• Helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse ligger til grunn for alle beredskapsplanene. Her er det gjort analyser av uønskede hendelser som kan skje i Lunner kommune, eller som kan påvirke kommunen vår eller våre innbyggere på en eller annen måte. Rapporten er nå lagt ut på høring.
  • Overordnet beredskapsplan bygger på helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse og sier noen om hvordan kriseledelsen skal jobbe, ressursoversikt, varslingslister, plan for informasjon og evakueringsplaner. 
  • I hver tjeneste skal det gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyser som legges til grunn for tjenestenes beredskapsplaner og evakueringsplaner.
  • Plan for helsemessig og sosial beredskap er den overordnede planen for helse og sosialområdet. Innenfor helseområdet har vi også en rekke andre planer, blant annet for smittevern, plan for psykososialt helseteam med mer.
  • Plan for evakuerte og pårørendesenter er en plan for hvordan et slikt senter skal opprettes og for organisering og roller.
  • Beredskapsplan vann er både en plan på tjenestenivå (vann og avløp) og en plan innenfor helse