Det skal være offentlighet rundt de retningsvalgene kommunen gjør. Derfor skal planarbeidet skal derfor være åpne politiske prosesser med mulighet for medvirkning fra innbyggere. 

Kommunal planstrategi er et av de første dokumentene kommunestyret vedtar etter et valg. Planstrategien inneholder hvilke planbehov kommunen har, og beskriver plansystemet. Kommuneplanen, som er den overordnede planen for kommunen, har to deler: en samfunnsdel og en arealdel (les mer om dette nedenfor).

Les om revisjonen av kommuneplanens arealdel her: Kommuneplanens arealdel 2023-2040.

I tillegg har kommunen flere andre plantyper, som skal dekke kommunens behov for planlegging:

 • Strategier konkretiserer kommuneplanens samfunnsdel, beskriver formål og utfordringer og inneholder satsingsområder, vegvalg og strategier. Det er ingen tiltak i en strategi.  
 • Temaplaner har et klart formål og beskriver utfordringer og mål. En temaplan kan inneholde  satsingsområder og strategier, og skal inneholde tiltak. Tiltakene skal ivaretas i  økonomiplan/handlingsdel. 
 • Handlingsplaner inneholder tiltak for oppfølging av vedtatt plan eller strategi.  
 • Fagplaner skal bygge på overordnede strategier, og inneholder mål og tiltak innenfor de enkelte tjenesteområdene.  
 • En melding er et rent kunnskapsgrunnlag eller faktadokument, tilsvarende en utredning. Meldinger og utredninger har ikke tiltak mål eller strategier, men kan belyse konsekvenser og ulike vegvalg. 

Planstrategi

Planstrategien handler om å se på hvilke planer Lunner kommune må ha for å ivareta sine planbehov og se på om eksisterende planer skal rulleres og om nye skal utarbeides. Strategien handler også om hvordan kommunen skal jobbe med planlegging. 

Planstrategien bygger på flere faktagrunnlag:

Med utgangspunktet i planstrategien lages det en overordnet kommuneplan for Lunner kommune. Kommuneplanen består av to deler:

 • Kommuneplanens samfunnsdel
 • Kommuneplanens arealdel

 

Kommuneplanens samfunnsdel 2022–2040

Hva er kommunenplanens samfunnsdel?

Kommuneplanens samfunnsdel er et verktøy for helhetlig planleggingfram mot 2040. Den skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for Lunner kommune som helhet og kommunen som organisasjon. Planen er et strategisk styringsdokument som betyr at den peker på hva vi i særlig grad skal bruker ressurser og innsats på  i den perioden planen gjelder for. Det betyr ikke at vi skal slutte med det som ikke nevnes i planen, 

Kommunestyret vedtok kommuneplanens samfunnsdel 26. mars 2020:

Hvordan er planen bygget opp?

Planen er organisert rundt FNs bærekraftmål, og beskriver områder der det er fastsatt egne mål og strategier for Lunner kommune. Målene og strategiene i planen går på tvers av sektorer og tjenesteområder. Kommunestyret har valgt ut noen bærekraftmål som er viktige for utviklingen av kommunen. Disse bærekraftmålene er samlet i fire fokusområder:

 • Sammen skaper vi framtiden!
  Denne delen viser hvordan vi vil jobbe sammen for å nå målene.
 • ​Like muligheter til gode liv – hele livet.
  Denne delen viser hvordan vi vil jobbe med menneskene.
 • Attraktive Lunner – med innbyggere i sentrum. 
  Denne delen viser hvordan vi vil jobbe med stedene.
 • Grønne Lunner – på lag med naturen.
  Denne delen viser hvordan vi vil jobbe med natur og miljø.

Det er flere vedlegg til kommuneplanens samfunnsdel: 

 

Arealplaner og reguleringsplaner

Les om arealplaner og reguleringsplaner under Plan, bygg og eiendom.

Handlingsplan og økonomiplan

Hvert år vedtar kommunestyret en fireårig økonomiplan med handlingsplan. Budsjettet for det kommende året er den del av den fireårige økonomiplanen. Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale og regionale planer skal følges opp.