viken kartillustrasjon

Svar på noen viktige spørsmål om overgangen til nytt fylke

Lunner i Viken fylke fra 2020

På denne siden får du forhåpentlig svar på de viktigste spørsmålene du måtte ha om overgangen til Viken. Fra 1. januar er Lunner ikke lenger en opplandskommune, men en del av det nye fylket Viken.

Den beste informasjonen får du om du leter på Viken sine egne sider etter det du lurer på. Et godt sted å starte er: Om Viken fylkeskommune


Hvilke endringer vil jeg som innbygger merke?

Lunners posisjon er litt spesiell, fordi vi ikke bare opplever at vårt tidligere fylke slås sammen med andre, men også skal flytte fra ett fylke til et annet.

Prosjektlederne (de nye fylkesrådmennene) i Innlandet og Viken, Trond Bamrud og Harald Horne, har lovet at overgangen skal oppleves udramatisk for alle innbyggere i vår kommune. I praksis skjer ingen store endringer du som innbygger vil merke. Bussene vil gå som planlagt, sykehustilhørigheten blir som nå, du skal til samme tannlege, og du kan gå på skole på Hadeland videregående.

Endringene vil komme gradvis etter hvert og løses på en måte som er mest hensiktsmessig for alle - det er det viktigste budskapet før overgangen!

Hvilke tjenester er knyttet til fylket og berøres av endringen?

Fylket styrer blant annet spørsmål som har med tannhelsetjeneste, videregående skole og læreplasser, skoleskyss, regional utvikling, klimainnsats, folkehelse, kultur, idrett og samferdsel. I tillegg støtter fylket en del prosjekter og næringsutvikling, og er vårt nærmeste overordnede forvaltningsorgan. Fylkesnemda er som navnet tilsier også en del av fylkesadministrasjonen.  

Tjenester i samarbeid med Gran og Jevnaker

Flere av våre kommunale tjenester utføres i dag gjennom samarbeid med en eller flere av våre nabokommuner, Gran og Jevnaker. Etter regionreformen vil Gran tilhøre Innlandet fylke, og Lunner og Jevnaker vil tilhøre Viken. Kommunene vil likevel fortsette å samarbeide om disse tjenestene. 

Slike samarbeid mellom kommuner som ligger i hvert sitt fylke er ganske vanlige allerede i dag, og det finnes god praksis for å løse dette. Du vil med andre ord ikke oppleve de store endringene i disse tjenestene.

Våre interkommunale samarbeid er:

 • Opplæringskontoret for fag i offentlig sektor
 • Sosialtjenesten for Lunner og Gran (NAV)
 • Landbrukskontoret for Hadeland
 • Interkommunalt innkjøpssamarbeid
 • Skatteoppkreveren for Hadeland
 • Kulturkontor for Lunner og Gran
 • Flyktningtjenesten for Gran og Lunner
 • Gran og Lunner voksenopplæring
 • Gran og Lunner lensmannskontor
 • Lunner og Gran brann og redning
 • Gran og Lunner interkommunale vannverk
 • Etablererveileder for Lunner og Gran
 • Interkommunal legevakt

Videregående skole

Hva er bestemt?

Som skoleelev med ungdomsrett i Lunner har du rett til skoleplass ved Hadeland vgs, Bjertnes vgs(Nittedal), Ringerike vgs(Hønefoss) og Hønefoss vgs. Dersom du ønsker å søke om plass på Hadeland vgs, må du søke om det via søkeportalen til Innlandet fylkeskommune. Til de andre søker du via søknadsportalen til Viken. Dersom du ønsker å søke på flere alternativer, må du søke i begge fylker.  

Hadeland videregående skole på Gran vil tilhøre Innlandet fylke. Elever fra Lunner og Jevnaker har i utgangspunktet rett til skoleplass i vårt nærskoleområde i Viken fylke, som inkluderer Hønefoss​ vgs., Ringerike​ vgs. og Bjertnes vgs. Imidlertid er det gjort spesielle tilpasninger ved at Viken kjøper plasser ved Hadeland videregående skole, slik at våre elever også kan søke dit med forrang, i tillegg til våre nærmeste skoler i Viken. 

