Harestua arena barnehage ble åpnet i 2016, og er en del av Harestua arena. Vi har skolen, skogen og idrettsplassen som våre nærmeste naboer. 

Barnehagen har god tilgang til alle arenaens fasiliteter, som blant annet består av håndballbaner, bordtennishall og en basishall med turnfasiliteter. Dette gir barna i barnehagen rike muligheter til lek og utfoldelse. Barnehagen har også et stort uteområde der småbarna kan skjermes på et eget området ved behov. Rett utenfor gjerdet har vi en egen grillhytte som alle avdelingene har glede av. 

Gjennom året benytter vi oss av mange turmål i umiddelbar nærhet. Vinterstid bruker vi gjerne skøytebanen og skiløypene i nærområdet. Hestehagen besøker vi etter avtale.

Harestua arena barnehage har plasser for 48 barn over tre år og 36 plasser for barn fra ett til tre år. Barnehagen har fem avdelinger som samarbeider nært og godt. 

 • I 1. etasje har vi småbarnsavdelingene Klemma, Kloppa og Pipern.
 • I 2. etasje har vi storbarnsavdelingene Elvefaret og Steinbrøttet.

Vi har ansatt en kokk som lager varm lunsj to dager i uka.

Planleggingsdager for barnehageåret 2024/2025:

 • mandag 12. august
 • fredag 15. november
 • torsdag 2. januar
 • tirsdag 22. april
 • fredag 2. mai

Søke barnehageplass

Søknadsfrist for kommunale barnehager i Lunner er 1. mars hvert år. Barnehagene tar i mot barn fra 1–5 år. Hovedopptaket skjer én gang i året. I tillegg er det rullerende opptak gjennom resten av året. 
Du må søke på nytt dersom du ønsker å bytte barnehage eller endre antall dager i barnehagen. Har barnet vært på venteliste inneværende år, og du tidligere har fått brev om at søknad for inneværende år er kansellert, må du også søke på nytt.

Rett til barnehageplass

Barnet har rett til barnehageplass etter følgende kriterier (dersom du har søkt innen fristen 1. mars), jf. barnehageloven  § 16 :

 • Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har rett til å få plass i barnehage fra august.
 • Barn som fyller ett år i september, oktober og november det året det søkes om barnehageplass, har rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.
 • Barnet har rett til barnehageplass i den kommunen det bor i

Blant søkere med rett til plass etter barnehageloven prioriteres søkere etter følgende kriterier i denne rekkefølgen:

 • Barn med utsatt skolestart
 • Barn med eller fra hjem med dokumenterte helsemessige, sosiale eller psykiske problemer. (Prioritering gis kun dersom opplysninger er dokumentert)
 • Barn som allerede har plass i barnehagen og som ønsker et annet eller utvidet tilbud i samme barnehage.
 • Barn som fyller 5 år i opptaksåret
 • Søsken til barn som har plass i samme barnehage
 • Barn av flyktningeforeldre på introduksjonsprogram
 • Barn av foreldre ansatt i Lunner kommune som er definert som mangelpersonell. I 2023/2024 gjelder dette sykepleiere og vernepleiere i turnus og barnehagelærere.

Øvrige barn med rett til plass, tildeles etter alder innenfor aldersgruppene 3–5 år og 1–2 år, hvor eldste barn har høyest prioritet.

Slik søker du

Du søker digitalt ved å fylle ut søknadsskjema om barnehageplass. 
I samme skjema søker du også om eventuelt redusert foreldrebetaling og endring eller oppsigelse av barnehageplass.

Har du spørsmål knyttet til barnehagesøknad, ta kontakt med styrer/eier av barnehagen du tenker søke til eller med oppvekstfaglig rådgiver Mette Grønmyr, tlf. 916 68 373

Hvis barnet ditt er sykt

Vanligvis avgjør barnets allmenntilstand om det bør være hjemme fra barnehagen i en periode, men for enkelte sykdommer kan det være nødvendig å bli hjemme utover dette for å hindre spredning av smitte til andre.

For å begrense smittespredning i barnehagene skal følgende råd følges:

 • Barn skal holde seg hjemme fra barnehage og skole 48 timer etter at oppkast og diaré har gitt seg.
 • Barn skal holde seg hjemme fra barnehage og skole hvis de har feber. Som en tommelfingerregel skal barnet være feberfritt kvelden før de skal i barnehagen.
 • Husk god håndhygiene!

Lunner kommune har laget en veileder for vanlige sykdommer hos barn i barnehagen.