Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Priser og gebyrer 2024

Barnehage

Foreldrebetaling

5 dager: 3 000 kroner
4 dager: 2 700 kroner
3 dager: 2 400 kroner

Ved henting av barn etter stengetid påløper et gebyr på kroner 300 pr. dag.

Prisene reduseres fra 1. august 2024 i henhold til vedtak i Statsbudsjettet.

Kostpenger

5 dager: 380 kroner
4 dager: 304 kroner
3 dager: 229 kroner

Betaling for kost kommer i tillegg til ordinær betaling for plass. 

I Eventyrskogen barnehage og Harestua arena barnehage gjelder følgende satser:
5 dager: 548 kroner
4 dager: 439 kroner
3 dager: 330 kroner

 

Søskenmoderasjon

Søskenmoderasjon for 2. barn er 30 prosent. 3. barn har gratis opphold i barnehagen.
Barnet med lengst oppholdstid defineres som første barnet. Dersom søsken har samme oppholdstid defineres eldste barn som første barn.

Betaling for kost kommer i tillegg til ordinær betaling for plass.

Pleie- og omsorgstjenester

Hjemmetjenesten og praktisk bistand

Du betaler en egenandel. Satsene vedtas årlig av kommunestyret innenfor statens rammer. 

Egenandelen tar utgangspunkt i inntekten din. G = grunnbeløp. Dette justeres av staten hvert år. Grunnbeløpet pr. 1. mai 2023 er 118 620 kroner.

Her kan du se gjeldene grunnbeløp til enhver tid

Inntektkroner pr. md.
Inntekt under 2 G 230 kroner
Inntekt mellom 2 og 3 G913 kroner
Inntekt mellom 3 og 4 G1474 kroner 
Inntekt mellom 4 og 5 G2000 kroner
Inntekt over 5 G 2626 kroner
Timepris 501 kroner

Matombringing

Pris pr. porsjon: 116 kroner

Matombringing er en abonnementsordning der brukeren betaler for antall middager som er bestilt per måned. I prisen inngår blant annet reelle utgifter til råvarer, pakkeutstyr og transport.

Trygghetsalarm

Leie av trygghetsalarm:
390 kroner pr. måned.

Engangsgebyr:
Oppstartsgebyr 1 538 kroner 

Rehabilitering - korttidsopphold

Type oppholdkr
Avlastningsopphold0 kroner pr. døgn.
Dagopphold110 kroner pr. dag.
Korttidsopphold193 kroner pr. døgn.

 

Transport dagsenter / dagopphold

Inntekt kr
Inntekt mellom 0 og 2 G kr 0 pr. tur.
Inntekt over 4 G kr 151 pr. tur.
Inntekt mellom 2 og 4 G kr 76 pr. tur.

 

Langtidsopphold i institusjon

For hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste, herunder privat virksomhet som driver etter avtale med kommunen, kan kommunen kreve vederlag av pasient og bruker når dette følger av lov eller forskrift. Vederlag for langtidsopphold reguleres av helse- og omsorgstjenesteloven § 11-2.

Med hjemmel i forskrift om egenandel i kommunale helse- og omsorgstjenester fastsettes egenbetaling for brukere på langtidsopphold til inntil 75 prosent av brukerens inntekt, fratrukket et fribeløp pr. år på 9 400 kroner der inntekten ikke overstiger folketrygdens grunnbeløp. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85 prosent. For pasienter som kommer på tomannsrom uten å ønske det gis det et fribeløp på 44 100 kroner pr. år.

Satsene justeres årlig i tråd med oppdaterte satser forskriften i januar hvert år. 

Vaksinering ved Lunner helsestasjon

Vaksinering voksen: 569 kroner

Vaksineringen/revaksinering gjelder difteri, stivkrampe, polio og kikhost (Boostrix-Polio). Vaksinering gis kun sammen med konsultasjon.

Plan, byggesak og oppmåling

Private planforslag

Se også gebyrer for fradeling og dispensasjoner.

