Kort fortalt

  • Støttemur (forstøtningsmur) er en mur som støtter opp løsmasser og lignende for eksempel i en skråning eller for å utjevne terrengforskjeller på en tomt, mellom eiendommer eller mot en veg.
  • Om du må søke om å sette opp støttemur eller ikke er avhengig av hvor høy muren er og hvor tett den ligger grensen til naboen.

Sjekk hvilke regler og planer som gjelder for eiendommen din

Sjekk først hvilke regler og planer som gjelder for eiendommen din. Søk opp adressen din på kommunens kartfunksjon og finn reguleringsplan, samt bestemmelser i vinduet på høyre side.

Dersom eiendommen er regulert til byggeområde og ikke har andre begrensinger, kan du gå videre med terrasseplanene.

Må jeg søke eller ikke?

Du trenger ikke å søke om byggetillatelse hvis muren er

  • inntil 1 meter i høyde og ligger minst 1 meter fra nabogrensen
  • inntil 1,5 meter i høyde og ligger minst 4 meter fra nabogrensen

Andre krav:

  • Støttemuren/forstøtningsmuren må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei, det vil si i forbindelse med avkjørsler fra vei, gårdsplass og gang- og sykkelstier.
  • Muren skal heller ikke være til skade eller ulempe for naboeiendommene og omgivelser ved at den for eksempel er med å bidra til vannsig, ras eller utglidning.
  • I utformingen og plasseringen bør du ta estetiske hensyn slik at muren i tillegg til å være funksjonell og sikker, også blir en tiltalende del av eiendommen.

Dersom støttemuren ikke fyller ovennevnte krav, må du søke kommunen om tillatelse.

Kan jeg søke selv?

Du kan søke selv dersom forstøtningsmuren har en høyde på inntil 1,5 meter (og ligger nærmere naboen enn minst fire meter – se ovenfor). En av forutsetningene er da at muren ikke står på spesielt vanskelig grunn og ikke skal motstå stort jordtrykk.

Slik søker du.

Rapportere bygging

Søknadspliktige tiltak avsluttes med ferdigattest.

Du skal også melde fra til kommunen når du har fullført et tiltak som ikke har vært søknadspliktig. Dette er for at kommunen skal kunne oppdatere kartdata.

Les mer om ferdigattest og rapportering.