Vann og vassdrag i Lunner kommune

I Lunner har vi mange fine innsjøer, elver og bekker som det er ulike brukerinteresser knyttet til. Det kan være badevann, drikkevann, fiskevann, vann og elver som er fine å bruke kano eller robåt på eller vann som inneholder spesielt verdifulle arter.

Smaltaggkrans -  en kransalgeart
Smaltaggkrans - en kransalgeart. Fotograf: Ola Hegge
Skjerva. Fotograf Tore M Andresen
Skjerva. Fotograf Tore M Andresen

Kalksjøene

Innsjøene som utpeker seg i Lunner er kalksjøene hvor det er et høyt kalkinnhold som gjør at det er et rikt dyre- og planteliv i disse innsjøene. Kransalger er spesielle grønnalger som kan se ut som små koraller. I kransalgesjøene i Lunner finnes det noen såkalte rødlistede kransalger som er en spesiell status siden de er så sjeldne at de kan ha status som "kritisk truet". Vi har et spesielt ansvar for å ta vare på disse kransalgene. Dessverre er det slik at flere av de fine kalksjøene trues av gjengroing som følge av for stor næringssalttilførsel. Det er forurensning, fremmede arter (som f.eks vasspest) og opphør av beite som bl.a er årsaken til at kalksjøene er truet. Kalksjøene i Lunner ligger fortrinnsvis i jordbrukslandskapet nord i kommunen og påvirkes følgelig av jordbruksdrift.

Kalkjøer har fått status som utvalgt naturtype i en forskrift etter naturmangfoldloven. Utvalgte naturtyper er områder det skal tas særskilt hensyn til ved arealplanlegging, utbygginger og annen bruk og forvaltning av natur. Det er laget en handlingsplan for kalksjøer som bl.a beskriver aktuelle tiltak.

Generell informasjon om kalksjøer i Norge finner du her.

Under finner du rapporter fra undersøkelser av kransalgesjøer i Lunner og Hadeland forøvrig.

Kransalgeundersøkelse 2007

Kransalgeundersøkelse 2008

Kransalgeundersøkelse 2011

Kransalgeundersøkelse 2011 Lunner sør

 

Vannforvaltning

I Norge er det bestemt i vannforskriften at alt vann skal ha god kjemisk og økologisk tilstand - dette gjelder både elver, bekker, innsjøer, grunnvann og kystvann. Norge er delt inn i 11 vannregioner med fylkeskommuner som overordnet vannregionmyndighet. Hver vannregion skal utarbeide sin egen forvaltningsplan med tiltaksprogram i 2015. Vannregionene er igjen delt opp i vannområder og i Norge er det 108 vannområder. Lunner kommune har arealer innenfor vannområdene Randsfjorden, Leira/Nitelva og Bekkelagsbassenget.

Vannområde Randsfjorden tilhører vannregion Vest-Viken og du kan lese mer om dette på følgende lenke http://www.vannportalen.no/vannregioner/vestviken/vannomraader/randsfjorden/

Vannområdene Leira/Nitelva og Bekkelagsbassenget kan du lese mer om her.

Vannområde Leira/Nitelva har også en egen hjemmeside som heter Elveliv.

I 2017 ble det gjennomført kartlegging av krepsebestanden i Nitelva og undersøkelsen omfattet også områdene innenfor Lunner kommune sine grenser. Film om undersøkelsen kan du se https://elveliv.no/prosjekter/kartlegging-av-edelkreps