Søkere fra Lunner og Jevnaker som ønsker å gå på Hadeland vgs. søker om opptak her til Innlandet. 

Elever i Lunner og Jevnaker har altså forrang til fire ulike videregående skoler, og har mange alternativer for et godt skoletilbud. 

 

Skoleskyss

Rettigheter rundt skoleskyss følger av opplæringslovens bestemmelser hvor det fremgår at elevene har rett til gratis skyss i den fylkeskommune de bor dersom avstanden er over 6 km mellom hjem og skole, samt at eleven skal ha en akseptabel reisetid.  Det er planlagt at Ruter på vegne av Viken fylkeskommune skal behandle søknader og organisere skoletransporten i Lunner fra neste skoleår.

Det vil for Ruter være nødvendig å få kunnskap om nye reisestrømmer for elevene for å kunne tilrettelegge for rasjonell transport. Dette er informasjon som Ruter får via Vikens inntakskontor basert på elevenes søknader. Nærmere detaljer om hvilke ruter som skal opprettholdes, nyetableres, valg av transportmidler med videre vil for elever bosatt i Lunner kommune bli vurdert av Ruter.

 

Hva betyr det for deg?

Som søker på plass på videregående opplæring i Lunner har du prioritert inntak på fire ulike videregående skoler. Har du i tillegg ønsker om studier som ingen av disse dekker, kan du søke på andre skoler som har dette tilbudet, og stiller da likt som alle andre søkere.

Rett til skoleskyss følger med tilbud om skoleplass. Det vil bli avgjort på et senere tidspunkt hvordan denne skyssen organiseres, men du kan legge til grunn at du vil få et tilbud om transport til det lærestedet du ønsker å gå, der du har prioritert plass. 

Når du søker om skoleplass i videregående utdanning, oppfordres du til å søke på flere enn ett alternativ. For elever fra Lunner som ønsker å ha Hadeland vgs som ett alternativ, må søke to steder, både til Innlandet, og til Viken. Dersom du for eksempel har Bjertnes vgs som ditt førstevalg, Hadeland vgs som andrevalg og Hønefoss som ditt tredjevalg, må du søke til Viken med Bjertnes på første plass, og Hønefoss på andre plass. I tillegg må du søke til Innlandet med Hadeland vgs på første plass. (Du kan søke til flere skoler i Innlandet, men vil ikke ha fortrinnsrett ved disse.) Du vil da få tilbud fra begge fylker, en plass på Hadeland vgs, og en plass på Bjertnes (eller Hønefoss, dersom du ikke fikk plass på Bjertnes) og må takke nei til den du ikke ønsker å benytte deg av. 

Les mer om inntak på videregående utdanning på www.vilbli.no.

Søknaden kan du sende inn på www.vigo.no 

Skoleruta - vinter- og høstferier

Når blir det vinterferie og høstferie når vi blir en del av Viken?

Skoleruta viser skoleferier, fridager og planleggingsdager, i tillegg til første og siste skoledag. Skoleruta legges av fylkeskommunene, og kan variere både mellom fylkene, og innad i de ulike fylkene. 

Dette skoleåret, 2019/2020, blir slik det er planlagt, uavhengig av overgangen til Viken. Vinterferien 2020 er i uke 9. Du kan finne Lunners skolerute på kommunens hjemmeside.


For skoleåret 2020/2021 skal grunnskolene i Lunner kommune følge skoleruta for Hadeland videregående skole. Det blir høstferie i uke 41, og vinterferie i uke 9.

Fra og med skoleåret 2021/2022 er det bestemt hvordan høst- og vinterferiene skal legges i Viken. Fra da skal Lunner og Jevnaker ha høstferie i uke 40, og vinterferie i uke 9. Hadeland videregående vil være underlagt skolerutene i Innlandet, der det skal være høstferie i uke 41 og vinterferie i uke 9.

 

Hva betyr det for deg? 

