Kort fortalt

 • Før du setter opp gjerde, levegg eller støyskjerm må du undersøke hvilke regler som gjelder for din tomt.
 • Det er regler for både høyder og lengder.
 • Enkelte byggeprosjekter kan du søke om selv. Noen tiltak trenger du ikke søke om, og for noen tiltak må fagfolk søke for deg.

Et gjerde er en åpen konstruksjon som du kan se gjennom, uavhengig av synsvinkel. Det kan for eksempel være plankegjerde, stakittgjerde, flettverksgjerde eller smijernsrekkverk.

En levegg er en tett skjerm som begrenser innsyn og støy, og gir ly for vind. Levegg kan være frittstående eller forbundet med bygning.

En støyskjerm er en tett skjerm som begrenser innsyn og støy, og gir ly for vind. Støyskjermer er ofte noe lengre enn en levegg, og med lyddempende materialer.

Må jeg søke eller ikke?

Du trenger ikke søke dersom

 • gjerdet er lavere enn 1,5 meter og har en avstand til regulert veikant (inkludert fortau) på minst 0,5 meter

Du kan bygge én enkelt levegg uten å søke, hvis leveggen oppfyller disse kravene:

 • Leveggen er lavere enn 1,8 meter. Høyden måles der det er størst høydeforskjell fra terreng til toppen av leveggen.
 • Leveggen kan være maksimalt 10 meter lang hvis den står minst 1 meter fra nabogrensen.
 • Leveggen kan være maksimalt 5 meter lang hvis den er plassert inntil nabogrensen.
 • Leveggen må ivareta fri sikt ved avkjørsler fra vei, gårdsplass og gang- og sykkelstier.
 • Leveggen må ikke komme i konflikt med offentlige vann- og avløpsledninger.
 • Leveggen må ikke komme i konflikt med regulerte byggegrenser, vegloven, jernbaneloven eller 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag.

Skal du bygge en kombinasjon av flere levegger, må du søke. Les mer på nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet.

 

Når kan du søke selv?

Du kan søke selv dersom

 • du ønsker å bygge gjerde eller levegg som er høyere enn det som ikke er søknadspliktig, men lavere enn 1,8 meter

Her får du nyttig informasjon om søknadsprosessen og søknadsskjemaer.

Du må søke med hjelp fra fagfolk dersom

 • du ønsker å bygge gjerde eller levegg som er høyere enn 1,8 meter
 • du ønsker å sette opp eller rive en støyskjerm

Avstandskrav for søknadspliktige levegger og støyskjermer

Avstand til nabogrense skal normalt være minst 4 meter, hvis ikke annet går fram av reguleringsplanen. Plan- og bygningsloven åpner likevel for mindre avstand hvis et av punktene under er oppfylt:

 • Levegg og støyskjerm anses som et mindre, frittliggende, tiltak. Ta kontakt med en av saksbehandlerne våre for avklaring
 • Naboen gir samtykke

Her finner du skjema for avstandserklæring (pdf).

Hvis disse vilkårene ikke er oppfylt, må du søke om dispensasjon fra avstandskravet. Det er da viktig å vurdere hvilke ulemper leveggen eller støyskjermen kan få for naboeiendommen(e).