Nyhetsoversikt

Tre nye fastleger er ansatt i Lunner.

Tre nye fastleger er ansatt i Lunner

Kommuneoverlege Bjarne Oure er svært fornøyd med at det nå er ansatte tre nye fastleger i Lunner. Hva er fastlegeordningen, hva har skjedd i Lunner til nå, og hva skal politikerne ta stilling til i desember? Det kan du lese mer om her.


Tre nye fastleger på Harestua

Det er nå ansatt tre nye fastleger i Lunner, alle ved Harestua Medisinske Senter. Legene er ansatt i kommunale stillinger, i tråd med vedtak gjort i kommunestyret i juni.

- Vi er svært fornøyd med å få disse fastlegene på plass. Vi har hele tiden sikret innbyggerne et legetilbud ved å hente inn vikarer, men nå er vi veldig glade for at vi kan tilby en mer permanent løsning for pasientene, sier Oure.

Med disse nye ansettelsen, er det nå kun én av ni fastlegestillinger i Lunner kommune som er vakant. I tillegg planlegges det å opprette en ny stilling ved Roa Legefellesskap. Kommunen vet også at de står overfor en generasjonsskifte når det gjelder fastleger, og før jul skal politikerne ta stilling til framtidig retning for fastlegeordningen.

Hva er egentlig fastlegeordningen?

Fastlegeordningen ble innført i 2001 og ga alle som er bosatt i en norsk kommune rett til å ha en fastlege. Hensikten var å bedre kvaliteten på allmennlegetjenesten ved å gi alle som ønsker det én fast lege å forholde seg til.

Hovedregelen i fastlegeordningen er at den drives etter næringsmodellen, med offentlig finansiering.

Fastlegeordningen i 2022

Tall fra KS i juni 2022 viser at åtte av ti fastleger er næringsdrivende. Stadig flere kommuner har imidlertid de siste årene opplevd at det er vanskelig å rekruttere fastleger.

Å styrke og stabilisere fastlegeordningen er en prioritert oppgave også fra regjeringens side. I august satte regjeringen ned et hurtigarbeidende ekspertutvalg som skal gi konkrete forslag til tiltak for å styrke fastlegeordningen. Utvalget skal levere sin første rapport 1. desember.

Hva er kommunens ansvar?

Kommunene har det overordnede ansvaret for å tilby nødvendige helse- og omsorgstjenester til dem som oppholder seg i kommunen. Fastlegeordningen inngår i dette ansvaret. Det betyr at det er den enkelte kommune som må inngå avtaler med fastleger, enten som fastlønte leger i kommunale stillinger eller som næringsdrivende. Antallet fastleger er ikke regulert ved lov eller av sentrale myndigheter.

Uansett om fastleger tilsettes i kommunale stillinger eller etter næringsmodellen, er det kommunen som har ansvar for at det er tilstrekkelig med fastleger.

Rekrutteringsutfordringer

Lunner kommune har de siste årene, i likhet med mange andre kommuner, slitt med å rekruttere fastleger til vakante stillinger. Rekrutteringsbekymringene kom allerede fram i Plan for legetjenesten i Lunner kommune 2019 – 2023, som ble vedtatt høsten 2019.

I planen står det blant annet følgende: «Rekruttering av fastleger til ledige hjemler skal primært følge dagens avtalte retningslinjer om overdragelse av fastlegehjemler. Kommunen må likevel forberede seg på at slik rekruttering kan bli krevende. Kommunen må også forberede seg på at nye leger kan ønske andre tilknytningsformer (fastlønnsstilling) enn de legene som nå arbeider i kommunen.»

Fastlegeordningen i Lunner – dette har skjedd

Med bakgrunn i den langsiktige planen for legetjenester, vedtok kommunestyret i juni i år en ekstrabevilling for å dekke frikjøp av to fastlegehjemler etter næringsmodellen, samt lønns- og driftskostnader ved ansettelse av tre kommunale fastleger. Samtidig ba politikerne administrasjonen om en sak som beskriver ytterligere løsningsforslag og veivalg, inkludert økonomiske konsekvenser.

I oktober i år behandlet kommunestyret en prinsippsak om valg av framtidige retning for fastlegeordningen som gikk ut på å utvikle fastlegeordningen fra hovedmodellen (privat næringsdrift) til kommunale legekontorer med kommunalt ansatte leger. Bakgrunnen for forslaget var både rekrutteringsutfordringer over tid og behovet for at framtidens fastlegeordning må være organisert slik at kommunen kan sørge for mer helhetlige helse- og omsorgstjenester.

Et enstemmig kommunestyre ønsket at det ble utredet flere modeller, herunder kommunal drift av legekontorer, delvis kommunal drift og videreføring av næringsdrift med listeredusering og økt basistilskudd før det ble gjort et endelig vedtak i saken.

Ny politisk behandling - samme tidsplan 

I saksdokumentet for fastlegesaken som ble behandlet i oktober, står det i vedtaket at de økonomiske konsekvensene ved ulike modeller skal fremmes i årets budsjettarbeid. Kommunestyrets vedtak fra møtet i oktober har samme formulering.

Det betyr at tidsplanen ikke er forskjøvet selv om kommunestyret tar saken opp til ny behandling i desembermøtet.