NAV Hadeland

Sosialtjenesten

Sosialtjenesten er del av NAV Hadeland. Tjenesten gir råd og veiledning som bidrar til å forebygge og/eller løse sosiale problemer. Det arbeides målrettet med å få mennesker i arbeid, utdanning, arbeidsmarkedstiltak eller over i trygdesystemet, for på den måten å forhindre at de blir passive sosialhjelpsmottakere.

Skjema for å søke økonomisk sosialhjelp finner du her:

Sosialhjelp - søknad om - forenklet skjema 
Sosialhjelp - søknad om - første gangs henvendelse 


Leder NAV Hadeland: Tone Elisabeth Andersen

Alle henvendelser om tjenestene nedenfor rettes til NAV.


Rusforebyggende arbeid og gjeldsrådgivning

Tjenesten omfatter også rusforebyggende tiltak rettet mot barn og ungdom samt tiltaksarbeid rettet mot rusavhengige bosatt i kommunen. Det ytes også økonomisk sosialhjelp i henhold til Lov om sosiale tjenester. Egne økonomirådgivere bistår i tunge gjelds- og økonomisaker.


Bostøtte

Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning som administreres av Husbanken. Du finner også informasjon på denne siden.