                                                                                         Gebyr for arbeid med oppstart
Gebyr for planinitiativ
Gjennomgang av planinitiativ21 450 kroner pr. planinitiativ
Planinitiativ som sendes inn flere ganger21 450 kroner pr. planinitiativ
Enkeltgebyr for møter
Oppstartsmøte28 600 kroner pr. oppstartsmøte
Avklaringsmøte med forslagsstiller/plankonsulent utover oppstartsmøte14 300 kroner pr. møte
Forhold til overordnede planer i kommunen
Planinitiativ i strid med kommuneplan28 600 kroner pr. planinitiativ
Planer med planprogram og konsekvensutredning 
For planer som krever planprogram42 900 kroner pr. planprogram
For planer som krever konsekvensutredning28 600 kroner pr. utredningstema
Tilleggsgebyr for politisk prøvelse/politisk behandling
Der forslagsstiller krever spørsmål om vesentlige uenigheter om det videre
planarbeidet forelagt for politisk nivå, jf. plan- og bygningsloven § 12–8 første ledd
42 900 kroner pr. sak
Der forslagsstiller krever at beslutningen om stans av planinitiativ skal legges fram
for kommunestyret for behandling, jf. plan- og bygningsloven § 12–8 andre ledd
28 600 kroner pr. planinitiativ
                                                                                               Mangelfulle plandokumenter
Tillegg for planforslag som ikke er levert etter gjeldende standard for kart
og geografisk informasjon
1430 kroner pr. time
Tillegg for mangelfulle plandokumenter til førstegangsbehandling1430 kroner pr. time
                                                                              Gebyr for behandling av private planforslag
Grunngebyr 
Grunngebyr for private planforslag114 400 kroner pr. planforslag
Møter underveis i planprosessen og skriftlige tilbakemeldinger
Arbeidsmøte/dialogmøte med forslagsstiller/plankonsulent21 450 kroner pr. møte
Skriftlige tilbakemeldinger, fra og med 2. tilbakemelding21 450 kroner pr. tilbakemelding
Arealformål og hensynssoner i planforslaget 
Over 4 arealformål14 300 kroner pr. planforslag
Over 4 hensynssoner14 300 kroner pr. planforslag
Arealgebyr for bebyggelsens utbyggingsareal
Planforslag der bebyggelsens areal er over 10 000 m2 BYA28 600 kroner pr. planforslag
Arealgebyr for planens grunnareal
Planforslag der planens grunnareal er over 80 000 m228 600 kroner pr. planforslag
Tilleggsgebyr for vertikalnivåer
Tilleggsgebyr for flere vertikalnivåer28 600 kroner pr. planforslag
Forhold til overordnede planer i kommunen
Planforslag i strid med kommuneplan71 500 kroner pr. planforslag
                                                                                         Utfylling og endring av plan
Endringer som behandles som ny plan i samsvar med plan- og bygningsloven
§ 12–14 første ledd
Fullt gebyr
Endringer i reguleringsplan, oppheving av eller utfyllinger innenfor hovedtrekkene
i reguleringsplanen, jf. plan- og bygningsloven § 12–14 andre ledd - som krever 
politisk behandling
42 900 kroner pr. søknad
Endringer i reguleringsplan, oppheving av eller utfyllinger innenfor hovedtrekkene
i reguleringsplanen, jf. plan- og bygningsloven § 12–14 andre ledd - som krever 
administrativ behandling
28 600 kroner pr. søknad
                                                                                         Gebyr ved avslutning av planprosess
Hvis saken trekkes før oppstartsvarsel eller planmyndighetene beslutter at 
initiativet skal stoppes
Gebyr etter § 2.1.1
Etter avholdt oppstartsmøte, men før innsending av planforslagGebyr etter § 2.1
Avslutning av sak etter at planforslaget er mottatt av kommunen50% av gebyrer etter § 2.3
Gebyr ved avslag etter plan- og bygningsloven § 12–11Fullt gebyr
                                                                                         Utbyggingsavtaler
Gebyr for utbyggingsavtaler1430 kroner pr. time
                                                                                         Gebyr for annet fakturerbart arbeid
Gebyr for medgått tid i plansaker1430 kroner pr. time

Bygge- og delesaker

                                                                                                                  Felles for alle saker
 Pris
Grunngebyr for søknadspliktige tiltak sendt inn gjennom elektroniske søknadsportaler2765 kroner pr. søknad
Grunngebyr for søknadspliktige tiltak sendt inn på papir og e-post 3555 kroner pr. søknad
Registreringsgebyr, søknadspliktige tiltak593 kroner pr. søknad
Registreringsgebyr, meldepliktige tiltak som ikke er søknadspliktige 790 kroner pr. søknad
Gebyrreduksjon ved komplett søknad 1185 kroner pr. søknad
Tilleggsgebyr ved mangelfull søknad2765 kroner pr. søknad
Forhåndskonferanse0 kroner 
Revidert søknad og tegninger, søknadspliktige endring av tiltak790 kroner pr. søknad
Sak som trekkes før vurderingGrunngebyr
Sak som kommunen avslutter på grunn av manglende oppfølging fra ansvarlig søker
eller tiltakshaver
Grunngebyr + mangelbrev
Sak som trekkes av søker eller tiltakshaver etter at kommunen har satt i gang 
saksbehandling, men før endelig vedtak
Grunngebyr + 40% av
saksbehandlingsgebyr
Sak som kommunen avslårFullt gebyr

Saksbehandlingsgebyr for tiltak uten krav til ansvarlig foretak: Fradeling

Tiltak i henhold til plan- og bygningsloven § 20–4, jf. byggesaksforskriften § § 3–1 og 3–2

                                                                                                                    Fradeling
TiltakPris
Fradeling med grenser som er i samsvar med vedtatt plan2370 kroner
Tillegg for påfølgende tomt som er i samsvar med vedtatt plan790 kroner pr. påfølgende tomt
Fradeling i regulert område, men hvor tomtedeling ikke framgår av vedtatt plan,
eller ved uendret bruk eller at denne er bebygd
3160 kroner pr. tomt
Tillegg for påfølgende tomt790 kroner pr. påfølgende tomt
Fradeling i uregulert strøk3160 kroner pr. tomt
Tillegg for påfølgende tomt i uregulert strøk1580 kroner pr. påfølgende tomt
Fradeling av tilleggsparsell eller arealoverføring (betales for hver eiendom som 
berøres av justeringen)
2370 kroner pr. eiendom
Tillegg for påfølgende eiendom790 kroner pr. påfølgende eiendom

Dispensasjoner

 Pris
Søknad om dispensasjon fra plankrav i kommune- og reguleringsplan, arealbruk7900 kroner pr. forhold
Søknad om dispensasjon i 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag15 800 kroner pr. forhold
Søknad om dispensasjon fra utnyttelsesgrad, regulert byggelinje, etasjetall,
høyde i plan, veglovens bestemmelser m.v.
7900 kroner pr. forhold
Søknad om dispensasjon fra byggegrense mot kommunal veg3950 kroner pr. forhold
Søknad om dispensasjon fra andre forhold i plan og/eller plan- og bygningsloven 
med tilhørende forskrifter, samt andre forhold som ikke er særskilt nevnt
7900 kroner pr. forhold
Søknad om dispensasjon for tiltak på eksisterende bygninger/anlegg og
konstruksjoner i LNF-områder i tråd med gjeldende retningslinjer
7900 kroner pr. forhold
Tilleggsgebyr for dispensasjonshøring6320 kroner pr. forhold
Tilleggsgebyr for politisk behandling6320 kroner pr. forhold
Andre vurderinger
 Pris
Søknad om unntak fra tekniske krav (fravik fra TEK),
jf. plan- og bygningsloven § 31–4
790 kroner pr. fravik
Godkjenning av selvbyggeransvar, SAK § 6–7790 kroner pr. søknad
Godkjenning av foretak som ikke oppfyller kravene til praksis m.v. i SAK,
plan og bygningsloven § 23–7, jf. SAK § 11–4
790 kroner pr. søknad
Tillatelse til tilknytning til eksisterende private vann- og avløpsanlegg
jf. plan- og bygningsloven § 27–3
3950 kroner pr. søknad
Tilleggsgebyr der kommunen må hente inn nødvendig samtykke eller uttalelser
fra andre myndigheter
3160 kroner pr. søknad

