Lunner kommune skal hvert fjerde år velge meddommere til Ringerike, Asker og Bærum tingrett, Borgarting lagmannsrett, Vestre Innlandet jordskifterett, samt foreslå skjønnsmedlemmer (alle rettsinstanser). Valgene er for perioden 1. januar 2025 til 31. desember 2028. 

Det er formannskapet som forbereder valgene og kommer med forslag til valg. Forslaget skal legges til alminnelig ettersyn i minst to uker. 

Meddommere er vanlige menn og kvinner som sammen med fagdommere med juridisk utdanning er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Meddommere spiller en sentral rolle i vårt rettssystem, og det er en viktig og engasjerende samfunnstjeneste. Domstolloven paragraf 67 sier at utvalgene av meddommere skal ha «en allsidig sammensetning, slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen. Kommunen skal oppfordre allmennheten til å foreslå kandidater til valget.» Forslagene til kandidater i denne saken er et resultat av en slik oppfordring. Det kom inn 48 forslag til kandidater, 31 kvinner og 17 menn. Alle har skriftlig samtykket til foreslåtte verv.

Har du innspill eller kommentarer til forslaget, kan du sende det til post@lunner.kommune.no eller Lunner kommune, Sandsvegen 1, 2740 Roa.