Tilrettelagte tjenester

Tilrettelagte tjenester yter tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne, psykiske lidelser og har tilbud om avlastning for de med særlig tyngende omsorgsoppgaver.

Vi har 3 omsorgsboliger og 2 dagaktivitetstilbud (Søndre og Tunet).