 • Det blir ingen endringer dette skoleåret.
 • I skoleåret 2020/2021 vil vi følge Hadeland videregående skole og Innlandet. 
 • Fra og med skoleåret 2021/2022 er det bestemt hvordan høst- og vinterferiene skal legges i Viken. Fra da skal Lunner og Jevnaker ha høstferie i uke 40, og vinterferie i uke 9. Resten av skoleruta for 2021/2022 er ikke bestemt enda.

Slik blir høst- og vinterferien i Viken i 2021-2022

Her finner du skoleruta for Lunner for 2019-2020 og 2020-2021

 

Helse

Tannhelsetjenester

Fylket har ansvar den offentlige tannhelsetjenesten. Lunner tilhører tannhelseregion nord i Viken. Etter overgangen til Viken vil likevel alle barn og skoleungdom i Lunner få tilbud om tannhelsetjenester på Hadeland tannklinikk på Gran (Hadeland videregående). 

Sykehus

Du vil "høre til" det samme sykehuset som du gjør i dag. Vi har fått noen spørsmål om hvilket sykehus vi i Lunner nå skal tilhøre. Det korte svaret er altså at det ikke blir noen endring på dette. Vi vil fortsatt ha Sykehuset Innlandet som vårt primærsykehus. Regionreformen og helseregionene er uavhengige prosesser, men forvirringen oppstår fordi det heter "Sykehuset Innlandet" og "Vestre Viken." Begge disse foretakene er innenfor Helse Sør-øst.
 

Legevakt

Lunner og Gran samarbeider om legevakt. Sammen samarbeider vi med Gjøvik interkommunale legevakt om tjenesten på natt. Dette samarbeidet vil fortsette uendret.

Les om tannhelsetjeneste i Viken her! 

Kontaktinformasjon til Hadeland tannklinikk finner du her!

Les om sykehusregionene her! 

Velg behandlingssted her!

NAV

Det skal fortsatt være et samarbeid mellom Lunner og Gran om NAV-kontoret vårt - NAV Hadeland. NAV-kontoret vil fortsatt ligge på Smietorget på Gran.  Det blir med andre ord ingen endring fra dagens praksis. 

NAV-kontoret er det som kalles et "vertskommunesamarbeid" - det vil si at en kommune betjener tjenesten på vegne av seg selv og en eller flere andre kommuner. Gran og Lunner har flere slike samarbeid. Det er Gran som er vertskommune for NAV Hadeland. Arbeids- og velferdsdirektoratet har uttalt at de ønsker å fortsette dette samarbeidet, og at det allerede praktiseres flere slike samarbeid på tvers av fylkesgrenser flere andre steder.

NAV-kontoret vil formelt tilhøre NAV Innlandet, i og med at vertskommunen Gran blir en del av Innlandet. Dette får allikevel ingen praktisk betydning for deg som skal benytte deg av NAVs tjenester. 

Kontaktinformasjon til NAV Hadeland finner du her!

Les uttalelsen fra NAV selv om regionreformen her!

Landbrukskontoret

Landbrukskontoret på Hadeland er et samarbeid mellom Lunner, Jevnaker og Gran. Landbrukskontoret er det som kalles et "vertskommunesamarbeid" - det vil si at en kommune betjener tjenesten på vegne av seg selv og en eller flere andre kommuner. Gran og Lunner har flere slike samarbeid. Det er Gran som er vertskap for landbrukskontoret.

På samme måte som for NAV, flyktningtjenesten og voksenopplæringen, skal dette vertskommunesamarbeidet fortsette som tidligere. Slike samarbeid mellom kommuner som ligger i hvert sitt fylke er ganske vanlig allerede i dag, og det finnes god praksis for å løse dette. 


Forskjellige regelverk

Det er noen forskjeller mellom regionene når det gjelder retningslinjer og støtteordninger for landbruket. Landbrukskontoret for Hadeland vil måtte forholde seg til reglene for to ulike regioner. Disse reglene og retningslinjene er ikke klarlagt, men landbrukskontoret er forberedt på at regionreformen vil føre med seg nye utfordringer. 

Her finner du nettsidene til landbrukskontoret for Hadeland
 

Flyktningtjenesten og voksenopplæring

Flyktningtjenesten og voksenopplæringen for Lunner og Gran skal fortsatt være i Lunner. Voksenopplæringen holder til på Frøystad og Flyktningtjenesten er på rådhuset.

