Hva inneholder postlisten?

Postliste (offentlig journal) er en oversikt over post til og fra kommunen, som er registrert i kommunens arkivsystem. Postlisten publiseres vanligvis med tre arbeidsdagers forsinkelse og er tilgjengelig i to og et halvt år. Av sikkerhetsmessige årsaker publiseres ikke selve dokumentene.  

Postliste for Lunner kommune finner du i Acos innsyn.

Fulltekstdokumenter

Vi publiserer fulltekstdokumenter knyttet til plansaker gjeldene fra 1. desember 2022. Det betyr at du som innbygger kan åpne og lese dokumenter som ikke er unntatt med hjemmel i lov. Du må fortsatt be om innsyn i dokumenter som er unntatt eller som ligger i arkivdeler som ikke har fulltekstpublisering.

Du kan også se planer for din eiendom under Arealplaner under Lenker lenger ned på siden..

Rett til innsyn i offentlig virksomhet

Hovedregelen i offentlighetsloven er at alle saksdokumenter i offentlig virksomhet er åpne for innsyn. Dette betyr at henvendelser inn til kommunen, og svar vi gir ut, blir registrert i våre saksbehandlingssystemer (journalført) og publisert på våre offentlige postlister. 


Slik bestiller du innsyn  

Du kan bestille innsyn ved å trykke på knappen "Be om innsyn" utenfor jouralposten du ønsker innsyn i.

Dokumenter som er unntatt offentlighet, er merket med aktuell lovhjemmel for unntaket. Dersom et dokument er unntatt offentlighet, er det fortsatt muligheter til å få utlevert dokumentet helt eller delvis. Dette gjøres ved å sende en innsynsbegjæring på det aktuelle dokumentet. En slik innsynsbegjæring sendes til vårt postmottak: post@lunner.kommune.no

Krav om innsyn skal avgjøres så raskt som mulig. Det betyr vanligvis samme dag eller innen 1-3 arbeidsdager. 

Rett til innsyn i pasientjournaler

Du har rett til å få innsyn i journalen din, hvem som har hatt tilgang til den og hvem som har fått utlevert opplysninger fra journalen.

En pårørende, eller en annen person med fullmakt, kan også få innsyn i din pasientjournal.

I helt spesielle tilfeller kan imidlertid helsepersonell nekte deg innsyn i hele eller deler av journalen. Hvis du ikke får innsyn kan du klage til Statsforvalteren.

Du kan lese mer om journalinnsyn på helsenorge.no og pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1 (lovdata.no).

Hvis du ønsker innsyn i en pasientjournal, må du ta kontakt med leder for den tjenesten (eks. hjemmetjenste, institusjon, legetjeneste m.m.) du mottar tjenesten fra.

Klagerett

Hvis kravet ditt blir avslått, skal kommunen vise til den bestemmelsen som er grunnlaget for avslaget. Kommunen skal også opplyse om klageadgangen og klagefristen. Fylkesmannen er klageinstans, men klagen skal sendes til kommunen. Du har også klagerett hvis du ikke har fått svar innen fem arbeidsdager etter at kommunen har mottatt kravet. Dette regnes da som et avslag.

Klagen skal avgjøres så snart som mulig. I tilknytning til klagebehandlingen kan Fylkesmannen også bestemme at dokumentet skal gjøres kjent helt eller delvis etter regelen om merinnsyn.


Klagefrist

Klagefristen er tre uker fra det tidspunkt du fikk melding om vedtaket. Brevet med klagen må være poststemplet eller innlevert før klagefristen er ute. Klager over kommunale vedtak bør inneholde følgende opplysninger:

  • Hvilket vedtak det blir klaget over
  • Hva er det klageren vil ha endret
  • Begrunne hvorfor en ønsker vedtaket forandret
  • Andre opplysninger som kan påvirke avgjørelsen


Klager over kommunale vedtak skal sendes til den instans i kommunen som har gjort vedtaket. De skal snarest mulig  vurdere vedtaket på nytt. Dersom de som har gjort vedtaket (førsteinstansen) ikke finner å kunne omgjøre eller endre vedtaket, skal klagen sendes videre til rett klageorgan.

Klageorgan er Fylkesmannen for saker etter helse og omsorgtjenesteloven, alkoholloven og plan- og bygningsloven.


Sakskostnader i klagesaker

Dersom et vedtak blir endret til gunst for klageren, har han eller hun rett til å få dekket vesentlige sakskostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket. Lovgrunnlag: lov av 19. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningslova), kap. VI
 

Klage til Sivilombudsmannen

Sivilombudsmannen er Stortingets tillitsmann og har som oppgave å sikre at det i offentlig forvaltning ikke blir gjort urett mot innbyggerne. Både statlig, fylkeskommunal og kommunal forvaltning hører inn under Sivilombudsmannens ansvarsområde.