Lunner = Gode liv – nær naturen, nær byen!

Lunner kommune har en svært attraktiv beliggenhet nær Oslo, Gardermoen og Hønefoss. Det bor nå over 9300 mennesker i kommunen, og innbyggertallet er økende. Men vi ønsker oss flere!

Hva vil gjøre en kommune til et attraktivt sted i årene framover? Lunner kommune har laget en samfunnsplan fram mot 2040 som beskriver målene for hvordan vi skal ha det. Her er det fie hovedområder:

Sammen skaper vi framtiden

  • I Lunner komune skal det være levende lokalsamfunn. Lunner har et stort frivillig engasjement som skaper viktige verdier, og dette skal vi ta vare på framover. Vi vil ha god dialog med innbyggerne, og invitere til medvirkning og involvering. Kommunen skal ha en kultur for samhandlig og deling, og vi skal hele tiden være åpen for nye verdier og løsninger.

Like muliger til gode liv – hele livet

  • Vi skal ha helsefremmende og trygge nærmiljøer, med innbyggere som har mulighjet og kunnskap til å ta vare på egen helse, trivsel og livskvalitet. Barn og unge skal ha trygge og utviklende oppvekstmiljøer, og få en opplæring som gjør dem rustet til å mestre voksenlivet. Kommunens tjenester ut mot innbyggerne skal være helhetlige og koordinerte, med god faglig kvalitet og godt innhold. Vi skal jobbe aktivt for å fremme likestilling og motvirke diskriminering slik at alle har en reell mulighet til å delta i samfunnet. 

Attraktive Lunner –  med innbyggerne i sentrum

  • Vi skal ha funksjonelle og attraktive tettsteder og bomiljøer, som gir innbyggerne mulighet til bærekraftige liv. Vi skal ha attraktive møteplasser for alle aldersgrupper som sikrer liv i tettstedene. Næringslivet skal ha trygge for forutsigbare rammer som gir mulighet til høy verdiskaping, og kommunen skal arbeide for et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere. 

Grønne Lunner – på lag med naturen

  • I Lunner skal vi ta vare på særpregene våre, med kulturminner, kulturlandskap og nærhet til naturen, og vi skal legge til rette for friluftsliv og naturopplevelser, samtidig som vi har vare på naturen rundt oss. Vi skal være en bærekraftig kommune, der innbyggerne har kunnskap og mulighet til å ta miljøbevisste valg slik at vi reduserer klimautslipp i tråd med nasjonale mål-.

Her har vi samlet informasjon som kan være nyttig for deg som nettopp har bosatt deg her eller som vurdere å flytte til oss. 

Bolig

Lunner kommune satser offensivt på boligutbygging og nyetableringer. Derfor legger vi til rette for nye tomteområder, og vi legger vekt på rask behandling av byggesøknader. Ønsker du å bygge?
Ta kontakt med bo- og næringsrådgiver i Lunner kommune,Torstein Brandrud, tlf.911 66 607

Det er også mulig å finne boliger til salgs og til utleie i de fleste prisklasser:

Jobb

Ledige stillinger i Lunner kommune legges fortløpende ut på nettsidene våre

Vi har stillinger i alle kategorier, men vi har for tiden et særlig behov for personer innenfor helse-og omsorgssektoren.

Barnehage

Det er fem kommunale og flere private barnehager i Lunner kommune. Du finner informasjon om barnehagene og barnehagetilbudet her:

Skole

I Lunner kommune er det to barneskoler, én kombinert skole og én ungdomsskole. Det er kort vei til flere videregående skoler. Du finner informasjon om skolene og skoletilbudet her:

 

Kultur og fritid

Kommunene Lunner og Gran har felles kulturskole; Hadeland kulturskole. UngHadeland, som er en del av kulturkontoret for de to kommunene, er en sentral møteplass for ungdommene i bygda. I Lunner er det en rekke lag og foreninger som sørger for et rikt kulturtilbud for innbyggere i alle aldre.

Lege, legevakt og sykehus

Det er to fastlegekontorer i Lunner:

Lunner har felles legevakttjeneste med Gran kommune. 

Lunner hører til Sykehuset Innlandet. Sykehuset Innland avdeling Gjøvik ligger cirka én time unna. Det er også kort vei til RIngerike sykehus.