Tildeling av tjenester

Innbyggerne i Lunner kommune skal forvente å motta støtte og omsorg som bygger på verdier og prinsipper som samhandling, selvbestemmelse og størst mulig grad av mestring. 

Helse- og omsorgstjenester tildeles etter individuelle vurderinger. De overordnede retningslinjene som gjelder for behandling av alle søknader er:

 • Saksbehandlingen skal være juridisk korrekt, faglig kompetent og i tråd med lovverk og målsettinger.
 • Målet for tildeling av tjenester er å legge til rette for at den enkelte i størst mulig grad skal kunne bli selvhjulpen og ivareta egen omsorg.
 • Tildelingen tar utgangspunkt i forutsetningene til den enkelte, ressurser i den enkeltes nettverk og det kartlagte tjenestebehovet.

Les mer i grunnlagsdokumentet Fra tjenesteorientering til innbyggerorientering (pdf) vedtatt av kommunestyret våren 2023.

Slik søker du

Det er ett felles søknadsskjema for alle helse- og omsorgstjenester. Søknadsskjemaet finnes både elektronisk og som papirsøknad.

Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester

Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester (papirversjon)

Ta kontakt med oss hvis du trenger hjelp til å fylle ut søknaden.

Hvis den som søker ikke er i stand til å gi informert samtykke, skal det gis samtykke fra pårørende, framtidsfullmektig eller verge (jf. Lov om pasient- og brukerrettigheter). Hvis søknaden sendes inn av verge/framtidsfullmektig, skal kopi av oppnevningsbrevet legges ved søknaden.

Hva koster det?

Mange av helse- og omsorgstjenestene er gratis, mens andre må du betale en egenandel for. Betalingssatsene vedtas hvert år av kommunestyret.

Du finner prisene under beskrivelsen av hver enkelt tjeneste. Hvis du for eksempel skal søke om trygghetsalarm, finner du priser og informasjon om tjenesten på nettsiden for trygghetsalarm.

Saksbehandling

Når vi mottar en søknad, vurderer vi søknaden og henter inn de opplysningene som er nødvendige for å fatte et vedtak. 

Søknadene blir behandlet så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen 30 dager, skal den som søker få skriftlig beskjed om hva som er grunnen årsaken til forsinkelsen og når søker kan forvente å få svar. 

Hvis det er behov for nødvendig helsehjelp raskt, kan det settes i gang midlertidig hjelp til søknaden er ferdigbehandlet.

Hva kan du forvente av oss?

 • Søknader og personlige opplysninger blir behandlet konfidensielt.
 • Saksbehandler tar kontakt med deg hvis det er behov for flere opplysninger for å karlegge tjenestebehovet.
 • Tjenester blir tildelt ut fra gjeldende lovverk, faglige vurderinger og forsvarlighet.

Hva forventer vi av deg?

 • Du, eller den som ivaretar dine interesser, leverer skriftlig søknad (digitalt eller på papir). Hvis du har behov for hjelp til å fylle ut søknaden, tar du kontakt med oss.
 • Du tar ansvar for å gi nødvendige opplysninger slik at vi kan behandle søknaden. Du tar også ansvar for å involvere aktuelle pårørende og støttepersoner hvis det er aktuelt.
 • Du gir oss beskjed hvis du ikke lenger har behov for tjenestene. 

 

 

 

Vedtak

Du får et skriftlig og begrunnet svar på søknaden din innen 30 dager. Dette gjelder enten du har fått innvilget søknaden eller du har fått avslag. 

Noen ganger vil det ta lengre tid å behandle søknaden. I slike tilfeller vil du få et foreløpig svar innen fristen, og en beskrivelse av hva som vil skje videre framover.

Behovet for tjenester blir fortløpende vurdert. Hvis behovet ditt endrer seg, vil det bli gjort en ny vurdering. Du får skriftlig beskjed hvis det gjøres endringer. 

Klage på vedtak

Du har rett til å klage på det vedtaket som blir gjort. I vedtaket står det nærmere beskrevet hva du kan klage på.

