Lunner ungdomsskole

Grunnskolen i Lunner


Lunner kommune har 4 skoler som ved skolestart 2020 har følgende elevtall:


Grua skole

1 – 7 skole

165 elever

Tlf. 481 70 322

Lunner barneskole

1 – 7 skole


324 elever


Tlf. 905 83 140

Harestua skole

1 – 10 skole

416 elever

Tlf. 477 52 603

Lunner ungdomsskole

8 – 10 skole

204 eleverTlf. 476 65 616

 

Målsettingen for skolene i Lunner er formulert i kommunens plan for oppvekst og fokuserer på å "sikre barn og unges rettigheter til en likeverdig opplæring av høy kvalitet." Planen har fire fokusområder der også skolen skal være en bidragsyter:

  • Tidlig, helhetlig og koordinert innsats overfor barn, unge og familier
  • Inkludering og integrering
  • Barn og unges fysiske og psykiske helse (folkehelse)
  • Høy kvalitet på oppvekstområdets faglige kjernevirksomhet

Det jobbes systematisk med skoleutvikling for å forbedre undervisningen på den enkelte skole.

Gjennom mange år har det foregått et samarbeid mellom ungdomsskolene og videregående skole i kommunene på Hadeland. Ungdomsskolene samarbeider tett med videregående skole, bl.a. om innføring av ny modell for elevoppfølging - den såkalte IKO-modellen. Et systematisk regionalt kompetanseutviklingsprogram med et fornyet læreplanverk i fokus. Høgskolen i Innlandet v/Sell på Lillehammer er partner i arbeiedt. Kommunen bruker det nasjonale videreutdanningsprogrammet for lærere: Kompetanse for kvalitet aktivt, og årlig deltar omkring 10 lærere på denne satsingen.

Skolene bruker Office365/Teams og Skooler som lærings- og kommunikasjonsplattform. Skolene benytter også en foreldredialog gjennom appen MIN SKOLE knyttet til det skoleadministrative programmet Visma Flyt Skole.

Skolerute