Tildeling av tjenester

Forvaltningskontoret behandler alle søknader om tjenester innenfor pleie og omsorg.

Forvaltningskontoret innehar også oppgaven som: Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering.

I tillegg til tjenestene nedenfor, behandler vi søknader om:

  • Omsorgsbolig med bemanning
  • Trygde-/eldrebolig

Ved å «klikke» deg inn på den enkelte tjenestene, vil du få opp en tjenestebeskrivelse. Den inneholder blant annet nærmere informasjon om innhold og mål for de ulike tjenestene og hvem som kan få de ulike tjenestene.

Dersom du har behov for ytterligere informasjon eller har andre spørsmål, ber vi deg om å ta kontakt med oss.

Priser pleie- og omsorgstjenester


Behandling av søknad

Saksbehandler vil ved mottak av søknad ta kontakt med deg for å avtale hjemmebesøk eller samtale på kontoret. Vi utfører en kartlegging for å avklare dine egne ressurser og ditt behov for hjelp. Du må ha levert opplysninger fra lege før søknaden kan behandles.

Vedtaket sendes til deg når søknaden er ferdigbehandlet og vedtak er fattet. Vedtaket gir deg informasjon om:

  • tjeneste som er innvilget 
  • mengde/antall timer bistand/ hjelp
  • hvem som skal utføre tjenesten 
  • ev. egenbetaling og informasjon om klageadgang.


Forvaltningskontoret behandler søknader om følgende tjenester ved bruk av Helse- og omsorgstjenester - søknad. Disse finner du under selvbetjening på høyre side (nederst på mobile enheter)

Avlastning

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Dagopphold i institusjon

Dagtilbud Tilrettelagte tjenester

Helsetjenester i hjemmet

Hjemmesykepleie

Individuell plan

Korttidsopphold i sykehjem

Langtidsopphold i institusjon

Ledsagertjeneste

Matombringelse

Omsorgsstønad

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - PDF

 

Dersom du ikke kan fylle ut søknadsskjema elektronisk, kan du komme innom Lunner rådhus og få et eksemplar.

Praktisk bistand

Psykisk helse

Rus

Tilrettelagt transport (TT-kort)

Trygghetsalarm

Linker til NAV, Helsenorge og Norsk pasientskadeerstatning

Grunnstønad, Hjelpestønad, ortopediske hjelpemidler, pleiepenger/opplæringspenger og godkjenning av pensjonsopptjening ved omsorgsarbeid

www.nav.no eller kontakt NAV på telefon: 55 55 33 33

 

Utgiftsdekning bleier, egenandeler/frikort, reiseutgifter, transportrekvisisjoner

www.helsenorge.no (HELFO) eller telefon: 23 32 70 00

Norsk pasientskadeerstatning eller telefon: 22 99 37 70  

Aktiv i Lunner