Om gebyrforskriften

Plan- og bygningsloven gir kommunene hjemmel til å ta gebyr for behandling av private planer, bygge- og delesaker. Kommunen må derfor ha en forskrift som er basert på selvkost som skal gjenspeile kommunens ressursforbruk i de enkelte sakene. 

Selvkost betyr at en tar betalt for det tjenesten koster, og at kommunen ikke kan ta inn mer enn den koster. En gebyrforskrift vil bidra til regulere selvkost på en riktig måte.

Forslaget til ny gebyrforskrift utarbeides i samarbeid med Momentum Solution AS, som er leverandør av løsninger for beregning av selvkost. 

Forskrift legges ut på høring

Kommunestyret i Lunner vedtok i møte 7.september (K-sak 84/23,) å legge forslag til ny lokal forskrift om gebyrer etter plan- og bygningsloven, eierseksjoneringsloven og matrikkelloven på høring og offentlig ettersyn.

Arbeidet med gebyrforskrift og forslag til forskrift ble forhåndsvarslet forut for kommunestyrets behandling av saken. Det kom ikke inn noen innspill til forhåndsvarslingen.

Høringsuttalelser sendes til post@lunner.kommune.no eller Lunner kommune, Sandsvegen 1, 2740 Roa. Merk høringsuttalelsen med "Gebyrforskrift". Høringsfrist er 8. oktober.

Dokumenter til saken

Her er saksframlegg som forklarer bakgrunnen og hensikten med endring av forskriften og forslaget til ny forskriftstekst.