Bane NOR skal gjøre vedlikeholdsarbeid mellom Oslo S og Gjøvik i perioden 26. juli til 24. august 2024. Arbeidet kan medføre noe støy på grunn av bruk av arbeidsmaskiner og utstyr. 

Det kan bli døgnkontinuerlig arbeid i perioden, med entreprenør vil ta hensyn til innsovingsperioden mellom klokken + og +. Arbeidet vil forflytte seg, og de fleste steder vil det derfor bli kortvarig og forbigående støy. Sporvekselbytte på Roa vil imildertid ta lengre tid.

Bane NOR sender ut varsel til berørte naboer i forkant.

Hvor, når og hva?

Her er oversikt over hvor Bane NOR skal arbeide i sommer og hva som skal gjøres:

Roa – Gjøvik 26. juli til 5. august: 
Vegetasjonsrydding, stikkrenner, bru

Oslo S – Roa 26. juli til 12. august:
Spor, massebytte, termittsveis, rassikring, sviller, kontaktledning, tungebytte, profilutvidelse, sporveksler, kryssbytte, masseutskiftning, vegetasjonsrydding, Rådalstunnelen.

Arbeidene vil stort sett foregå på dagtid, men noe nattarbeid kan bli aktuelt blant annet som følge av værforhold.

Oslo S – Roa 12. august til 24. august:
Spor- og massebytte, drenering, svillebytte, bytte kontaktledning, termittsveis, ny signalkabel, rassikring, bytte res. trafo, fjellrens, bytte råtemaster, påleggsveis, mastebytte, stikkrenner, kulvert, bytte Ensjø bru, vegetasjonsrydding

Om vedlikeholdsarbeid på Gjøvikbanen

De planlagte aktivitetene inngår i sommerbruddet for Gjøvikbanen. 

Gjøvikbanen ble åpnet i år 1900 og brukes i dag mest av pendlere. Ifølge Bane NOR har passasjertallene på Gjøvikbanen har doblet seg på sju år. Det er stor innpendling til Oslo fra Nittedal og Hadeland på denne banen, men også reisende til og fra de viktige industribyene Gjøvik og Raufoss. 

Økningen er ventet å fortsette på Gjøvikbanen. Bane NOR investerer over en milliard kroner på oppgradering og utbygging av banen og stasjonene for å gjøre plass til flere avganger og lengre togsett. Investeringen utføres over flere år.

Du kan lese mer om planlagte arbeider og hvordan det påvirker togtrafikken på nettsidene til Bane NOR.

Plan for arbeidet og plassering

Dette kartet fra Bane NOR viser en oversikt over hvor arbeidene skal foregå i sommer:
 

Kart som viser oversikt over vedlikeholdsarbeidet sommeren 2024, en illustrasjon av datoer som er vist til i teksten.