Søknadspliktige tiltak som krever ansvarlige foretak (med ansvarsrett)

Tiltak i henhold til plan- og bygningsloven § 20–3

                                                                                Bolig, fritidsbolig og andre bygg § 20–1 a og b
TiltakPris
Bolig/fritidsbolig med én eller to boenheter
Bygningstype 111–124, 161–163
9480 kroner pr bygning
Bygg med tre til fire boenheter
Bygningstype 131–136, 161–163
11 850 kroner pr. bygning
Bygg med fem til ti boenheter
Bygningstype 131–159
15 800 kroner pr. bygning
Bygg med elleve til tjue boenheter
Bygningstype 131–159
15 800 kroner pr. bygning
Bygg med over tjue boenheter
Bygningstype 131–159
19 750 kroner pr. bygning
Tilbygg, påbygg eller underbygg til bolig- og fritidsboligbygg
 Tilbygg, påbygg eller underbygg til bolig- og fritidsboligbygg4740 kroner pr. tiltak
Garasje, uthus, anneks, naust m.v.
Garasje, uthus, anneks, naust m.v. til bolig og fritidsbolig
Bygningstype 181–183
4740 kroner pr. tiltak
Andre bygninger enn bolig
Industri- og næringsbygg (energiforsyning, lager m.v.)
Bygningstype 211–239
11 800 kroner pr tiltak
Landbruksbygg
Bygningstype 241–249
9480 kroner pr. tiltak
Kontor- og forretningsbygg
Bygningstype 311–330
11 850 kroner pr. tiltak
Øvrige næringsbygg og offentlige bygg
Bygningstype 411–840
15 800 kroner pr. tiltak
Tilbygg, påbygg og underbygg til andre bygninger enn bolig6320 kroner pr. tiltak
Andre tiltak enn bygninger (konstruksjoner og anlegg)
Røranlegg, ledningsanlegg m.v.14 220 kroner pr. søknad
Tilleggsgebyr ved kontroll av rettigheter1580 kroner pr. søknad
Avløpsanlegg, jf. forurensningsforskriften kap. 12 og 133555 kroner pr. søknad
Svømmebasseng, dam, brønn og lignende7900 kroner pr. tiltak
Brygge, molo, kai og lignende3950 kroner pr. tiltak
Vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak
Vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak,
jf. plan- og bygningsloven § 20–1 b
790 kroner pr. time
Fasadeendring 
Fasadeendring på bygg, konstruksjon eller anlegg
jf. plan- og bygningsloven § 20–1 c
6320 kroner pr. søknad
Bruksendring, vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak,
jf. plan- og bygningsloven § 20–1 d
Bruksendring, vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift med
bygningsmessige endringer
19750 kroner pr. søknad
Bruksendring, vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift uten
bygningsmessige endringer
7900 kroner pr. søknad
Riving av tiltak, jf. plan- og bygningsloven § 20–1 e
Riving m.v. av bygninger, konstruksjoner og anlegg3950 kroner pr. tiltak
Tillegg for miljøsaneringsbeskrivelse1580 kroner pr. beskrivelse
Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner, 
jf. plan- og bygningsloven § 20–1 f. Tiltaksklasse 1.
Sanitærinstallasjoner, ventilasjons-/sprinkler-/antenne-/solcelleanlegg, heis o.l.3950 kroner pr. tiltak
Skorstein, ildsted og andre enkle tiltak2765 kroner pr. tiltak
Olje- og fettutskillere, jf. forurensningsloven § 15 og 15 a1580 kroner pr. søknad
Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner, 
jf. plan- og bygningsloven § 20–1 f. Tiltaksklasse 2 og 3.
Sanitærinstallasjoner, ventilasjons-/sprinkler-/antenne-/solcelleanlegg, heis o.l.7900 kroner pr. tiltak
Skorstein, ildsted og andre enkle tiltak4740 pr. tiltak
Olje- og fettutskillere, jf. forurensningsloven § 15 og 15 a6320 pr. søknad
Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger,
jf. plan- og bygningsloven § 20–1 g
Sammenføyning av bruksenheter i bolig m.v.3160 kroner pr. søknad
Oppdeling av bruksenheter i bolig m.v.4740 kroner pr. ny boenhet
Oppføring av innhegning mot veg og plassering av skilt og reklame
jf. plan- og bygningsloven § 20–1 h og i
Innhegning mot veg (eksempelvis støyskjerm, gjerder, voller, murer m.v.)5530 kroner pr. tiltak
Skilt på fasade1580 kroner pr. tiltak
Andre skilt1580 kroner pr. tiltak
Plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg,
jf. plan- og bygningsloven § 20–1 i
Plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg for varig opphold
som skal stå i inntil to år
6320 kroner pr. tiltak
Vesentlig terrenginngrep, jf. plan- og bygningsloven § 20–1 k
Vesentlig terrenginngrep, tiltaksklasse 16320 kroner pr. søknad
Vesentlig terrenginngrep, tiltaksklasse 2 og 37900 kroner pr. søknad
Anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass, 
jf. plan- og bygningsloven § 20–1 l
Anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass7900 kroner pr. tiltak
 

Saksbehandlingsgebyr for tiltak uten krav til ansvarlig foretak: Andre tiltak

Tiltak i henhold til plan- og bygningsloven § 20-4, jf. byggesaksforskriften § § 3-1, 3-2)

