Om gebyrforskriften

Plan- og bygningsloven gir kommunene hjemmel til å ta gebyr for behandling av private planer, bygge- og delesaker. Kommunen må derfor ha en forskrift som er basert på selvkost som skal gjenspeile kommunens ressursforbruk i de enkelte sakene. 

Selvkost betyr at en tar betalt for det tjenesten koster, og at kommunen ikke kan ta inn mer enn den koster. En gebyrforskrift vil bidra til regulere selvkost på en riktig måte.

Gjeldende forskrift ble vedtatt av Lunner kommunestyre 9.november 2023.

Forslag til endring av forskrift går ut på å fjerne ordet «klart» i § 1-3 Reduksjon av gebyr: Dersom gebyret klart overstiger selvkost i den enkelte sak, skal kommunen på eget initiativ redusere gebyret.

Forslag til endret forskrift legges ut på høring

Kommunestyret i Lunner vedtok i møte 8. februar 2024, K-sak 2/24, å sende forslag til endring av forskrift om gebyrer etter plan- og bygningsloven, eierseksjoneringsloven og matrikkelloven på høring og legge endringen ut til offentlig ettersyn.

Nedenfor er saksframlegg som forklarer bakgrunnen og hensikten med endring av forskriften og tidligere vedtatt forskrift.

Høringsuttalelser sendes til post@lunner.kommune.no eller Lunner kommune, Sandsvegen 1, 2740 Roa. 

Merk høringsuttalelsen med "Gebyrforskrift". Høringsfrist er 15. april.

Dokumenter til saken

Her er saksframlegg (pdf) som forklarer bakgrunnen og hensikten med endring av forskriften og gjeldende vedtatt forskrift. 

Forskrift om gebyrer etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkelloven, Lunner kommune, Akershus - Lovdata