Brukerstyrt personlig assistent er en ordning for deg som har langvarig og stort behov for personlig assistanse. Du bestemmer selv når og hva du skal assisteres med og hvem som skal være assistenten din. 

Du må styre timene selv innenfor den rammen du har fått tildelt. Du/din representant er arbeidsleder og har ansvar for å utarbeide arbeidsplaner og eventuelt stillingsbeskrivelser.

Hvis du ikke er i stand til å gå inn i arbeidslederrollen, kan du likevel få brukerstyrt personlig assistanse hvis foreldre, verge eller andre tar dette ansvaret.

Mål for tjenesten

Målet er at du skal få mulighet til å ha et selvstendig liv og ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.

Hvem kan søke om brukerstyrt personlig assistent?

Hvis du er under 67 år og har behov for hjelp mer enn to år og mer enn 32 timer i uka, kan du søke om få brukerstyrt personlig assistent (BPA). I enkelte tilfeller kan du også få BPA assistent selv om behovet for hjelp er mindre enn 32 timer (fra 25 timer) med mindre kommunen kan dokumentere at slik organisering vil medføre vesentlig økt kostnad.

Du kan få personlig brukerstyrt assistent hvis du har

 • omfattende og sammensatte tjenestebehov
 • behov for omfattende praktisk bistand i dagliglivets gjøremål. 
 • behov for hjelp til å opprettholde og videreutvikle sitt sosiale nettverk og til aktiviteter i og utenfor hjemmet. 
   

Hva kan du få hjelp til?

 • Renhold
 • Personlig hygiene 
 • Fritidsaktiviteter
 • Skole og arbeid
 • Avlastning for barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne

  Den som får brukerstyrt personlig assistent har rollen som arbeidsleder og har ansvaret for innholdet og organiseringen av arbeidet ut fra egne behov. Innenfor den timerammen som du blir tildelt, kan du styre hva assistenten(e) skal gjøre og til hvilke tider assistanse skal gis.

Tjenesten omfatter ikke

 • Oppgaver du kan gjøre selv
 • Tjenester som krever flere enn én tjenesteyter tilstede
 • Tjenester som krever helsefaglig kompetanse
 • Assistanse om natten med mindre det foreligger et kontinuerlig behov

BPA-timer som er tildelt for et år kan ikke overføres til påfølgende år. 

Hva kan du forvente av oss?

 • Vi legger vekt på brukermedvirkning og et forebyggende perspektiv.
 • Vi overholder taushetsplikten, og møter deg med respekt.
 • Vi tildeler tjenesten etter ditt individuelle behov. Behovet for tjenesten blir vurdert i samråd med deg, eventuelt verge og/eller pårørende.  

Hva forventer vi av deg?

 • Du holder oversikt over timene som brukes av assistenten, og gir beskjed dersom timer ikke er benyttet.
 • Du gir beskjed hvis behovet for hjelp endrer seg.
 • Du utfører selv de oppgaver du mestrer.  
 • Du stiller nødvendig utstyr til rådighet, som for eksempel vaskemaskin, støvsuger, vaskemidler, bøttestativ med mopp og mikrofiberkluter. 
 • Du tilrettelegger egen bolig for endret livssituasjon og/eller sørger for egnet bolig.
 • Du kjøper nødvendige hjelpemidler for å bli mest mulig selvstendig og selvhjulpen når det gjelder daglige gjøremål.

Personlige assistenter er beskyttet av bestemmelser i arbeidsmiljøloven. Hvis du bor i et hjem hvor det røykes, må du lufte godt før assistenten kommer, og du må ikke røyke mens du har besøk. Kjæledyr må ikke være til sjenanse. Assistenten må ikke utsettes for unødvendig risiko ved adkomst til boligen. Veien må være farbar, og utelys må være på kveld og natt. Assistenten må ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig oppførsel 

Hva koster det?

Du betaler en egenandel for personlig brukerstyrt assistent. Satsene vedtas årlig av kommunestyret innenfor statens rammer. 

Egenandelen tar utgangspunkt i inntekten din. G = grunnbeløp. Dette justeres av staten hvert år. Grunnbeløpet pr. 1. mai 2023 er 118 620 kroner.

Her er gjeldende satser for egenandel:

InntektEgenandel per måned
Inntekt under 2 G kr 220 
Inntekt mellom 2 og 3 Gkr 868 
Inntekt mellom 3 og 4 Gkr 1 400  
Inntekt mellom 4 og 5 Gkr 1 900 
Inntekt over 5 G kr 2 495