Tilskuddsordningen “næringsutvikling og innovasjon" skal gi økt innovasjon, verdiskaping og internasjonal konkurransekraft i Akershus. Næringsutviklingen skal skje i tråd med bærekraftsmålene. Det gis tilskudd til utviklingsprosjekter som innebærer samarbeid mellom aktører som bidrar til

  • etablering av nye arbeidsplasser og et mangfoldig næringsliv
  • grønn omstilling og sirkulærøkonomi
  • styrking og utvikling av innovasjonssystemet i Akershus gjennom nyskaping og samhandling mellom næringsliv, kunnskapsmiljøer, offentlig sektor, gründere og kapitalmiljøer
  • styrket internasjonal konkurransekraft

Satsingsområder

Prosjektene skal være innenfor ett eller flere av følgende områder:

Klynger og nettverk: Styrke samarbeid, kompetanseoverføring og innovasjon innad og på tvers av klynger, bedriftsnettverk med mer.

Entreprenørskap og vekstbedrifter: Styrket innsats for nye og etablerte bedrifter med vekstambisjoner og vekstmuligheter i et internasjonalt marked.

Tidligfase finansiering: Tiltak som gir tilgang på risikovillig kapital for vekstbedrifter.   

Kommersialisering av forskningsresultater: Legge til rette for at kommersialisering av forskningsresultater fører til bedriftsetablering- og utvikling.

Næringslivets kompetansebehov: Forsterke samarbeid mellom næringsliv og utdanningsaktører og utvikle kompetansetiltak som gir uttelling for næringslivets verdiskaping

Ordningen er bransjenøytral, men inntil 10 prosent kan gå til prosjekter innen mangfold, folkehelse, reiseliv, kompetanse eller landbruk. Prosjektene må likevel være innenfor formål og satsingsområdene. Merk at det må være samarbeidsprosjekter.

Hvem kan søke?

De som kan søke, er

  • innovasjonsselskaper, inkubatorer og gründermiljøer
  • forsknings- og utdanningsinstitusjoner, kunnskapsleverandører
  • kommuner og regionråd
  • næringsforeninger og næringslivsorganisasjoner
  • klynger og bedriftsnettverk
  • destinasjonsselskaper

Søker må ha minimum én ansatt og være en juridisk enhet med tilholdssted og adresse i Akershus. Søkere utenfor Akershus har mulighet for å søke dersom en betydelig del av aktivitetene i prosjektet er rettet mot bedrifter i Akershus, eller foregår i Akershus.

Enkeltbedrifter kan ikke søke. En bedrift kan likevel stå som søker på vegne av et bedriftsnettverk hvis nettverket ikke har et eget organisasjonsnummer. Et bedriftsnettverk må bestå av minimum tre bedrifter.

Les mer om tilskuddsordningen og hvordan du søker på nettsidene til Akershus fylkeskommune.