Kort fortalt

  • Hvis du skal bygge ny bolig eller fritidsbolig, kan du ikke søke selv. Du må ta kontakt med et firma som kan stå som ansvarlig søker for hele søknadsprosessen.
  • En ansvarlig søker fungerer som bindeledd mellom deg, kommunen og andre firmaer som er involvert i byggingen.
  • Du kan selv sjekke hvilke muligheter du har til å bygge på tomten din i reguleringsplanen som gjelder for din adresse 

Noen må søke for deg

Skal du oppføre ny bolig eller fritidsbolig på egen tomt, må du søke kommunen om tillatelse. Søknaden må utformes av et firma som har kompetanse til å gjennomføre en søknadsprosess (ansvarlig søker). Det kan for eksempel være en byggmester, entreprenør eller arkitekt. Før byggearbeidene kan, må kommunen ha gitt tillatelse og nødvendig prosjektering må ha blitt gjennomført. Før arbeidet starter, skal kvalifiserte håndverker har erklært ansvarsrett for sine fagområder, og kommunen skal ha mottatt disse erklæringene.

Din rolle i en byggesak er å være tiltakshaver. Det betyr at du er bestilleren, mens profesjonelle lager søknaden og følger søknadsprosessen for deg.

I særlige tilfeller kan kommunen etter søknad gi deg personlig ansvarsrett. Det betyr at du gjennomfører tiltaket selv (er selvbygger). For å være selvbygger må du sannsynliggjøre at du er i stand til å utføre det arbeidet du har søkt om å få gjøre selv.

Sjekk hvilke planer og regler som gjelder for tomten

Du kan selv sjekke hvilke muligheter du har til å bygge på egen tomt. Dette gjør du ved å sette deg inn i reguleringsplanen som gjelder for der du bor.

Saksbehandling

Hvis søknaden er fullstendig og ikke i strid med regler og planer, skal kommunen gi tillatelse innen bestemte frister:

  • Innen 12 uker - hvis ikke søknaden om tillatelse medfører dispensjon fra vilkårene
  • Innen tre uker - hvis søknaden ikke medfører dispensjons fra vilkårene og det i tillegg ikke er merknader fra naboer/gjenboer og uttalelser fra myndighet ikke er nødvendig

Kommunen kan forlenge fristene hvis saken er særlig kompliser, krever politisk avklaring eller tillatelse/samtykke fra andre myndigheter. Hvis fristen forlenges, skal søker få melding om dette så fort det blir klart at fristen ikke blir holdt. 

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra vedtaket er mottatt. Du velger selv om du vil at ansvarlig søker (eller for eksempel en advokat) skal fremme klagen for deg. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen.

Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.