Flyktningtjenesten og voksenopplæringen er et samarbeid mellom Lunner og Gran, i det som kalles et "vertskommunesamarbeid." Det vil si at en kommune betjener tjenesten på vegne av seg selv og en eller flere andre kommuner. Gran og Lunner har flere slike samarbeid. Det er Lunner som er vertskap for flyktningtjenesten og voksenopplæringen.

På samme måte som for NAV, legevakt, skatteoppkrever og landbrukskontor, skal dette vertskommunesamarbeidet fortsette som tidligere. Slike samarbeid mellom kommuner som ligger i hvert sitt fylke er ganske vanlig allerede i dag, og det finnes god praksis for å løse dette.
 

Brann og feiing

Brann- og feietjenesten er et interkommunalt samarbeid mellom Gran og Lunner. Dette samarbeidet vil fortsette på samme måte som før. 

Les om våre felles brann- og feietjenester her.

Samferdsel - buss og tog

Skoleskyssen og annen busstransport i Lunner styres av Opplandstrafikk. Billettpriser, overgangsordninger og koordinering av rutetilbudene styres på et fylkesnivå. Derfor vil busstilbudet på sikt bli påvirket av fylkestilhørighet.


Hva skjer 1. januar 2020?

I første omgang - for inneværende skoleår - blir det ingen endringer for deg som innbygger. Dette gjelder både skoleskyss, og det generelle busstilbudet. Busstransport vil utføres i henhold til de avtalene som ligger på plass i dag. Trønderbilene vil operere busstransporten. Bussrutene gjelder slik de står. 
Lunner blir ikke en del av Ruter-samarbeidet umiddelbart ved årsskiftet. Les mer om dette nedenfor.


Hva skjer på sikt?

Viken fylkeskommune uttaler på sine nettsider at det er ambisjoner om ett felles billettsystem for hele fylket og Oslo, og med gunstige priser. I klartekst betyr det at hele Viken skal inn i Ruter-samarbeidet. Vil dette gjelde også Lunner fra 1. januar 2020? Nei, det vil det ikke. Gjeldende avtaler vil fullføres, og Opplandstrafikk vil forvalte kollektivtilbudet for resten av denne avtaleperioden. Per nå er heller ikke dette samarbeidet avklart innenfor Viken, der operatørene i Akershus, Østfold og Buskerud skal bli enige med fylkeskommunen om løsningen. På sikt vil Lunner innlemmes i dette billettsamarbeidet, men vi vet ikke helt når det vil skje. 

På Viken sine nettsider kan vi lese: "Det skal være enkelt og billig å reise kollektivt i Viken. Det betyr blant annet at vi harmoniserer prisene på tvers av de gamle fylkesgrensene, og får et sømløst billettsystem. Slik kan du reise på kryss og tvers, hit eller dit, med tog eller buss. På en billett."

I dag kan ungdom kjøpe et kort som gir mulighet til å reise fritt med buss og tog i Oppland. Det er ikke avklart hva som skjer med denne ordningen, som er subsidiert av fylkeskommunen, ved overgangen til Viken. Ordningen vil fortsette i Innlandet. 

 

Få mer informasjon på disse nettsidene:

Les mer om Vikens visjon om felles billettstruktur her!

Les mer om gjeldende kollektivtilbud og ordninger her.

Les om Ruters strategi for mobilitetsløsninger(M2016) her!
 

Eiendom og matrikkel - nytt kommunenummer

Alle kommuner i Norge har et eget nummer. Lunner sitt nåværende kommunenummer er 0533. Dette nummeret er knyttet til det fylket kommunen tilhører. Ved overgang til Viken får vi derfor nytt kommunenummer. Lunners nye kommunenummer i Viken blir 3054. 

Hva betyr nytt kommunenummer for deg? 

Alle eiendommer vil få ny "identitet" med nytt kommunenummer. 

