viken kartillustrasjon

Svar på noen viktige spørsmål om overgangen til nytt fylke

Lunner i Viken fylke fra 2020

På denne siden får du forhåpentlig svar på de viktigste spørsmålene du måtte ha om overgangen til Viken. Fra 1. januar er Lunner ikke lenger en opplandskommune, men en del av det nye fylket Viken.

Den beste informasjonen får du om du leter på Viken sine egne sider etter det du lurer på. Et godt sted å starte er: Om Viken fylkeskommune


Hvilke endringer vil jeg som innbygger merke?

Lunners posisjon er litt spesiell, fordi vi ikke bare opplever at vårt tidligere fylke slås sammen med andre, men også skal flytte fra ett fylke til et annet.

Prosjektlederne (de nye fylkesrådmennene) i Innlandet og Viken, Trond Bamrud og Harald Horne, har lovet at overgangen skal oppleves udramatisk for alle innbyggere i vår kommune. I praksis skjer ingen store endringer du som innbygger vil merke. Bussene vil gå som planlagt, sykehustilhørigheten blir som nå, du skal til samme tannlege, og du kan gå på skole på Hadeland videregående.

Endringene vil komme gradvis etter hvert og løses på en måte som er mest hensiktsmessig for alle - det er det viktigste budskapet før overgangen!

Hvilke tjenester er knyttet til fylket og berøres av endringen?

Fylket styrer blant annet spørsmål som har med tannhelsetjeneste, videregående skole og læreplasser, skoleskyss, regional utvikling, klimainnsats, folkehelse, kultur, idrett og samferdsel. I tillegg støtter fylket en del prosjekter og næringsutvikling, og er vårt nærmeste overordnede forvaltningsorgan.

Tjenester i samarbeid med Gran og Jevnaker

Flere av våre kommunale tjenester utføres i dag gjennom samarbeid med en eller flere av våre nabokommuner, Gran og Jevnaker. Etter regionreformen vil Gran tilhøre Innlandet fylke, og Lunner og Jevnaker vil tilhøre Viken. Kommunene vil likevel fortsette å samarbeide om disse tjenestene. 

Slike samarbeid mellom kommuner som ligger i hvert sitt fylke er ganske vanlige allerede i dag, og det finnes god praksis for å løse dette. Du vil med andre ord ikke oppleve de store endringene i disse tjenestene.

Våre interkommunale samarbeid er:

 • Opplæringskontoret for fag i offentlig sektor
 • Sosialtjenesten for Lunner og Gran (NAV)
 • Landbrukskontoret for Hadeland
 • Interkommunalt innkjøpssamarbeid
 • Skatteoppkreveren for Hadeland
 • Kulturkontor for Lunner og Gran
 • Flyktningtjenesten for Gran og Lunner
 • Gran og Lunner voksenopplæring
 • Lunner og Gran brann og redning
 • Gran og Lunner interkommunale vannverk
 • Etablererveileder for Lunner og Gran
 • Interkommunal legevakt

Videregående skole

Hva er bestemt?

Hadeland videregående skole på Gran vil tilhøre Innlandet fylke. Inntaksforskrifter er vedtatt for Innlandet. Disse sier i korte trekk at elever må søke seg til den nærmeste skolen i hjemfylket med det tilbudet de ønsker seg, som første prioritet. Inntaksforskrifter for Viken er ikke vedtatt.

 

Hva er blitt sagt?

Hadeland videregående skole skal være den primære skolen for alle elever på Hadeland. Skolen er bygget for dette elevgrunnlaget, og man ønsker å opprettholde elevtallet i årene som kommer. På nettsidene til Viken kan vi lese: 

"Videregående skoler og tannklinikker blir der de er og innbyggerne får det samme tilbudet som før."

 

Hva er usikkert?

Inntaksforskrifter for Viken er ikke vedtatt, og vi må avvente hva som blir utfallet av behandlingen. Et av forslagene er liknende den Innlandet fylke har vedtatt. Dersom det vedtas at elever må søke på den nærmeste skolen innenfor fylket, må det lages spesielle avtaler med unntak for Lunner og Jevnaker, slik at disse ikke MÅ søke på nærmeste tilbud i Viken fylke. 

 

Hva betyr det for deg?

Flere alternative inntaksordninger for Viken er skissert, med ulik grad av styrt skolevalg og prioritering innenfor et geografisk område.

Det er lite konkurranse om plassene ved Hadeland videregående skole fra andre steder i Innlandet. De forskriftene som er vedtatt innebærer at trykket heller ikke vil øke, fordi disse er en innstramming av de forskriftene som i dag gjelder for Oppland, som i praksis har fritt skolevalg.

