Ressursteam barnehage og skole

Barnehagene har ressursteam som møtes tre ganger i halvåret etter en fast plan, og hyppigere hvis barnehagene melder et behov for det. En representant for PPT/barnehageteamet er koordinator og leder for teamet. Helsesykepleier er fast deltaker i den barnehagen hun har ansvar for.

Skolene har ressursteam som møtes på hver skole, annenhver uke, etter en fast plan. Rektor er ansvarlig for møtene. PPT og skolehelsetjenesten er faste medlemmer i skolens ressursteam

Andre fagpersoner som fysioterapeut, kommunepsykolog, familieterapeut og barnevernsansatt kan inviteres til ressursteam ved behov. Saker som behandles i ressursteam kan være både systemsaker og individsaker. Maler til drøfting og referat ligger i handlingsveilederen.

Vi starter også utprøving av et ressursteam for de minste barna, knyttet til helsestasjonen, i samarbeid med Spe- og småbarnsteamet på Barne- og ungdomspsykatrisk poliklinikk (BUP).

Konsultasjonsteam

Et konsultasjonsteam består av et bredt sammensatt tverrfaglig team. Konsultasjonsteamene møtes annenhver uke, etter en fast plan. Oppvekstfaglig rådgiver er koordinator- og møteleder for teamet

I konsultasjonsteam behandles saker som har behov for bred tverrfaglig drøfting og/eller tiltak:

  • Komplekse saker som krever innsats fra sektorer utover Kultur og Oppvekst
  • Saker som krever beslutninger på ledernivå.
  • Saker fra enhetene som ikke blir løst internt eller i ressursteam
  • Saker til/fra BUP
  • Saker til/ fra tildelingsenheten