I forslaget til reguleringsplan for Harestulia ligger det inntil 270 boenheter fordelt på ulike boligtyper – fra frittliggende småhus til flermannsboliger og blokkbebyggelse. 

Om planområdet

Planområdet har i hovedsak arealformål framtidig boligformål i gjeldende kommuneplans arealdel for Lunner 2013-2024. I tillegg overlapper planområdet to reguleringsplaner som begge har grønnstrukturformål der dette planforslaget foreslår adkomstveg fra Elvefaret til planområdet med byggeformål veg og bru.

Planområdet overlapper, og vil erstatte, del av reguleringsplan for Furumo IV og reguleringsplan for Furumo IV felt V og kommuneplan på eiendommen 77/3. Planområdet ligger inntil områderegulering for Harestua sentrum og detaljreguleringsplan for Harestua stoppested i sør og reguleringsplan for Viubråtamoen og eksisterende reguleringsplan for Viubråtan i nord. Planforslaget grenser inntil nytt planforslag for Viubråtan boligområde.

Si din mening!

Høringsinnspill sendes til post@lunner.kommune.no eller Lunner kommune, Sandsvegen 1, 2740 Roa. Merk innspillet med "Harestulia".

Du kan komme med innspill til hele planen, eller til deler av planen. Høringsfrist er mandag 30. oktober.

Dokumenter og kart

I hoveddokumentet Detaljregulering for Harestualia - offentlig ettersyn og høring av vegnavn (pdf) kan du lese om planforslaget og se kart over de ulike områdene.

På arelplaner.no kan du se planbestemmelser, planbeskrivelser og arelplankart.

Alle dokumenter til saken finner du her.