Intensjonen er altså er at ved overgangen til Viken vil Lunners innbyggere fortsatt kunne søke med prioritert inntak til Hadeland videregående, men at man også vil ha rett til å søke på skoler i Viken, som i Nittedal, Ringerike eller Nannestad. Et viktig spørsmål i denne sammenhengen er skoleskyss, og dette er fortsatt uavklart.

Konklusjonen er at vi forholder oss til utsagnet om at praksis vil fortsette som i dag, inntil noe annet er bestemt. Vi oppdaterer denne siden etter hvert som bitene faller på plass.

Skoleruta - vinter- og høstferier

Når blir det vinterferie og høstferie når vi blir en del av Viken?

Skoleruta viser skoleferier, fridager og planleggingsdager, i tillegg til første og siste skoledag. Skoleruta legges av fylkeskommunene, og kan variere både mellom fylkene, og innad i de ulike fylkene. 

Dette skoleåret, 2019/2020, blir slik det er planlagt, uavhengig av overgangen til Viken. Vinterferien 2020 er i uke 9. Du kan finne Lunners skolerute på kommunens hjemmeside.

 

For neste år, 2020-2021, er det ikke avklart hvordan Lunners skolerute blir. Dette jobber vi med å få avklart, og vil informere så fort som mulig. For Hadeland videregående skole vil skoleruta for Innlandet gjelde. Der er det høstferie i uke 41, og vinterferie i uke 9. Her kan du se Hadeland videregåendes skolerute.

Fra og med skoleåret 2021-2022 er det bestemt hvordan høst- og vinterferiene skal legges i Viken. Fra da skal Lunner og Jevnaker ha høstferie i uke 40, og vinterferie i uke 9. Hadeland videregående vil være underlagt skolerutene i Innlandet, der det skal være høstferie i uke 41 og vinterferie i uke 9.

 

Hvorfor vet vi ikke hva som skjer neste år, når vi vet to år frem i tid?

Skoleruta legges vanligvis ut for to år frem i tid, og hvert skoleår skal senest fastlegges på høsten foregående år. 

I år har vi dessverre ennå ikke hatt mulighet til å legge ut skoleruta for 2020-2021. Forklaringen på dette er et "hull" i planleggingen som har oppstått på grunn av flyttingen fra Oppland til Viken. Viken fylkeskommune har ikke bestemt seg for hvilken skolerute vi i Lunner skal følge. Høstferie og vinterferie er bevegelige ferier, og avholdes ulikt avhengig av fylkestilhørighet. Det er også ulike tider for oppstart og avslutning av skoleåret, og ulik praksis knyttet til "inneklemte dager." Det er i dag forskjeller mellom skolerutene til Oppland, Hedmark, Buskerud, Oslo og Akershus. Det vil også bli forskjeller både mellom Innlandet og Viken, og mellom kommunene innad i Viken. 

Skoleruta er ikke bestemt for 2021-2022, men det er bestemt hvordan høst- og vinterferier skal avholdes. Viken blir "delt" i øst og vest når det gjelder vinterferie. Lunner og Jevnaker tilhører den vestlige siden, og skal i likhet med Ringerike ha vinterferie i uke 9 (som i dag.) Nittedal, Nannestad, Hurdal og Ullensaker er i «øst» og har vinterferie i uke 8. Oslo har også vinterferie i uke 8. Høstferien blir i uke 40 for Lunner, mens den blir i uke 41 i Gran og resten av Innlandet - ogb med det altså Hadeland videregående. 
 

Hva betyr det for deg? 

Usikkerheten er ikke heldig for dem som vil planlegge sine ferier. Dette beklager vi, og håper å få klarlagt dette så fort som mulig. Vi ser også at det blir ulik tid for høstferie på Hadeland videregående og på grunnskolen i Lunner. Det kan være upraktisk for familier som har elever i begge disse institusjonene. 

Slik blir høst- og vinterferien i Viken i 2021-2022

Her finner du skoleruta for Lunner for 2019-2020

Her kan du se Hadeland videregåendes skolerute.

Helse

Tannhelsetjenester

Fylket har ansvar den offentlige tannhelsetjenesten. På nettsidene til Viken kan vi lese at: "Videregående skoler og tannklinikker blir der de er og innbyggerne får det samme tilbudet som før." Skoleungdom i Lunner skal altså fortsette å tilhøre tannklinikken på Gran (Hadeland videregående). 
 