                                                                                   Andre tiltak uten krav til ansvarlig foretak
TiltakPris
Mindre tiltak på bebygd eiendom som garasjer, uthus og tilbygg3555 kroner pr. tiltak
Skilt og reklameinnretninger etter SAK § 3–1 d3555 kroner pr. søknad
Alminnelige driftsbygninger i landbruket under 1000 m2, jf. SAK § 3–23555 kroner pr. tiltak
Midlertidige tiltak, jf. plan- og bygningsloven § 20–44345 kroner pr. tiltak
Andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan foreslås av tiltakshaver, 
jf.  jf. plan- og bygningsloven § 20–4
3555 kroner pr. tiltak

Midlertidig brukstillatelse, igangsettingstillatelse og ferdigattest

 Pris
Midlertidig brukstillatelse2370 kroner or. søknad
Igangsettingstillatelse1580 kroner pr. tillatelse
Ferdigattest der det har gått mer enn fem år siden første tillatelse i
byggesaken ble gitt
2370 kroner pr. søknad

Oppmålingsforretning

Grunngebyr
Grunngebyr 3080 kroner pr. rekvisisjon
Gebyr for saksbehandling
Oppretting av grunneiendom, festegrunn og matrikulering av eksisterende 
umatrikulert grunn, samt arealoverføring
23 100 kroner pr. første eiendom
Tillegg for oppretting av flere matrikkelenheter700 kroner pr. påfølgende enhet
Oppretting av uteareal på eierseksjon, de to første tilleggsdelene11 550 kroner (for begge)
Tillegg for tilleggsdeler utover to3080 kroner pr. tilleggsdel
Registrering av anleggseiendom26 180 kroner pr. eiendom
Punktfeste11 550 kroner pr. punktfeste
Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning (MUF)7700 kroner pr. enhet
Tillegg for oppretting av flere matrikkelenheter (MUF)1540 kroner pr. påfølgende enhet
Grensejustering15 400 kroner pr. grensejustering
Arealoverføring til offentlig veg og jernbane  1540 kroner pr. time
Klarlegging/påvisning av tidligere koordinatfestede grenser15 400 kroner pr. rekvisisjon
Klarlegging av grensa for grunneiendom som ikke er koordinatfestet 
i tidligere forretning
23 100 kroner pr. rekvisisjon
Sammenslåing av eiendommer0 kroner
Gebyr ved oppmåling i marka
Oppmøtegebyr4230 kroner pr. oppmøte
Nye grensepunkter som merkes og måles i marka924 kroner pr. grensepunkt
Synlige/kjente grensepunkter (gjelder tidligere ikke-koordinatfestede punkter)924 kroner pr. grensepunkt
Ikke synlige/kjente grensepunkter (gjelder tidligere ikke-koordinatfestede punkter)1848 kroner pr. grensepunkt
Avbrutt forretning
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket eller må avvises før oppmåling
i marka er gjennomført
Grunngebyr +
saksbehandlingsgebyr
Gebyr der saken avsluttes etter at oppmålingsforretningen er gjennomført⅔ av fullt gebyr (dvs. grunngebyr,
saksbehandlingsgebyr og 
oppmålingsgebyr)
Gebyr for annet fakturerbart arbeid
Arbeid med referanse til stedfestingsavtale om eksisterende grense eller 
stedbunden rettighet, jf. matrikkelforskriften § 44
1540 kroner pr. time
Utarbeidelse av matrikkelbrev inntil 10 sider175 kroner
Utarbeidelse av matrikkelbrev over 10 sider350 kroner
Gebyr for medgått tid i oppmålingsforretning1540 kroner pr. time

Avløpsanlegg

Saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg.

De samlede gebyrene skal ikke overstige de nødvendige kostnadene som kommunen har til saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg. Gebyrberegningen er basert på forskrift av 1. juni 2004 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) og kommunal forskrift av 1. februar 2007 om gebyrer for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg.

Saksbehandlingsgebyret skal du betale i form av et engangsgebyr ved behandling av søknad om en utslippstillatelse og ved endring/omgjøring av utslippstillatelse. Større endring/omgjøring av utslippstillatelser følger de samme satsene som søknad om utslippstillatelse. Det er kommunen som avgjør hva som er en mindre eller større endring.

Den som har avløpsanlegg som er omfattet av forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg betaler et årlig gebyr pr. avløpsanlegg. 

StørrelsePris
Anlegg < 15 PE7300 kroner
Anlegg > 15 PE24 300 kroner
Søknad om utslippstillatelse
StørrelsePris
Endring < 15 PE5000 kroner
Endring > 15 PE7300 kroner
Mindre endringer av utslippstillatelse
StørrelsePris
Endring < 15 PE7300 kroner
Utslipp > 15 PE24 300 kroner
Større endringer av utslippstillatelse
StørrelsePris
Anlegg < 15 PE368 kroner
Anlegg > 15 PE736 kroner
Kontrollgebyr

* PE er den mengden av organisk stoff som blir brutt ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn (BOFs) på 60 gram oksygen pr. døgn.

Eierseksjonering

Tinglysningsgebyr, oppmålingsforretning for uteareal (grunnareal) som inngår i en seksjon betales etter satsene for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon og kommer i tillegg til prisene her. 

Tinglysningsgebyr utgjør til en hver tid gjeldende satser og betales til kommunen, som videresender gebyret til Statens kartverk.

