Kommuneplanens arealdel gir føringer for blant annet hvor det kan bygges nye boliger, hvor tett skal det være lov å bygge i de ulike områdene, hvilke områder som bør utvikles først, og hvor skal det være plass til ulike typer handels- og næringsvirksomhet.

Lunner kommune jobber nå med en revisjon av arealdelen. Det betyr at vi skal se på om noe av arealet i Lunner bør brukes annerledes enn det som tidligere er bestemt. Saken skal opp til politisk behandling i løpet av våren 2023.

Om arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel. Tidslinje

7. januar 2021:Kommunestyret vedtok planprogram for revisjon av kommuneplanens arealdel. 
Deretter inviterte kommunestyret alle grunneiere i Lunner til å komme med innspill til revisjonsarbeidet. Det kom til sammen 59 innspill. Disse ble vurdert av administrasjonen, og det ble laget en "silingssak" til politisk behandling (les mer om dette nedenfor).

6. mai 2021: Politisk behandling med siling av arealinnspillene.
Etter "silingssaken" startet arbeidet med å utrede konsekvensene av innspillene kommunestyret ville ha med i den videre planprosessen. Samlet vedtok kommunestyret å konsekvensutrede 40 innspill (til sammen 2353 dekar). Å konsekvensutrede betyr at innspillet skal vurderes mer i detalj. 

Høsten 2021: Bearbeiding av innspill og konsekvensutredninger

8. mars 2022: Kommunestyret behandlet forslag til nye kommuneplanbestemmelser.

5. mai 2022: Konsekvensutredningen etter silingen ble behandlet i kommunestyret.

Med utgangspunkt i disse sakene har administrasjonen jobbet fram et forslag til ny arealplan som skal behandles våren 2023. Deretter sendes endringene på høring til innbyggere og regionale og statlige myndigheter.

Hvordan foregår siling av innspill til arealplanen?

Formålet med silingssaken var å sile ut innspill som av en eller annen grunn ikke er i samsvar med kriteriene, eller at det for eksempel er store eksisterende planreserver i nærheten. Dette gjelder også utvikling i grender, hvor det ikke anbefales å åpne flere områder for framtidig bebyggelse når det er flere eksisterende byggetomter i samme område. 

I silingssaken la vi vekt på objektive størrelser som angår de ulike forslagene til arealbruk i kommunen. Vi vurderte ikke «viktige samfunnshensyn» ut over silingskriteriene, planreserver og naturfare. Innspill skal som hovedregel ikke bryte med silingskriteriene, slik de er beskrevet i planprogrammet. Politikerne kan likevel velge å gå videre med innspill med andre begrunnelser, som for eksempel viktige samfunnsinteresser. 

For boligområder er det blant annet følgende kriterier:

  • Innspillet skal ikke berøre dyrket mark
  • Innspillet skal ligge innafor bygda
  • Innspillet skal ikke berøre kjente kulturminner eller viktige naturtyper
  • Innspillet skal ha trafikksikker skoleveg fram til skole eller skoleskyss
  • For innspill i grender og tun-struktur skal innspillet ligge inntil annen eksisterende boligbebyggelse
  • Innspill i tettsteder skal være innenfor gang/sykkelavstand til trafikknutepunkt/sentrum

I forkant av silingssaken ble det sendt ut brev til grunneiere med urealiserte planreserver for å undersøke om det er konkrete planer om å realisere disse eiendommene. Et av formålene med kontakten med grunneierne var å finne eiendommer med byggeformål som kan tilbakeføres til LNF formål (der LNF står for landbruks-, natur- og friluftsområde. Kommunestyret vedtok i behandlingen av silingssaken 6. mai å tilbakeføre arealformål på eiendommer hvor grunneier ikke har besvart henvendelsen.

I forbindelse med planprogrammet ble det bestemt at planreservene for fritidsboliger ikke skal økes. Under kommuneplanutvalgets behandling av saken ble det fremmet forslag om å tillate å konsekvensutrede fritidsboliger på Vollen, forutsatt at grunneier fremmer forslag om planendring av Nordstand Skidestinasjon med tilsvarende reduksjon av planreserven i den planen. Andre innspill til fritidsbebyggelse ble vedtatt silt ut i kommunestyrets behandling. 

Kommuneplanutvalget (formannskapet) har bedt om konsekvensutredning av flere arealinnspill med begrunnelse i overordnet samfunnsutvikling eller mål i kommuneplanens samfunnsdel. 

Før behandlingen av silingssaken ble det gitt to orienteringer, om boligbehov i Lunner og relevante næringsarealer. Disse orienteringene ga en viktig kontekst for behandlingen av silingssaken. 

Kommuneplanens arealdel før revidering

Her kan du se kommunplanens arealdel slik den er per i dag - før revidering, eller du kan lese papirversjonen. Kommuneplanens arealdel 2013 –2024 (pdf)