Status per desember 2013

I kommunesttyre møtet den 21.11.13 kom følgende vedtak medl punkter som ønskes utredet.


 

Vedtak:

Saken om lokalisering av nytt helse- og omsorgssenter utsettes med bakgrunn i følgende:

• Det er behov for ytterligere utredninger i saken (se under)

• Det er behov for å kjenne til de økonomiske konsekvensene av vedtatt samarbeid med Gran der deler av samhandlingsreformen skal løses gjennom et interkommunalt samarbeid.

• Ny regjering har varslet at de vil gjennomføre en kommunereform. Det kan være fornuftig å kjenne til rammene og framdriften for denne reformen før endelig lokaliseringsvedtak gitt at dette er kjent før mars 2014.

Når Rådmannen fremmer ny sak for politisk behandling skal følgende innarbeides/legges til grunn:

• Det arbeides videre med alternativene Rosov og Kalvsjø, samt et lokalt tilpasset omsorgstilbud på Harestua. De samfunnsmessige konskvensene ved lokalisering skal belyses.

• Det må beskrives bedre hvordan kommunens årlige budsjetter vil bli påvirket av investeringene gjennom hele avskrivningsperioden.

• Det skal utarbeides skisser som viser nytt helse- og omsorgssenter med planlagt romprogram innplassert i terrenget ved lokaliseringene.

• Det skal utarbeides klimaanalyser (sol, temperatur m.m.) for lokaliseringene.

• Det skal vurderes en delt løsning mellom Kalvsjø og Harestua. Økonomiske og faglige konsekvenser av dette alternativet må framgå i saksutredningen.

• 0-alternativet (videreføre dagens drift ved Kalvsjø) skal beskrives i saken. Økonomiske og faglige konsekvenser av dette alternativet må framgå i saksutredningen.

• Ny sak fremmes for politisk behandling senest april 2014.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________