Lovverket skiller mellom alminnelige driftsbygninger og andre større driftsbygninger. Alminnelige driftsbygninger slik de er beskrevet i § 3-2 i byggesaksforskriften (SAK10), er unntatt ansvarsrett. Det vil si at tiltaket er søknadspliktige, men at tiltakshaver selv kan stå som ansvarlig for tiltaket.

Følgende vilkår må være oppfylt:

  • Bygningen må være et nødvendig ledd i driften eller som et driftsmiddel i forbindelse med landbruksdrift
  • Bygningen må ha et bruksareal (BRA) som er mindre enn 1000 kvadratmeter

Skal du bygge en driftsbygning som er over 1000 kvadratmeter, er den ikke en alminnelig driftsbygning i lovens forstand, og du må sende inn full søknad med ansvarsrett etter plan- og bygningsloven § 20-2 og § 20-3. Det samme gjelder for bygninger for dyrehold utenom landbruket.

I noen tilfeller kan det være ønskelig å bruke en driftsbygning til et annen formål, eksempelvis lager, selskapslokale med mer. En annen bruk enn ordinær landbruksdrift vil gjerne komme i strid med formålet, og vil derfor kreve dispensasjon. Ta kontakt med kommunen hvis du vurderer en slik endring.