Ordinært driftstilskudd/kulturmidler - søknadsfrist 1. mars

Hvem kan få tilskudd?

Lag og foreninger som har kultur og fritid som hovedmål for sin virksomhet og som driver eller tar sikte på å drive kontinuerlig virksomhet.

Ordinært driftstilskudd er delt opp i administrasjonstilskudd og generelt driftstilskudd. Administrasjonstilskuddet gis som et fast grunnbeløp per medlem, mens generelt driftstilskudd vurderes skjønnsmessig ut fra lagets aktivitetsnivå, medlemstall, alderssammensetning, økonomi med mer.

Slik søker du

Lag/foreninger i Lunner og Gran bruker samme søknadsskjema.

Søknadsfristen er 1. mars hvert år. Søknaden sendes postmottak@gran.kommune.no

Søknadsskjemaer finner du på nettsidene til kulturkontoret.

Midler til kulturutvikling - søknadsfrist april og oktober

Hvem kan søke?

Lag/foreninger, stiftelser og enkeltpersoner som har tilholdssted i Lunner kommune kan søke.

Midler til kulturutvikling kan gis til både enkelttiltak og forsøksprosjekt, men det gis ikke støtte til ordinær drift. Det gis ikke tilskudd til politiske organisasjoner.

Det er kommunestyret i den enkelte kommunen som hvert år bestemmer rammen for tilskuddet. For Lunner kommune er gjeldende ramme 150.000 kroner for 2023 fordelt på to runder med tildeling (april og oktober).

Hva kan du søke støtte til?

 • Arrangementer: Skal et arrangement tildeles tilskudd, må det i hovedsak være tilgjengelig for alle. Arrangementene bør være av en slik størrelse at det er vanskelig for et lag å stå alene om gjennomføring.
   
 • Leie av Hadeland kultursal og kommunale gebyrer: Midlene kan dekke merkostnader ved å leie Hadeland kultursal. Det kan også ytes tilskudd til å dekke andre kommunale gebyrer. 
   
 • Bygningsvern/restaurering: Det kan gis tilskudd til bygninger som har kulturhistorisk verdi og som innbyggerne i Lunner har mulighet til å besøke. Det kan også gis støtte til samlinger av gamle hus, gårdstun og lignende. Midlene kan ikke brukes til private boliger.
   
 • Minnesmerker: Det kan gis tilskudd til reising av minnesmerke i forbindelse med spesielle hendelser og/eller personer som er, eller har vært, spesielt knyttet til kommunen.
   
 • Tilskudd til kulturbygg/kulturhus: Det kan søkes tilskudd til kulturhus, forsamlingshus og andre bygg. Vanlig vedlikehold og driftsutgifter kan ikke få støtte gjennom denne ordningen.
   
 • Historie og kulturstoff: Det kan gis tilskudd til innsamling og/eller arbeid med historie- og kulturstoff som lag eller personer tar initiativ til. Formålet med arbeidet må være å samle/få fram materiell som har allmenn kulturell inneresse. Det kan søkes tilskudd til skilting/informasjonsarbeid og tilrettelegging av kulturminner og natur- og kulturstier.
   
 • Utstyr/instrumenter: Det kan gis støtte til lag/foreninger som ønsker å gå til innkjøp av svært dyrt utstyr eller instrument.
   
 • Idrett ,fysisk aktivitet og friluftsliv: Det kan søkes tilskudd i forbindelse med utvidelse/rehabilitering og nybygg av anlegg og områder for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.

Her søker du

Søknadene sendes til kulturkontoret for Lunner og Gran, postmottak@gran.kommune.no

Det er søknadsfrist to ganger i året, i april og oktober. Datoer blir annonsert på nettsidene våre.

Tildeling av midler går som referatsak til Livsløpsutvalget og Kommunestyret.

Stimuleringstilskudd - søknadsfrist 14. april

Hvem kan søke?

Hvert år har Lunner ungdomsråd 50 000 kroner som skal deles ut til tiltak for barn og unge i kommunen. Støtteordningen kalles stimuleringsmidler.

Grupper, lag og foreninger som driver, eller vil starte, et fritidstilbud for barn og unge kan søke.

Her søker du

Søknaden sendes til post@lunner.kommune.no

I søknaden må du beskrive hvordan pengene skal brukes, hvor mye dere søker om og hvem som er målgruppen for tiltaktet. 

