Harald Tyrdal kommer opprinnelig fra Stavern, men har bodd på Harestua i mange år. Han er utdannet lærer, og har blant annet jobbet som undervisningsinspektør ved Slattum skole i Nittedal. 

"Hjertesakene mine er frivillighet, oppvekstmiljøet, samt en trygg og verdig eldreomsorg. Vi skal investere mer i det å skape gode oppvekstmiljø – med god læring og lek i barnehage, skole og SFO, med dyktige og mange nok ansatte. Vi vil jobbe for å skape flere, trygge arbeidsplasser og gjøre det bedre, enklere og billigere for de som må pendle."

Ordføreren har kontor på Lunner rådhus. Ta gjerne kontakt dersom du ønsker en samtale med ordføreren, enten ved å kontakte ham direkte på telefon eller e-post, eller ved å henvende deg i servicetorget på rådhuset. 

Ordførerens oppgaver og ansvar

Ordføreren er kommunens fremste folkevalgte. Ordføreren har ansvaret for å lede kommunestyremøtene, sørge for at møtene skjer i samsvar med vedtatte regler og for at det blir truffet gyldige vedtak. I Lunner kommune leder ordføreren også formannskapet. Ordføreren har møte- og talerett i alle kommunale organer, med mindre annet er lovbestemt eller vedtatt.

Ordføreren skal være en samlende person for kommunens befolkning. Dette innebærer blant annet at ordføreren skal ha bred kontakt med innbyggerne i Lunner og være kommunens ansikt utad. Representasjon ved offisielle arrangementer og anledning er en viktig del av ordførerens oppgaver. Ordføreren skal også være en støttespiller og en bidragsyter i prosesser og saker som fremmer innbyggernes og kommunens interesser.

Varaordføreren

Margaret Frøisli (Senterpartiet) er valgt til varaordfører i Lunner for perioden 2023 - 2027.

Vararordføreren velges, i likhet med ordføreren, blant formannskapets medlemmer.
Varaordføreren må være forberedt på å ta overmøteledelse og andre av ordførerens oppgaver på kort varsel.

Dersom ordføreren midlertidig skulle gå ut av vervet, rykker varaordføreren opp som ordfører.