Grunngebyr, registreringsgebyr m.m.
Grunngebyr 2700 kroner pr. søknad
Registreringsgebyr675 kroner pr. seksjon
Gebyrreduksjon ved komplett søknad-1350 kroner pr. søknad
Tilleggsgebyr for mangelfull søknad (fra og med 2. mangelbrev)1350 kroner pr. brev
Oppretting av eierseksjoner
For én til fire seksjoner8100 kroner pr. søknad
For fem til åtte seksjoner  9450 kroner pr. søknad
Fra ni seksjoner, tillegg per ny seksjon675 kroner pr. seksjon
Reseksjonering
For én til fire seksjoner10 800 kroner pr. søknad
For fem til åtte seksjoner  13 500 kroner pr. søknad
Fra ni seksjoner, tillegg per ny seksjon1350 kroner pr. seksjon
Sletting/oppheving av seksjonert sameie
Saksbehandlingsgebyr for å slette seksjoner på en eiendom2700 kroner pr. søknad
Tilleggsgebyr
Gebyr ved befaring4050 kroner pr. befaring
Tilleggsgebyr ved seksjonering av anleggseiendom0 kroner pr. sak
Gebyr for avsluttet sak før vedtak, ved avvisning og ved avslag
Sak som trekkes før vurderingGrunngebyr
Sak som kommunen avslutter på grunn av manglende oppfølging fra 
ansvarlig søker eller tiltakshaver
Grunngebyr + mangelbrev
Sak som trekkes av søker etter at kommunen har satt i gang saksbehandling,
men før endelig vedtak
Grunngebyr + 40% av
saksbehandlingsgebyr
Sak som kommunen avslårFullt gebyr
Gebyr for annet fakturerbart arbeid
Gebyr for medgått tid i seksjoneringssaker1350 kroner pr. time

Gravegebyr

Gravegebyr: 3025 kroner

Dette er et gebyr for en tillatelse som blir gitt for arbeid på kommunal grunn/veg. Gebyret er hjemlet i vegloven § 57. Gebyret skal dekke befaring samt dekke eventuelle senskader.

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter består av vann, avløp, septikk, renovasjon og feiertjenester.

Vann

 

Type gebyrkr
Abonnementsgebyr (betales av alle eiendommer og beregnes pr. bygg)2 500 kroner  pr. år
Forbruksgebyr stipulert uten vannmåler30,55 kroner pr. m2 (kvadratmeter)
Forbruksgebyr med vannmåler23,50 kroner pr. m3 (kubikkmeter)
Leie av vannmåler600 kroner pr. år
Stenging/åpning av vannforsyning1 651 kroner
Årsgebyr vann
Bygningstypekr
Enebolig 14 769 kroner
Tomannsbolig29 538 kroner
Fritidsbolig14 769 kroner
Hus i kjede (pris pr. boenhet)14 769 kroner
Rekkehus (pr. boenhet)14 769 kroner
Leiligheter i enebolig (pris pr. boenhet) (1/4 engangsgebyr)3 692 kroner
Småhus/boligbygg med 3 boliger eller flere, mindre enn 60 m2 pr. boenhet (1/4 engangsgebyr)3 692 kroner
Småhus/boligbygg med 3 boliger eller flere, 60 m2 – 100 m2 pr. boenhet (1/2 engangsgebyr)7 385 kroner
Småhus/boligbygg med 3 boliger eller flere, større enn 100 m2 pr. boenhet 14 769 kroner
Bygg med midlertidig tilknytning mindre enn 4 måneder (1/4 engangsgebyr)3 692 kroner
Bygg med midlertidig tilknytning, 4–12 måneder (1/2 engangsgebyr)7 385 kroner
Bygg med midlertidig tilknytning mer enn 12 måneder 14 769 kroner
Terrassehus pr. boenhet, mindre enn 100 m2 (1/2 engangsgebyr)7 385 kroner
Terrassehus pr. boenhet, større enn 100 m214 769 kroner
Garasje0 kroner
Landbruksbygg pr. bygg14 769 kroner
Næringsbygg/offentlige bygg, mindre enn 30 m20 kroner
Næringsbygg/offentlige bygg, 30 m2 – 160 m2 14 769 kroner
Næringsbygg/offentlige bygg, 161 m2 – 500 m2. 
Deretter 14 769 kroner for hver påbegynte 500 m2.
29 538 kroner
Engangsgebyr vann

Avløp

 

Type gebyrkr
Abonnementsgebyr (betales av alle eiendommer og beregnes pr. bygg)2 875 kroner pr. år
Forbruksgebyr med vannmåler40,71 kroner pr. m3 (kubikkmeter)
Forbruksgebyr stipulert uten vannmåler52,92 kroner pr. m2 (kvadratmeter)
Årsgebyr avløp
Bygningstypekr
Enebolig 20 042 kroner
Tomannsbolig40 084 kroner
Fritidsbolig20 042 kroner
Hus i kjede (pris pr. boenhet)20 042 kroner
Rekkehus (pr. boenhet)20 042 kroner
Leiligheter i enebolig (pris pr. boenhet) (1/4 engangsgebyr)5011 kroner
Småhus/boligbygg med 3 boliger eller flere, mindre enn 60 m2 pr. boenhet (1/4 engangsgebyr)5011 kroner
Småhus/boligbygg med 3 boliger eller flere, 60 m2 – 100 m2 pr. boenhet (1/2 engangsgebyr)10 021 kroner
Småhus/boligbygg med 3 boliger eller flere, større enn 100 m2 pr. boenhet 20 042 kroner
Bygg med midlertidig tilknytning mindre enn 4 måneder (1/4 engangsgebyr)5011 kroner
Bygg med midlertidig tilknytning, 4–12 måneder (1/2 engangsgebyr)10 021 kroner
Bygg med midlertidig tilknytning mer enn 12 måneder 20 042 kroner
Terrassehus pr. boenhet, mindre enn 100 m2 (1/2 engangsgebyr)10 021 kroner
Terrassehus pr. boenhet, større enn 100 m220 042 kroner
Garasje0 kroner
Landbruksbygg pr. bygg20 042 kroner
Næringsbygg/offentlige bygg, mindre enn 30 m20 kroner
Næringsbygg/offentlige bygg, 30 m2 – 160 m2 20 042 kroner
Næringsbygg/offentlige bygg, 161 m2 – 500 m2. 
Deretter 20 041 kroner for hver påbegynte 500 m2.
40 084 kroner
Engangsgebyr avløp