Alle som får midler vil bli bedt om å sende inn en enkel rapport om hvordan pengene er brukt. Dette må skje før ungdomsrådet møtes til nytte fordelingsmøte neste år.

Har du spørsmål? Ta kontakt med ungdomsrådets sekretær, Jane Rogstad Slette, på telefon 476 63 522 eller e-post jane.rogstad.slette@gran.kommune.no.

 

Talentstipend

Hvert år deler Lunner kommune ut talentstipend til personer, grupper eller lag som har utmerket seg. Søknadsfrist blir annonsert på nettsidene våre.

Her kan du lese mer om talenstipendet.

Arrangementsstøtte

Hvem kan søke?

Alle lag/foreninger kan søke om støtte til enkelt-arrangementer eller spesielle prosjekter.

Vanlige støtteformer er direkte økonomisk tilskudd, annonsetilskudd, husleietilskudd eller lignende. Det framgår av vedtaket hva som kreves for å få utbetalt tilskuddet i hvert enkelt tilfelle.

Vilkår/betingelser

De som mottar støtte forplikter seg å akseptere ledsagerbevisordningen.

For å sikre at tilskuddet blir brukt i henhold til forutsetningene, tas det forbehold om kommunerevisjonens rett til innsyn i foreningens regnskap.

Om søknaden

Det er ingen fast søknadsfrist, og det kan dermed søkes hele året. 

Send søknaden til postmottak@gran.kommune.no før arrangementet finner sted. Søknaden må inneholde opplysninger om arrangmententet og budsjettrammer (utgifter/inntekter).

Idrettsanlegg, tilskudd til nybygg og oppgradering - søknadsfrist 1. oktober

Hva kan du søke om?

Det kan søkes om støtte til bygging og rehabilitering av

 • ordinære idrettsanlegg (anlegg for idrett og fysisk aktivitet)
 • nærmiljøanlegg (anlegg/områder for egenorganisert fysisk aktivitet hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo og/eller oppholdsområder og primært for barn og ungdom).

Anleggene må være åpne for allmenn idrettslig virksomhet og ikke underlagt kommersielle interesser.

Vilkår/betingelser

Kommunalt tilskudd til idrettsanlegg og nærmiljøanlegg sees i sammenheng med den årlige spillemiddelordningen, men også anlegg som er baserer seg på egenfinansiering og kommunal andel kan søke om tilskudd. De kommunale tilskuddssatsene samsvarer med de statlige, det vil si inntil 25 prosent av godkjent kostnadsoverslag for nærmiljøanlegg og inntil 1/3 for andre anlegg.

Alle nye anlegg det søkes støtte til må være behandlet og innrullert i gjeldende kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.

Mottagere av kulturmidler (også til bygg/anlegg) forplikter seg til å akseptere ledsagerbevisordningen.

For å sikre at tilskuddet blir brukt i henhold til forutsetningene, tas det forbehold om kommunerevisjonens rett til innsyn i foreningens regnskap.

Eventulle tilskudd som ikke er blitt bevilget men ikke hentet ut inndras etter tre år.

Søknader om spillemidler med kommunale midler i finansieringsplanen registreres automatisk som søker på kommunale midler.

Her søker du

Søknadsfristen er 1. oktober hvert år, og søknaden sendes til postmottak@gran.kommune.no.

Vedlegg til søknaden:
Ved søknad om spillemidler er kravene til søknaden mer omfattende enn ved søknad om kun kommunalt tilskudd.

Anlegg som ikke søker om statsmidler, men baserer sin finansiering på kommunale tilskudd må legge ved følgende med søknaden: 

 • behovsvurdering
 • detaljert kostnadsoverslag
 • finansieringsplan

driftsplan

Spillemidler idrettsanlegg, statlig ordning - søknadsfrist 1. oktober

Kulturdepartementet fordeler hvert år tilskudd fra spillemidlenes overskudd til utbygging av anlegg for idrett og friluftsliv. I Lunner og Gran kommuner er det kulturkontoret som behandler søknader om spillemidler.

Les mer om tilskuddsordningen og søk tilskudd på anleggsregisterets hjemmesider. 

Søknadsfrist til kommunen er 1. oktober hvert år, men ta kontakt for informasjon og veiledning gjennom hele året.

Alle søknader skal må sendes via det på elektronisk søknadsskjemaet på anleggsregisterets hjemmesider. Ta kontakt med kulturkontoret for Lunner og Gran hvis det gjelder anlegg som det ikke er søkt om spillemidler til tidligere.