Fakta om Lunner

Fylke: Akershus
Innbyggertall: 9357 ved utgangen av 2023 (en vekst på 50 personer fra samme tidspunkt i 2022). 
Kommunenummer: 3234
Areal: 291,84 kvadratkilometer
Høyeste punkt: Bislingen, 692 meter over havet
Tettsteder: Lunner, Roa, Grua og Harestua
Sentrumsnært: 64 prosent av befolkningen bor i nærheten av et tettsted
Kommunevåpen: Kommunevåpenet (godkjent i 1986) har en gulfarget liljekonvall mot rød bakgrunn som symboliserer jord- og skogbruk. 

Beliggenhet: Lunner er den sørligste av Hadelandskommunene. Kommunen grenser i øst til Nannestad, i sør til Nittedal og Oslo, i vest til Ringerike og Jevnaker, i nord til Gran.
Lunner kommune ble opprettet i 1898 ved utskilling fra Jevnaker. Til 1. januar 2020 tilhørte kommunen Oppland fylke. Så ble Lunner en del av Viken, og fra 1. januar 2024 en del av nye Akershus.

Samferdsel: Lunner ligger i "midt i smørøyet" når det gjelder samferdselsårer:

  • Riksveg 4 (rv.4) Oslo–Gjøvik går gjennom Lunner. Det er blitt gjort store utbygginger og forbedringer på riksvegen de siste årene. Ny riksveg 4 fra Roa til Lygna er nå under utbygging.
  • Europaveg 16 (E16) går fra Roa til Hønefoss. Siste strekning av ny E16 åpnet sommeren 2022.
  • Gjøvikbanen (tog) går fra Oslo til Hadeland, inkludert flere daglige avganger mellom Oslo og Jaren. Det er holdeplasser på Lunner, Roa, Grua, Harestua og Stryken. 

Kommunefakta (Statistisk sentralbyrå) gir deg flere nøkkeltall om Lunner kommune.

Kommunedirektør og kommunalsjefer

Dag Flacké er kommunedirektør i Lunner.
Kommunedirektøren er øverste leder for kommunens administrasjon og skal sørge for at organisasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. Kommunedirektøren har også ansvar for at sakene som legges fram for folkevalgte organer er forsvarling utredet, og at vedtakene som blir gjort blir fulgt opp.

Soon Elisabeth Øhrling, kommunalsjef for Oppvekst og kultur
Innenfor dette området ligger barnehage, grunnskole, barnevern, helsestasjon, skolehelsetjeneste, PPT, logoped, bibliotek og kultur.

Helga Marie Bjerke, kommunalsjef for Helse og mestring
Helse og omsorg har ansvaret for alt helsearbeid i kommunen, som legetjenester, psykisk helsevern, hjemmebaserte tjenester og institusjoner. 

Erica Sanger-Elnæs, kommunalsjef for Strategi og utvikling
Innenfor dette området ligger økonomi, lønn og personal, kommunikasjon og stabsfunksjoner, samt sosiale tjenester og flyktningtjenesten.

Eivinn Fjellhammer, kommunalsjef for Areal og samfunn
Innenfor dette området ligger eiendomsforvaltning, arealforvaltning, veg, vann og avløp og stabsfunksjoner.

 

Organisasjonskart

Organisasjonskartet viser strukturen i Lunner kommune som organisasjon og hvordan ansvar og myndighet er fordelt. 

Organisasjonskart for Lunner kommune, oppdatert 1. mars 2024 (pdf)

Oversikt over ansatte og kontaktinformasjon til ansatte i kommunen finner du på nettsiden Finn ansatt

Oversikt over ansatte i skolene finner du på nettsidene til hver enkelt skole. 

Delegeringsreglement

Delegeringsreglement inneholder regler om delegering og utøvelse av myndighet i Lunner kommune.

Kommunestyret er det øverste organet i kommunen og treffer vedtak på vegne av kommunen, hvis ikke noe annet følger av lov. Kommunestyret kan delegere myndighet til å treffe vedtak til andre folkevalgte organer, ordføreren eller kommunedirektøren innenfor rammene av denne loven eller annen lov.

Kommunedirektørens delegeringsreglement inneholder regler om delegering og utøvelse av myndighet i Lunner kommune, og reglementet vedtas av kommunestyret. Formålet med reglementet er å sikre fordeling av fullmakt og myndighet internt i organisasjonen, gi grunnlag for god virksomhetsstyring og internkontroll, samt sikre en rasjonell og effektiv forvaltning av kommunen. Myndighet som ikke delegeres videre i kommunedirektørens delegeringsreglement forblir hos kommunedirektøren.