Dersom du har behov for hjelp til å skrive klagen, har kommunen plikt til å hjelpe deg. Ta kontakt med tildelingskontoret, telefon 905 00 630, eller servicetorget, telefon 61 32 40 00.

Fristen for å klage er fire uker fra du har mottatt svar (Forvaltningsloven §28). Klagen sendes til Lunner kommune, Sandsvegen 1, 2740 Roa.
Hvis vedtaket ikke endres, blir klagen sendt videre til Statsforvalteren eller til kommunal klagenemnd for videre behandling.

 

Koordinering og individuell plan

Hvis du har behov for langvarig helse- og omsorgstjenester der flere tjenester er involvert, har du rett til å få en koordinator og en individuell plan (IP). Det gjelder uavhengig av alder eller hvilke diagnoser eller funksjonsutfordringer du har.

Koordinator er en person som skal legge til rette for at de som gir deg helse- og omsorgstjenester samarbeider godt slik at du får en god og koordinert oppfølging. Koordinator vil ofte være en av de du mottar tjenester fra eller en person som er ansatt som koordinator.

Individuell plan beskriver blant annet hvordan tjenestene skal samarbeide slik at du får en helhetlig oppfølging.

Individuell plan

Dersom du trenger flere helse- og omsorgstjenester over lengre tid, kan du ha rett til en individuell plan. Du har også rett til å få en egen koordinator som leder planarbeidet.

Hva er en individuell plan?

Individuell plan beskriver hvordan tjenestene skal samarbeide slik at du får en helhetlig oppfølging. Planen lages i samarbeid mellom deg, og du kan også la pårørende være med i planleggingen. Planen er basert på behovene dine, og det som er viktig for deg. Den skal oppdateres fortløpende.

Viktige punkter i planen er:

 • målene dine
 • hva som skal gjøres
 • hvem som har ansvar for hva
 • til hvilken tid tjenestene skal gis

Andre tiltak og tjenester som du har behov for, inkluderes i planen, for eksempel NAV, barnevern, tilrettelegging i skole og barnehage osv.

Målet med tjenesten er å

 • bidra til et helhetlig helsetilbud gjennom å koordinere og samordning på tvers av tjenester
 • ha en overordnet plan med utgangspunkt i målene dine
 • gjøre det tydelig hvem som har ansvar for hva

Hvem kan få individuell plan?

Du har rett til å få individuell plan hvis du har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester. 

Langvarig betyr at behovet sannsynligvis vil være der over en viss tid, men det trenger ikke å være et varig behov. Koordinerte tjenester betyr at du har behov for to eller flere helse- og omsorgstjenester. 

Hva kan du forvente av oss?

 • Vi overholder taushetsplikten, og møter deg med respekt.
 • Koordinator er tilgjengelig og videreformidler spørsmål og behov du har til de rette personene/instansene.
 • Individuell plan blir oppdatert ved behov, og etter avtale med deg.

Hva forventer vi av deg?

 • Du gir samtykke til at barnekoordinator kan få nødvendig informasjon fra andre instanser som det samarbeides med.
 • Du er aktivt med på å lage individuell plan.
 • Du tar kontakt når du har behov for hjelp.

Koordinator for habilitering og rehabilitering

Koordinator for habilitering/rehabilitering skal bidra til koordinerte tjenester, god samordning og brukermedvirkning. Koordinatoren skal også sørge for framdrift i arbeidet med individuell plan (IP). 

Koordinatoren kan være en tjenesteyter i kommunen, eller en person som er ansatt som koordinator. Du kan få koordinator selv om du takker nei til individuell plan.

Målet med tjenesten er å

 • forebygge, behandle og legge til rette for å mestre sykdom, skade og/eller nedsatt funksjonsevne
 • bidra til et helhetlig tjenestetilbud gjennom å koordinere og samordne på tvers av tjenester
 • bidra til at den som trenger tjenester får mulighet til å leve og bo selvstendig, og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.
 • bidra til framdrift i arbeidet med individuell plan når det er aktuelt

Hvem kan få koordinator?