Sykehus

Du vil "høre til" det samme sykehuset som du gjør i dag. Vi har fått noen spørsmål om hvilket sykehus vi i Lunner nå skal tilhøre. Det korte svaret er altså at det ikke blir noen endring på dette. Vi vil fortsatt ha Sykehuset Innlandet som vårt primærsykehus. Regionreformen og helseregionene er uavhengige prosesser, men forvirringen oppstår fordi det heter "Sykehuset Innlandet" og "Vestre Viken." Begge disse foretakene er innenfor Helse Sør-øst.
 

Legevakt

Lunner og Gran samarbeider om legevakt. Sammen samarbeider vi med Gjøvik interkommunale legevakt om tjenesten på natt. Dette samarbeidet vil fortsette uendret.

Les om tannhelsetjeneste i Viken her!

Les om sykehusregionene her! 

Velg behandlingssted her!

NAV

Det skal fortsatt være et samarbeid mellom Lunner og Gran om NAV-kontoret vårt - NAV Hadeland. NAV-kontoret vil fortsatt ligge på Smietorget på Gran.  Det blir med andre ord ingen endring fra dagens praksis. 

NAV-kontoret er det som kalles et "vertskommunesamarbeid" - det vil si at en kommune betjener tjenesten på vegne av seg selv og en eller flere andre kommuner. Gran og Lunner har flere slike samarbeid. Det er Gran som er vertskommune for NAV Hadeland. Arbeids- og velferdsdirektoratet har uttalt at de ønsker å fortsette dette samarbeidet, og at det allerede praktiseres flere slike samarbeid på tvers av fylkesgrenser flere andre steder.

NAV-kontoret vil formelt tilhøre NAV Innlandet, i og med at vertskommunen Gran blir en del av Innlandet. Dette får allikevel ingen praktisk betydning for deg som skal benytte deg av NAVs tjenester. 

Kontaktinformasjon til NAV Hadeland finner du her!

Les uttalelsen fra NAV selv om regionreformen her!

Landbrukskontoret

Landbrukskontoret på Hadeland er et samarbeid mellom Lunner, Jevnaker og Gran. Landbrukskontoret er det som kalles et "vertskommunesamarbeid" - det vil si at en kommune betjener tjenesten på vegne av seg selv og en eller flere andre kommuner. Gran og Lunner har flere slike samarbeid. Det er Gran som er vertskap for landbrukskontoret.

På samme måte som for NAV, flyktningtjenesten og voksenopplæringen, skal dette vertskommunesamarbeidet fortsette som tidligere. Slike samarbeid mellom kommuner som ligger i hvert sitt fylke er ganske vanlig allerede i dag, og det finnes god praksis for å løse dette. 


Forskjellige regelverk

Det er noen forskjeller mellom regionene når det gjelder retningslinjer og støtteordninger for landbruket. Landbrukskontoret for Hadeland vil måtte forholde seg til reglene for to ulike regioner. Disse reglene og retningslinjene er ikke klarlagt, men landbrukskontoret er forberedt på at regionreformen vil føre med seg nye utfordringer. 

Her finner du nettsidene til landbrukskontoret for Hadeland
 

Flyktningtjenesten og voksenopplæring

Flyktningtjenesten og voksenopplæringen for Lunner og Gran skal fortsatt være i Lunner. Voksenopplæringen holder til på Frøystad og Flyktningtjenesten er på rådhuset.

Flyktningtjenesten og voksenopplæringen er et samarbeid mellom Lunner og Gran, i det som kalles et "vertskommunesamarbeid." Det vil si at en kommune betjener tjenesten på vegne av seg selv og en eller flere andre kommuner. Gran og Lunner har flere slike samarbeid. Det er Lunner som er vertskap for flyktningtjenesten og voksenopplæringen.

På samme måte som for NAV, legevakt, skatteoppkrever og landbrukskontor, skal dette vertskommunesamarbeidet fortsette som tidligere. Slike samarbeid mellom kommuner som ligger i hvert sitt fylke er ganske vanlig allerede i dag, og det finnes god praksis for å løse dette.
 

Brann og feiing

Brann- og feietjenesten er et interkommunalt samarbeid mellom Gran og Lunner. Dette samarbeidet vil fortsette på samme måte som før. 

Les om våre felles brann- og feietjenester her.

Samferdsel - buss og tog

Skoleskyssen og annen busstransport i Lunner styres av Opplandstrafikk. Billettpriser, overgangsordninger og koordinering av rutetilbudene styres på et fylkesnivå. Derfor vil busstilbudet på sikt bli påvirket av fylkestilhørighet.


Hva skjer 1. januar 2020?

I første omgang - for inneværende skoleår - blir det ingen endringer for deg som innbygger. Dette gjelder både skoleskyss, og det generelle busstilbudet. Busstransport vil utføres i henhold til de avtalene som ligger på plass i dag. Trønderbilene vil operere busstransporten. Bussrutene gjelder slik de står. 
Lunner blir ikke en del av Ruter-samarbeidet umiddelbart ved årsskiftet. Les mer om dette nedenfor.