Septikk

Typekr
Tømming av gråvannstank
Det betales for minimum 4 m3 (kubikkmeter) ved tømming.
816 kroner pr. m3
Tømming av septikktank/minirenseanlegg 
Det betales for minimum 4 m3 (kubikkmeter) ved tømming.
816 kroner pr. m3
Tette tanker
Det betales for minimum 4 m3 (kubikkmeter) ved tømming.
500 kroner pr. m3
Hastetillegg (innen 24 timer)3 261 kroner pr. tømming
Ekstratømming, oppmøtegebyr1 621 kroner pr. tømming

Renovasjon

Se hjemmesidene til Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS for mer informasjon (hra.no)

Typekr
Standard renovasjon private husholdninger:
4 beholdere à 140 liter + sekker til plast
5099 kroner pr. år
Utvidet abonnement private husholdninger:
Én eller flere beholdere à 240 liter av mat- eller restavfall
8158 kroner pr. år
Tillegg for dunker som står 10–30 meter fra grensen for kjørbar veg438 kroner pr. år
Tillegg for dunker som står 30–meter fra grensen for kjørbar veg813 kroner pr. år
Hytter og fritidsboliger2538 kroner pr. år

Feiertjenester

Bygningstypekr
Hus461 kroner pr. skorstein
Hytter461 kroner pr. skorstein

Husleie kommunale boliger

Husleiens størrelse er avhengig av kvaliteten på boligen, og fastslås i hver leiekontrakt. Husleien indeksreguleres årlig etter reglene i husleieloven. Lurer du på leiepriser? Ta kontakt med boligkonsulent for mer informasjon.

Leiepriser - Utlån av kommunale bygg

Eiendomsavdelingen er den formelle utlåner av kommunale bygg. Utlånsprisene reguleres hvert 3. år om ikke annet er beskrevet.

Leie av selskapslokaler og møterom

Ved spesielle arrangement som f.eks. barnedåp og konfirmasjon leier vi ut for hel helg som løper fra fredag kveld til søndag kveld.

Bergosenteretkr
Hele senteret ved spesielle arrangementer (fredag kveld til søndag)2000 kroner pr. helg
Kantine og aktivitetsdel850 kroner

 

Harestua aktivitetshuskr
Hele senteret (men unntak av vigslet det) ved spesielle arrangementer (fredag kveld til søndag)1400 kroner pr. helg
Forsamlingssal med kjøkken550 kroner

 

Rådhusetkr
Kantine210 kroner
Kommunestyresalen550 kroner
Møterom210 kroner

 

Leie av skoler til private formål

300 kroner

 

 

Leie av haller og gymsal

 

Haller og gymsalerkr
Grua gymsal75 kroner pr. time
Harestua arena - bordtennishallen75 kroner pr. time
Harestua arena - idrettshallen, 1/1 hall75 kroner pr. time
Harestua arena - idrettshallen, 1/2 hall75 kroner pr. time
Harestua arena - idrettshallen, 1/4 hall75 kroner pr. time
Harestua arena - turnhallen75 kroner pr. time
Lunnerhallen75 kroner pr. time
Lunnerhallen - kun vestibylen140 kroner pr. time
Skøyenhallen60 kroner pr. time
Leie av kommunens haller og gymsaler til innenbygds juniorlag og foreninger på ukedager
Haller og gymsalerkr
Grua gymsal 230 kroner pr. time
Harestua arena - bordtennishallen215 kroner pr. time
Harestua arena - idrettshallen, 1/1 hall215 kroner pr. time
Harestua arena - idrettshallen, 1/2 hall110 kroner pr. time
Harestua arena - idrettshallen, 1/4 hall75 kroner pr. time
Harestua arena - turnhallen215 kroner pr. time
Lunnerhallen215 kroner pr. time
Lunnerhallen - kun vestibylen140 kroner pr. time
Skøyenhallen140 kroner pr. time
Leie av kommunens haller og gymsaler til innenbygds seniorlag og foreninger på ukedager
Haller og gymsalerkr
Harestua arena - bordtennishallen340 kroner pr. time
Harestua arena - idrettshallen, 1/1 hall340 kroner pr. time
Harestua arena - idrettshallen, 1/2 hall245 kroner pr. time
Harestua arena - idrettshallen, 1/4 hall125 kroner pr. time
Harestua arena - turnhallen340 kroner pr. time
Lunnerhallen340 kroner pr. time
Lunnerhallen - kun vestibylen140 kroner pr. time
Skøyenhallen230 kroner pr. time
Leie av kommunens haller og gymsaler til innenbygds seniorlag og foreninger i helger
Haller og gymsalerkr
Grua gymsal500 kroner pr. time
Harestua arena - bordtennishallen500 kroner pr. time
Harestua arena - idrettshallen, 1/1 hall500 kroner pr. time
Harestua arena - turnhallen500 kroner pr. time
Lunnerhallen500 kroner pr. time
Lunnerhallen - kun vestibylen140 kroner pr. time
Skøyenhallen500 kroner pr. time
Kommunens haller og gymsaler til øvrige på ukedager

Utlånspriser i helger for øvrige låntakere og for utlån til inntektsgivende arrangementer avtales særskilt. Registrerte politiske partier skal ikke betale for lån av lokaler til nødvendig møtevirksomhet. 

Leie av bord og stoler

Leie av bord og stoler: Grunnpris kr 260,-

Stoler, tillegg til grunnpris:
10 kroner pr. stk.

Bord, tillegg til grunnpris:
30 kroner pr. stk.

Offentlig bading

Svømming

Barn: 25 kroner (t.o.m. 10. trinn)

Familie: 140 kroner

Voksen: 60 kroner

Bibliotek

Kopiering

Sort/hvitt: 2 kroner pr. kopi 
Farge: 4 kroner pr. kopi 

Purregebyr

1. purring: 35 kroner
2. purring: 45 kroner
3. purring: 75 kroner

Behandlingsgebyr etter 3. purring: 100 kroner

Gebyrene må betales på biblioteket, enten som kontanter eller med Vipps.


Etter 3. purring sendes faktura på materialets kostnad og kr 140 i påløpt purregebyr. I tillegg faktureres 100 kroner behandlingsgebyr. 

Erstatning

Produkterkr
Bøker barn og ungdom310 kroner pr. stk.
Bøker voksne 420 kroner pr. stk.
Film (DVD)210 kroner pr. stk
Lydbøker barn   210 kroner pr. stk
Spill 420 kroner pr. stk.
Språkkurs320 kroner pr. stk
Tegneserier 210 kroner pr. stk.
Tidsskrifter 110 kroner pr. stk.

Du som låner er ansvarlig for alt materiale som lånes på ditt lånekort. Materiale som ikke leveres tilbake til biblioteket må erstattes.

 

 

Lånekort

Tap av lånekort: kr 50,-

Kulturskolen

Undervisning 2024 - priser pr. semester:
   
Gruppeundervisning: 1555 kroner
Individuell undervisning: 1970 kroner
Instrumentleie: 311 kroner
Korps/teater: 9450 kroner
Kulturverksteder, pr. kurs: minimum 617 kroner
Kulturverksteder, pr. kurs: maksimum 1005 kroner
Materialutgifter visuell kunst: 518 kroner

En årstime er 60 minutter i 38 uker (skoleår). Det er søskenmoderasjon fra barn nr. 2 på 50 prosent av elevavgift for individuell eller gruppeundervisning (gjelder kun et undervisningstilbud pr. barn).

Kulturskolen har en friplassordning for barn i familier med lavinntekt, det vil si når brutto inntekt i husholdningen er lavere enn 4,5 G.

Borgerlig vielse

Hverdager før kl. 08.00 og etter 15.30: 600 kroner
Hverdager mellom kl. 08.00 og 15.00: 0 kroner
Øvrige dager: 600 kroner 

I henhold til ekteskapsloven § 12b er det ordfører og varaordfører som har vigselsmyndighet på vegne av Lunner kommune.

Fyrverkerisøknader

Gebyr for brannvesenets behandling av fyrverkerisøknader:

Fornyelse av søknad: 2055 kroner pr. søknad

Førstegangssøkere: 2812 kroner pr. søknad

Ufullstendig søknad: 1083 kroner pr. søknad

Gravplasser

Gravplasser

I henhold til gravplassloven skal avgifter fastsettes av kommunen etter forslag fra Lunner kirkelige fellesråd. Kommunestyret vedtar prisene, men inntektene går til Lunner kirkelige fellesråd. Disse satsene oppdateres så snart vi har mottatt dem fra kirken.

Lunner kommune har anonym minnelund og navnet minnelund .Fellesrådet tar ikke betalt for bruken av minnelund, med unntak av for ikke-medlemmer i Den norske kirke og personer som bor utenfor Lunner. For navnet minnelund må det betales for innkjøp av et navneskilt. 

Alle priser er oppgitt i kroner pr. år.

Festeavgiftkr pr. år
Dobbel grav innenbygdsboende
(Den brukte graven er kostnadsfri i 20 år,
men en må betale festeavgift for
reservert gravplass.)
715
Dobbel grav utenbygdsboende
(Det løper festeavgift fra første dag. For den
reserverte graven må det også betales festeavgift.)
715
Enkel grav innenbygdsboende
(Ved nytt enkelt gravsted er graven kostnadsfri
i 20 år.)
360
Enkel grav utenbygdsboende
(Det løper festeavgift fra første dag.)
360

 

Minnelund - åpne/lukke urnegravkr pr. år
Innenbygdsboende0
Utenbygdsboende1325

 

Navneplate til navnet minnelund 
(Denne avgiften gjelder både de som bor i Lunner 
kommune ved dødstidspunktet og utenbygdsboende.)
1710
  

 

Andre gebyrer

Ved og tennbriketter

 • 60 l sekk med ved: 60 kroner pr. sekk
  Avtale om kjøp gjøres i løpet av juni hvert år for levering høsten samme år. Vi tilbyr utkjøring så langt det lar seg gjøre. Vi holder til på Frøystad.
   
 • Tennbriketter med 30 stk.: 15 kroner pr. pose
  Selges i Servicetorget på Lunner rådhus

Kopiering

Sort/hvitt pr. kopi: 2 kroner 
Fargekopi pr. kopi: 4 kroner

Skolefritidsordning (SFO)

Søskenmoderasjon

Det gis 20 prosent søskenmoderasjon for barn nummer to og flere. Moderasjonen gis til det barnet med lavest tilbud.

Kommunen følger nasjonale regler om 12 timer gratis SFO for elever på 1. trinn og 2. trinn. Gratis SFO gjelder opphold på ettermiddagen. Du må betale for mat og drikke (kostpenger). 

Opphold og kostpenger SFO

Opphold SFO 
Prisene gjelder pr. måned

Opphold SFO pr. morgen: 223 kroner 
Opphold SFO pr. ettermiddag: 522 kroner
Opphold SFO pr. heldag: 744 kroner
Opphold ferie-SFO for elever på 1. og 2. trinn: 227 kroner pr. dag, inkludert kostpenger.
Opphold ferie-SFO for elever på 3. og 4. trinn: 312 kroner pr. dag, inkludert kostpenger

Gebyr ved for sen henting: 310 kroner pr. gang pr. barn.

Kommunen følger nasjonale regler om 12 timer gratis SFO for elever på 1. trinn og 2. trinn - samt på 3. trinn, som innføres fra august 2024. Gratis SFO trekkes fra oppholdet på ettermiddagen, ikke på morgenen. Gratis kjernetid regnes automatisk ut i fakturaen. Kostpenger kommer i tillegg.

Kostpenger 
Prisene gjelder pr. måned

1 dag i uka: 77 kroner
2 dager i uka: 152 kroner
3 dager i uka: 228 kroner
4 dager i uka: 304 kroner
5 dager i uka: 379 kroner

 

Salg, servering og skjenking

Bevillingsgebyrer beregnes basert på omsetning av alkohol med satsene fastsatt i alkoholforskriftens bestemmelser § 6 fastsatt av Helse og omsorgsdepartementet. Satsene justeres når de er endelig vedtatt.

Tilsynsavgift for tobakksalg reguleres av tobakkskadelovens §7 og tobakksalgsforskriftens §33. Per 2023 kan kommunen kreve årlig avgift på 5120 kr for fast salg og 1370 kr for midlertidig salg. Midlertidig salg er salg opptil 30 dager (for eksempel en festival eller lignende).

Bestemmelsen om tilsynsavgift er en kan-bestemmelse. Kommunen kan dermed fastsette en lavere tilsynsavgift dersom kommunen finner det dekkende. Det viktigste er at kommunens arbeid finansieres gjennom avgiften. Kommunen plikter å føre tilsyn med tobakksalgssteder minst en gang i året, og utføre minst dobbelt så mange tilsyn som det er tobakksalgssteder. 

Bevillingsavgift, skjenkeavgift og tobakktilsynsavgift

Salg
Alkoholholdig drikk i gruppe 10,24 kroner pr. vareliter
Alkoholholdig drikk i gruppe 20,69 kroner pr. vareliter
Bevillingsgebyr for salg utgjør minimum1960 kroner
Skjenking
Alkoholholdig drikk i gruppe 10,57 kroner pr. vareliter
Alkoholholdig drikk i gruppe 21,49 kroner pr. vareliter
Alkoholholdig drikk i gruppe 34,94 kroner pr. vareliter
Bevillingsgebyr for skjenking utgjør minimum6100 kroner
Skjenkebevilling ved enkeltarrangement med under 100 deltakere utgjør minimum440 kroner
Skjenkebevilling ved enkeltarrangement med over 100 deltakere utgjør minimum960 kroner
Ambulerende bevillinger440 kroner 
Andre gebyrer
Kunnskapsprøven etter alkoholloven400 kroner pr. gang
Etablererprøven etter serveringsloven400 kroner pr. gang
Tilsynsavgift, tobakkskadeloven §71000 kroner pr. tilsyn

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt til kommunene utskrives etter reglene i lov om eigedomsskatt til kommunane av 16. juni 1975 nr. 29. Kommunestyret i Lunner har vedtatt utskrivning av eiendomsskatt, jf. eiendomsskatteloven §§ 2 og 3

Kommunestyret viderefører utskrivning av eiendomsskatt på alle eiendommer i hele kommunen jf. § 3 bokstav a

Lunner kommune har differensierte skattesatser. 

Utgangspunktet er at det faktureres fire ganger i året, med forfall; 20. mars, 20. mai, 20. august og 20. november.

Du kan også be om å motta månedlig faktura eller halvårlig faktura. Halvårlig faktura med forfall 20. mai og 20. august. Månedlig faktura har forfall den 20. i hver måned.

Betalingsbetingelser og kommunal fakturering

Betalingsbetingelser

Egenbetaling innenfor pleie- og omsorgstjenestene faktureres i stor grad etter forbruk, det vil si etterskuddsvis, og med forfall den 20. i måneden (for eksempel forbruk i september forfaller til betaling 20. november).

Husleie, barnehage og skolefritidsordning faktureres med forfall den 20. i måneden kravet gjelder for.

Kommunale gebyrer faktureres automatisk 4 ganger pr. år med forfall: 

 • 20. mars
 • 20. mai
 • 20. august
 • 20. november

Du kan velge å få månedlige fakturaer eller halvårlige fakturaer. Dette kan du endre selv som beskrevet på nettsidene våre.

Lunner kommune tilbyr avtalegiro og eFaktura for fakturaer innenfor alle områder. Kunder oppretter avtalen via sin nettbank eller ved hjelp av sin bankforbindelse. Vi benytter EHF faktura (elektronisk handels format) til stat, kommuner og virksomheter som er registrert med elektronisk adresse i ELMA registeret.

Kommunal fakturering

Fakturaen sendes ut til kunden senest 2 uker før forfallsdato. Dersom kunden har spørsmål om fakturagrunnlaget, rettes disse henvendelsene til den som har produsert grunnlaget. Faktura inneholder informasjon om at det ved for sen betaling vil bli belastet lovbestemt forsinkelsesrenter og purregebyr i henhold til gjeldende satser.

Fakturaer som ikke er betalt innen forfallsdato, blir innfordret av kommunens økonomiavdeling. På purreblanketten framgår det hva slags type krav det gjelder og hvilket fakturanummer som står ubetalt. Det er også angitt dato for når kravet forfalt til betaling og betalingsfrist for purrenotaen. Ved for sen betaling vil det fra forfall bli beregnet forsinkelsesrente etter den til en hver tid gjeldende rentesats. Dersom kunden har betalingsproblemer og ønsker henstand, må de henvende seg til kommunens økonomiavdeling. Kundene oppfordres til å ta kontakt tidligst mulig for å komme fram til en løsning.

Finansdepartementet fastsetter nivået på renter og gebyrer som kan legges til opprinnelig fakturabeløp ved forsinket betaling. Ved oppfølging av forsinket betaling er det også klare regler for betalingsfrister som blir gitt til mottaker av krav.

Det blir beregnet renter på alle ubetalte kommunale krav. Renter blir beregnet med virkning fra første dag etter forfall og med sats for forsinkelsesrenter – for tiden 9,25 % p.a. (justeres 1. januar og 1. juli). 

Purregebyr er for tiden kr 35,-