Medisinsk teknologi

Velferdsteknologi


Velferdsteknologi er brukerrettet teknologi som skal understøtte og forsterke brukernes trygghet, sikkerhet og selvhjulpenhet. Det er stor bredde i begrepet velferdsteknologi. Det dekker alt fra enkle produkter som brukeren selv kan anskaffe, via smarthusteknologi til avanserte tekniske hjelpemidler som kommuniserer med omverdenen.

 

Velferdsteknologi anses som viktig for å kunne møte utfordringer innenfor helse og omsorg som følge av den demografiske utviklingen, og har dermed fått mye oppmerksomhet de siste årene. Velferdsteknologi omfatter alle typer teknologier som har et brukerperspektiv og har som formål å øke omsorgskapasitet og bedre kvaliteten av helse- og omsorgstjenester via økt selvhjulpenhet, uavhengighet og verdighet for mottakere av helse- og omsorgstjenester.

 

Velferdsteknologi er rettet mot alle, selv om eldregruppen har vært mest i fokus. Ulike typer teknologi kan understøtte og forsterke f.eks. trygghet, sikkerhet, daglige gjøremål, sosial kontakt, fysisk aktivitet og mobilitet. Ved bruk av velferdsteknologi vil flere kunne bo hjemme til tross for nedsatt funksjonsevne, det blir bedre kvalitet på tjenestene og det gir samfunnsøkonomiske gevinster. Velferdsteknologi kan også gi viktige effekter innen helsefremmende arbeid og kan medvirke til å forebygge fall, samt motvirke ensomhet og kognitiv svikt. Det er forventet at det vil bli en betydelig etterspørsel etter velferdsteknologi i årene som kommer. (En mer effektiv og fremtidsrettet hjelpemiddelformidling – for økt deltakelse og mestring Rapport fra et ekspertutvalg Februar 2017).

 

Definisjoner og begrepsbruk knyttet til velferdsteknologi varierer fra land til land. I Norge benyttes oftest definisjonen fra NOU 2011:11

Innovasjon i omsorg (Hagen-utvalget):

"Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne. Velferdsteknologi kan også fungere som teknologisk støtte til pårørende og ellers bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet. Velferdsteknologiske løsninger kan i mange tilfeller forebygge behov for tjenester eller innleggelse i institusjon."

 

Velferdsteknologi handler ikke om teknologi …

… men om mennesker (Nis Peter Nissen)

 

Velferdsteknologi deles inn i fire hovedkategorier

1.Trygghets- og sikkerhetsteknologi

Trygghetsalarm
Teknologi som skal skape trygge rammer omkring enkeltindividets liv og mestring av egen helse. Trygghetsalarm er i dag den mest brukte løsningen i denne gruppen

2. Teknologi for sosial kontakt

Fornøyd eldre mann bruker PC med videokommunikasjon
Teknologi som bistår mennesker med å komme i kontakt med andre, f.eks. videokommunikasjon.

3.Kompensasjons- og velværeteknologi

Robot rengjøringsmaskin
Teknologi som kompenserer for funksjonssvikt og teknologi som gjør hverdagslivet mer trygt, sikrere og mer komfortabelt – f.eks. styring av lys og varme eller kalendere med påminnelsesfunksjon ved sviktende hukommelse.

4.Teknologi for behandling og pleie

Blodtrykksmåler og mobiltelefon
Teknologi som bidrar til at mennesker mestrer egen helse. Automatisk måling av blodsukker og blodtrykk er eksempler.

 

                        

Kontakt:

Hvis du har spørsmål om velferdsteknologi kan du kontakte:

Kjetil Lynne tlf: 908 86 681, epost: kjetil.lynne@lunner.kommune.no

 

 

 

Linker velferdsteknologi:

Margot utfordrar velferdsteknologien

Fagrapport, Helsedirektoratet

Veikart for velferdsteknologi

Almas hus

Innovatoriet