Hva skjer på sikt?

Viken fylkeskommune uttaler på sine nettsider at det er ambisjoner om ett felles billettsystem for hele fylket og Oslo, og med gunstige priser. I klartekst betyr det at hele Viken skal inn i Ruter-samarbeidet. Vil dette gjelde også Lunner fra 1. januar 2020? Nei, det vil det ikke. Gjeldende avtaler vil fullføres, og Opplandstrafikk vil forvalte kollektivtilbudet for resten av denne avtaleperioden. Per nå er heller ikke dette samarbeidet avklart innenfor Viken, der operatørene i Akershus, Østfold og Buskerud skal bli enige med fylkeskommunen om løsningen. På sikt vil Lunner innlemmes i dette billettsamarbeidet, men vi vet ikke helt når det vil skje. 

På Viken sine nettsider kan vi lese: "Det skal være enkelt og billig å reise kollektivt i Viken. Det betyr blant annet at vi harmoniserer prisene på tvers av de gamle fylkesgrensene, og får et sømløst billettsystem. Slik kan du reise på kryss og tvers, hit eller dit, med tog eller buss. På en billett."

I dag kan ungdom kjøpe et kort som gir mulighet til å reise fritt med buss og tog i Oppland. Det er ikke avklart hva som skjer med denne ordningen, som er subsidiert av fylkeskommunen, ved overgangen til Viken. Ordningen vil fortsette i Innlandet. 

 

Få mer informasjon på disse nettsidene:

Les mer om Vikens visjon om felles billettstruktur her!

Les mer om gjeldende kollektivtilbud og ordninger her.

Les om Ruters strategi for mobilitetsløsninger(M2016) her!
 

Eiendom og matrikkel - nytt kommunenummer

Alle kommuner i Norge har et eget nummer. Lunner sitt nåværende kommunenummer er 0533. Dette nummeret er knyttet til det fylket kommunen tilhører. Ved overgang til Viken får vi derfor nytt kommunenummer. Lunners nye kommunenummer i Viken blir 3054. 

Hva betyr nytt kommunenummer for deg? 

Alle eiendommer vil få ny "identitet" med nytt kommunenummer. 

Alle eiendommer i en kommune har et unikt nummer, også kalt "matrikkelnummer", som kan sammenliknes med et personnummer. Dette nummeret er sammensatt av minst to faktorer - gårdsnummer og bruksnummer - men kan også innholde festenummer og seksjonsnummer, der dette er aktuelt. For at hver eiendom også skal bli unik i Norge, legger man til kommunenummer foran matrikkelnummeret. Det er dette "eiendomsnummeret," og ikke adressen, du skal bruke når du er i kontakt med det offentlige i spørsmål om en eiendom. Det er også dette nummeret man bruker for å lete opp informasjon om en eiendom i offentlige registere, planer og sakspapirer. For eksempel ligger rådhuset vårt på eiendom 0533-58/12. 

Når Lunner nå får nytt kommunenummer, vil også alle eiendommer i kommunen få nytt identitetsnummer. Matrikkelnummeret for øvrig vil ikke endres. Etter årsskiftet vil altså rådhuset ligge på eiendom 3054-58/12. Tilsvarende vil skje for alle eiendommer i kommunen. Korrespondanse med det offentlige knyttet til din eiendom vil være merket med nytt nummer. 

Her kan du søke på endringene i kommunenummer.
Her ser du det nye kommune- og regionskartet(klikkbart).

 

Viktige datoer fra Kartverket:

 • Matrikkelen stenger fredag 13. desember 2019 kl. 18.00. Alle egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet og andre konsesjonsvedtak må da være registrert i matrikkelen.
 • Grunnboken stenger fredag 27. desember 2019 kl. 20.00.
 • For å redusere risikoen ytterligere anbefaler vi at kommunene i størst mulig grad ferdigbehandler alle saker som skal sendes for tinglysing innen 29. november 2019. 

Kartverket har en egen side om kommune- og regionreformene. Der legger de fortløpende ut nyheter.


KS(Kommunenes sentralforbund) skriver følgende tekst:
 

Konsekvenser av å endre kommunenummer
Endring av kommunenummer fører til konsekvenser for alle sektorene og støttefunksjonene i kommunen. De største konsekvensene er knyttet til rapportering fra kommune til stat og oppdatering av Matrikkelen, hvor kommunenummer inngår i numrene til alle enheter. 

 

Her kan du lese mer om endringene i kommunenr: