Formålet med tilskuddsordningen er å ta vare på et mangfold av verneverdige bygninger og anlegg i Akershus. 

Med tilskuddsordningen vil fylkeskommunen skape engasjement for kulturarv, lokalsamfunnsutvikling og støtte opp om frivilligheten. Det er et mål for tilskuddsordningen å stimulere til sirkulærøkonomi, redusert forbruk og lavere klimagassutslipp gjennom fortsatt bruk eller ny bruk av verneverdige bygninger og anlegg.

Hvem kan søke?

Private eiere og brukere av verneverdige bygninger og anlegg kan søke. Det kan være enkeltpersoner, stiftelser, styret i forening/ organisasjon/ sameier, og frivillige organisasjoner. 

Bygninger som er fredet etter kulturminneloven kan søke støtte via egne tilskuddsposter og faller utenfor denne ordningen.

Hva kan du få støtte til?

Du kan søke om støtte til konkrete utbedrings-, tilbakeførings- og restaureringstiltak og til sikringsarbeid. 

Tilskuddsordningen skal først og fremst dekke utgifter som følger av krav om å sette i stand bygningen etter antikvariske prinsipper. Det vil blant annet si reparasjon av bygningsdeler framfor utskifting. Dersom enkeltdeler må byttes ut skal det brukes samme typer materialer og utførelse som opprinnelig. 

Les mer om støtteordningen på nettsidene til Akershus fylkeskommune.