Ressursteam barnehage og skole

Barnehagene har ressursteam som møtes tre ganger i halvåret etter en fast plan, og hyppigere hvis barnehagene melder et behov for det. En representant for PPT/barnehageteamet er koordinator og leder for teamet. Helsesykepleier er fast deltaker i den barnehagen hun har ansvar for.

Skolene har ressursteam som møtes på hver skole, annenhver uke, etter en fast plan. Rektor er ansvarlig for møtene. PPT og skolehelsetjenesten er faste medlemmer i skolens ressursteam.

Andre fagpersoner som fysioterapeut, kommunepsykolog, familieterapeut og barnevernsansatt kan inviteres til ressursteam ved behov. Saker som behandles i ressursteam kan være både systemsaker og individsaker. Maler til drøfting og referat ligger i handlingsveilederen.

Vi starter også utprøving av et ressursteam for de minste barna, knyttet til helsestasjonen, i samarbeid med Spe- og småbarnsteamet på Barne- og ungdomspsykatrisk poliklinikk (BUP).

Konsultasjonsteam

Konsultasjonsteamet skal være en samarbeidsarena for de som jobber med barn, ungdom, gravide og familier som det er et knyttet bekymring til. Gjennom teamet kan vi jobbe helhetlig og koordinert til det beste for barn og familier som opplever utfordringer.  I konsultasjonsteamet gis det råd og veiledning og eventuelt praktisk hjelp i form av personer som kan bistå. 

Hvilke faggrupper er representert i konsultasjonsteamet? 

 • Barne- og ungdomspsykiatri (BUP)
 • ​​Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
 • Barnevern
 • Kommuneoverlege
 • Kommunepsykolog
 • Psykisk helse og rus
 • Skolehelsetjenesten og helsestasjonen
 • Familieterapeut.

Hvem kan ta kontakt med konsultasjonsteamet? 

Alle som jobber med barn, unge og familier i Lunner kommune.

Eksempel på saker til konsultasjonsteam: 

 • Veiledning for egen del: 
  Hvordan håndtere uroen/utfordringen? Her kan saken legges fram tematisert/anonymisert hvis saken er på undringsnivå/ nivå 0.
   
 • Veiledning om videre framdrift i saken:
  Hvem kan man få hjelp av/ hvilke tjenester kan kobles på, for eksempel familieterapeut, barnevern, psykisk helse og rus, kommunepsykolog eller BUP? 
   
 • Veiledning i sak fra ressursteam (både individ- og systemsak):
  Ønskes det et utvidet tverrfaglig blikk på saken, skal evenetuelt flere instanser kan kobles på?

Hvordan kommer jeg i kontakt med konsultasjonsteamet?  

Husk! Skal det diskuteres enkeltsaker med navn, må det innhentes samtykke (pdf) fra dem saken gjelder. Er det en systemsak, diskuteres den på generelt grunnlag uten samtykke.

Når møtes konsultasjonsteam?

Konsultasjonsteamet møtes på Lunner rådhus fredager annenhver uke fra klokken 10.00 til 11.30. Deltakelse kan også skje digitalt.