Du har rett til å få koordinator hvis du har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester. 

Langvarig betyr at behovet sannsynligvis vil være der over en viss tid, men det trenger ikke å være et varig behov. Koordinerte tjenester betyr at du har behov for to eller flere helse- og omsorgstjenester. 

Hva kan du forvente av oss?

 • Vi overholder taushetsplikten, og møter deg med respekt.
 • Barnekoordinator er tilgjengelig og videreformidler spørsmål og behov du har til de rette personene/instansene.
 • Individuell plan blir oppdatert ved behov, og etter avtale med deg.

Hva forventer vi av deg?

 • Du gir samtykke til at barnekoordinator kan få nødvendig informasjon fra andre instanser som det samarbeides med.
 • Du er aktivt med på å lage individuell plan.
 • Du tar kontakt når du har behov for hjelp.

Barnekoordinator

Barnekoordinator er en rettighet for familier med barn (eller som venter barn) med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne som trenger langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester. 

Rettigheten gjelder fram til barnet blir 18 år. Ta kontakt med barnekoordinator eller tildeling av tjenester (se kontaktinformasjon øverst på denne siden) hvis du ønsker en barnekoordinator.

Målet med tjenesten er å

 • koordinere tjenestetilbudet til familien og barnet slik at det blir helhetlig og samordnet
 • passe på at kommunen ivaretar ansvaret sitt for oppfølging og tilrettelegging overfor familien og barnet
 • bidra til at familien og barnet får nødvendig informasjon og veiledning om helse- og omsorgstilbudet.
 • bidra til at familien og barnet får nødvendig informasjon og veiledning om andre velferdstjenester og relevante pasient- og brukerorganisasjoner.
 • avklare behovet form og bidra til framdrift i, arbeidet med individuell plan (IP).

Hva kan du forvente av oss?

 • Vi overholder taushetsplikten, og møter deg med respekt.
 • Barnekoordinator er tilgjengelig og videreformidler spørsmål og behov du har til de rette personene/instansene.
 • Individuell plan blir oppdatert ved behov, og etter avtale med deg.

Hva forventer vi av deg?

 • Du gir samtykke til at barnekoordinator kan få nødvendig informasjon fra andre instanser som det samarbeides med.
 • Du er aktivt med på å lage individuell plan.
 • Du tar kontakt når du har behov for hjelp.

 

Demenskoordinator

Demenskoordinator skal bidra til økt åpenhet og kunnskap om demenssykdom. 

Du trenger ikke å sende søknad eller ha henvisning for å få hjelp fra demenskoordinator. Hvis du er syk eller er pårørende til en som er syk, kan du ta kontakt med demenskoordinator Anne Sjøgren på telefon 900 76 724 eller e-post, anne.sjogren@lunner.kommune.no

Hva gjør demenskoordinatoren?

 • Bidrar med kartlegging og utredning ved mistanke om demenssykdom.
 • Hjelper personer med demenssykdom og deres pårørende i ulike faser i sykdomsforløpet. 
 • Koordinerer tilbud og tjenester til pasienter og pårørende som er rammet av demenssykdom.

Kreftkoordinator

Kreftkoordinator skal hjelpe til med å tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende på en best mulig måte. 

Du trenger ikke å sende søknad eller ha henvisning for å få hjelp fra kreftkoordinator. Hvis du er syk eller er pårørende til en som er syk, kan du ta kontakt med kreftkoordinator Hege Torp på telefon 469 10 182 eller e-post hege.torp@lunner.kommune.no

Hva gjør kreftkoordinatoren?

 • Koordinerer tilbud og tjenester til kreftsyke og pårørende.    
 • Veileder personer med kreftsykdom og deres pårørende på en best mulig måte for å tilrettelegge hverdagen.
 • Gir råd og veiledning knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering, symptomlindring med mer.
 • Bidrar til gode rutiner og systemer for kreftomsorg i kommunen.