Tildelingskontoret / Koordinerende enhet

Tildelingskontoret behandler alle søknader om tjenester innenfor pleie og omsorg.


Tildelingskontoret innehar også oppgaven som: Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering.


Behandling av søknad:

Saksbehandler vil ved mottak av søknad ta kontakt med deg for å avtale hjemmebesøk eller samtale på kontoret. Vi utfører en kartlegging for å avklare dine egne ressurser og ditt behov for hjelp. Du må ha levert opplysninger fra lege før søknaden kan behandles.


Vedtak:

Vedtaket sendes deg, da søknaden er ferdigbehandlet og vedtak er fattet.

Vedtaket gir deg informasjon om tjeneste som er innvilget, mengde/antall timer bistand/ hjelp, hvem som skal utføre tjenesten, ev. egenbetaling og informasjon om klageadgang.


Tildelingskontoret behandler søknader om følgende tjenester ved bruk av dette søknadsskjema: Søknad om pleie og omsorgstjenester

 • Avlastning i institusjon
   
 • Avlastning utenfor institusjon
   
 • Bistand fra kontor for psykisk helse
   
 • Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
   
 • Dagopphold i sykehjemmet
   
 • Dagtilbud, tilrettelagte tjenester
   
 • Hjemmesykepleie
   
 • Individuell plan
   
 • Korttidsopphold i sykehjemmet
   
 • Langtidsopphold i sykehjemmet
   
 • Matombringing
   
 • Omsorgsbolig med bemanning
   
 • Omsorgslønn
   
 • Praktisk bistand/hjemmehjelp og/eller opplæring i daglige gjøremål
   
 • Støttekontakt
   
 • Trygghetsalarm

I tillegg behandler Tildelingskontoret søknader om:

Søknad om parkeringstillatelse kan du hente på Lunner rådhus, eller få det tilsendt ved at du henvender deg til kommunen.