Harestua Næringspark Stubbengmoen

Utbyggingsavtale mellom Harestua Næringspark og Lunner kommune

10.09.20 - 19.09.20

Etter bestemmelsene i plan og bygningsloven varsles oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale knyttet til områdereguleringsplan Stubbengmoen. Formålet med utbyggingsavtalen er å sikre gjennomføring av reguleringsplan nr 0533 - 2017 - 0011. 

Det skal opparbeides offentlig infrastruktur innenfor planområde i henhold til rekkefølgebestemmelsene i § 9. Dette gjelder i hovedsak veg, fortau, gatelys, vann og avløp. 

Det er delegert til rådmannen i framforhandle utbyggingsavtaler. Fremforhandlede avtaler vil bli bekjentgjort i 30 dager. De som ønsker kan i denne perioden sende merknader til Lunner kommune. Deretter skal avtalen legges fram for kommunestyret for godkjenning. Etter vedtak i kommunestyet har avtalen gyldighet og blir offentligjort på kommunens hjemmeside.