Nyhetsoversikt

Anskaffelser

Slik foregår budsjettprosessen i Lunner

Budsjettprosesser er viktige, men de kan også være vanskelig å forstå. Her får du en oversikt over de ulike stegene i behandlingen fram til budsjettet for 2023 og økonomiplanen for de neste fire årene blir endelig vedtatt.


Budsjett og økonomiplan - hva er forskjellen?

Ifølge kommuneloven skal økonomiplanen for de neste fire årene og årsbudsjettet for det kommende året vedtas av kommunestyret før årsskiftet. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Med økonomiplanen følger det også en handlingsdel som beskriver hvordan kommunen skal møte utfordringer og gjøre prioriteringer – altså en handlingsplan.

Budsjettet for det kommende året er en del av den fireårige økonomiplanen. Budsjett og økonomiplan vedtas i kommunestyremøtet i Lunner torsdag 15. desember. 

Kommunedirektørens forslag legges fram 17. november

Torsdag 17. november legger kommunedirektøren fram forslaget til budsjett for 2023 og resten av økonomiplanen for perioden 2023 – 2026 for kommunestyret. Budsjettgrunnlaget har hele organisasjonen jobbet med i lang tid. Politisk har formannskapet (som er kommunens økonomiutvalg) jobbet med budsjett siden sitt møte i juni. Etter at kommunedirektørens forslag er lagt fram, er det de folkevalgte som overtar stafettpinnen og har ansvaret for å vedta en økonomiplan og et årsbudsjett i balanse. Det er formannskapet som er ansvarlige for å innstille til vedtak på økonomiplan og årsbudsjett før høring og kommunestyrets behandling.

Du kan følge presentasjonen på kommunetv.no som livestream eller i opptak.

Her kan du lese forslag til budsjett og økonomiplan (offentligjøres 17.november etter kommunedirektørens presentasjon for kommunestyret).

Høringsperioden

30. november behandler formannskapet forslaget til årsbudsjett/økonomiplan. Deretter legger formannskapet ut sitt forslaget på offentlig høring. Dette finner du på kommunens hjemmesider under fanen Høringer. I høringsperioden behandles også forslaget av de tre medvirkningsorganene i kommunen: eldrerådet, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og ungdomsrådet.

Oversikt over møtekalender og hvem som sitter i de ulike rådene finner du her.
 

Alle kan si sin mening

Alle innbyggerne i Lunner kommune kan komme med høringsuttalelser til budsjettet for 2023 og resten av økonomiplanen. Du kan komme med ditt synspunkt eller forslag som enkeltperson, eller du kan gjøre det på vegne av en organisasjon, forening eller annet.

Å komme med en høringsuttalelse betyr ikke at du skal kommentere alt i dokumentet. Du kan like gjerne komme med innspill til enkeltsaker som du er opptatt av. Høringsuttalelser sendes til post@lunner.kommune.no.

Høringsfristen for budsjettet for 2023 og økonomiplanen for 2023 - 2026 er onsdag 14. desember.