Alle eiendommer i en kommune har et unikt nummer, også kalt "matrikkelnummer", som kan sammenliknes med et personnummer. Dette nummeret er sammensatt av minst to faktorer - gårdsnummer og bruksnummer - men kan også innholde festenummer og seksjonsnummer, der dette er aktuelt. For at hver eiendom også skal bli unik i Norge, legger man til kommunenummer foran matrikkelnummeret. Det er dette "eiendomsnummeret," og ikke adressen, du skal bruke når du er i kontakt med det offentlige i spørsmål om en eiendom. Det er også dette nummeret man bruker for å lete opp informasjon om en eiendom i offentlige registere, planer og sakspapirer. For eksempel ligger rådhuset vårt på eiendom 0533-58/12. 

Når Lunner nå får nytt kommunenummer, vil også alle eiendommer i kommunen få nytt identitetsnummer. Matrikkelnummeret for øvrig vil ikke endres. Etter årsskiftet vil altså rådhuset ligge på eiendom 3054-58/12. Tilsvarende vil skje for alle eiendommer i kommunen. Korrespondanse med det offentlige knyttet til din eiendom vil være merket med nytt nummer. 

Her kan du søke på endringene i kommunenummer.
Her ser du det nye kommune- og regionskartet(klikkbart).

 

Viktige datoer fra Kartverket:

 • Matrikkelen stenger fredag 13. desember 2019 kl. 18.00. Alle egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet og andre konsesjonsvedtak må da være registrert i matrikkelen.
 • Grunnboken stenger fredag 27. desember 2019 kl. 20.00.
 • For å redusere risikoen ytterligere anbefaler vi at kommunene i størst mulig grad ferdigbehandler alle saker som skal sendes for tinglysing innen 29. november 2019. 

Kartverket har en egen side om kommune- og regionreformene. Der legger de fortløpende ut nyheter.


KS(Kommunenes sentralforbund) skriver følgende tekst:
 

Konsekvenser av å endre kommunenummer
Endring av kommunenummer fører til konsekvenser for alle sektorene og støttefunksjonene i kommunen. De største konsekvensene er knyttet til rapportering fra kommune til stat og oppdatering av Matrikkelen, hvor kommunenummer inngår i numrene til alle enheter. 

 

Her kan du lese mer om endringene i kommunenr:

 
 
 

 

Fylkesnemda for barnevern og sosiale saker

Fylkesnemndene er domstolsliknende og uavhengige statlige organ, som avgjør nærmere bestemte saker etter barnevernloven, helse- og omsorgstjenesteloven og smittevernloven.

Saker som blir meldt inn til fylkesnemda etter 1.1.2020, skal behandles av Fylkesnemda i Oslo og Viken, for Lunners del med kontorsted i Drammen. Begjæringer som ble meldt inn i 2019, skal behandles av den fylkesnemda de ble meldt inn til. (Oppland/Innlandet.)

Fylkesnemda for Oslo og Viken får en felles nemd, med tre kontoradresser: Oslo, Moss og Drammen. Lunner skal høre til kontoret i Drammen. Adressen til dette kontoret er: 

Postadresse: Fylkesnemnda i Oslo og Viken, Drammen
Pb 3593 Postterminalen
3007 Drammen

Kontoradresse: Fylkesnemnda i Oslo og Viken, Drammen
Grønland 32
3045 Drammen

E-postadresse: drammen@fylkesnemnda.no
Telefon: 32 21 12 00
Telefaks: 32 21 12 01

Les mer om fylkesnemdene her!

 

Politi

Politiet er ikke organisert etter fylke, men etter distrikter med litt andre geografiske delelinjer. Derfor er politidistriktene heller ikke påvirket av den nye fylkesinndelingen. Lunner tilhører, sammen med Gran, Innlandet politidistrikt, men dette har altså ikke noe med fylket Innlandet å gjøre. Slik vil det fortsette å være, også etter omorganiseringen av fylkene. Vår politistasjon er fortsatt Gran og Lunner lensmannskontor, som holder til i nødetatsbygget på Gran. (På nettsiden til Politiet står det bare Gran lensmannskontor, men dette er riktig sted å henvende seg for alle fra Lunner.)