Fakta om Lunner

Fylke: Viken (Lunner blir en del av Akershus fra 1. januar 2024
Innbyggertall: 9307 per 31. desember 2022 (en vekst på 163 personer fra 1. januar 2022)
Areal: 291,84 kvadratkilometer
Høyeste punkt: Bislingen, 692 meter over havet
Tettsteder: Lunner, Roa, Grua og Harestua
Sentrumsnært: 64 prosent av befolkningen bor i nærheten av et tettsted
Kommunevåpen: Kommunevåpenet (godkjent i 1986) har en gulfarget liljekonvall mot rød bakgrunn som symboliserer jord- og skogbruk. 

Beliggenhet: Lunner er den sørligste av Hadelandskommunene. Kommunen grenser i øst til Nannestad, i sør til Nittedal og Oslo, i vest til Ringerike og Jevnaker, i nord til Gran.
Lunner kommune ble opprettet i 1898 ved utskilling fra Jevnaker. Inntil 1. januar 2020 tilhørte kommunen Oppland fylke.

Samferdsel: Lunner ligger i "midt i smørøyet" når det gjelder samferdselsårer:

  • Riksveg 4 (rv.4) Oslo–Gjøvik går gjennom Lunner. Det er blitt gjort store utbygginger og forbedringer på riksvegen de siste årene. Ny riksveg 4 fra Roa til Lygna er nå under utbygging.
  • Europaveg 16 (E16) går fra Roa til Hønefoss. Siste strekning av ny E16 åpnet sommeren 2022.
  • Gjøvikbanen (tog) går fra Oslo til Hadeland, inkludert flere daglige avganger mellom Oslo og Jaren. Det er holdeplasser på Lunner, Roa, Grua, Harestua og Stryken. 

Kommunefakta (Statistisk sentralbyrå) gir deg flere nøkkeltall om Lunner kommune.

Kommunedirektør og kommunalsjefer

Dag Flacké er kommunedirektør i Lunner.
Kommunedirektøren er øverste leder for kommunens administrasjon og skal sørge for at organisasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. Kommunedirektøren har også ansvar for at sakene som legges fram for folkevalgte organer er forsvarling utredet, og at vedtakene som blir gjort blir fulgt opp.

Soon Elisabeth Øhrling, kommunalsjef for Oppvekst og kultur
Innenfor dette området ligger barnehage, grunnskole, barnevern, helsestasjon, skolehelsetjeneste, PPT, logoped, flyktningtjenesten, bibliotek og kultur.

Solveig Olerud, kommunalsjef for Helse og mestring
Helse og omsorg har ansvaret for alt helsearbeid i kommunen, som legetjenester, psykisk helsevern, hjemmebaserte tjenester og institusjoner. 

Erica Sanger-Elnæs, kommunalsjef for Strategi og utvikling
Innenfor dette området ligger digitalisering og kommunikasjon, økonomi, lønn og personal og stabsfunksjoner.

Eivinn Fjellhammer, kommunalsjef for Areal og samfunn
Innenfor dette området ligger eiendomsforvaltning, arealforvaltning, veg, vann og avløp og stabsfunksjoner.