Skjema

Her finner du interne skjema og søknader kategorisert etter tema til bruk i Lunner kommune.


Familie / oppvekst

Erklæring om taushetsplikt avlaster - støttekontakt
Erklæring om taushetsplikt barnevern
Informasjon og henvisning til TRFO

 

Generelle

Skjema til utfylling ved mottak av anbud ved anbudskonkurranser


IKT


Lønn

Bilag lønn
Reiseregning
Reiseregning elektronisk - Denne finner du under Visma Enterprise - Meg selv - Reiseregning
Søknad om foreldrepermisjon
Søknad om forskudd
Timeliste for barnehager
Unntak arbeidsgiveransvar pga svangerskap
Unntak arbeidsgiveransvar pga langvarig eller kronisk sykdom


Personal

Ansiennitetsberegning
Avtale om publisering av kontaktinformasjon for ansatte
Avviksrapport PDF document ODT document
Medarbeidersamtale
Melding om fravær
Søknad om permisjon
Søknad om seniorpolitisk tiltak
Taushetserklæring
MRSA-undersøkelse
Tuberkuloseundersøkelse
Referanseintervju


Plan

Virksomhetsplan - Mal PDF document ODT document
Vedlegg til VP - Konsekvensutredning PDF document ODT document


PPT

Foreløpig svar PDT
Rapport - IOP
Individuell opplæringsplan - IOP
Henvisning logoped
Henvisning til PPT - For barn under skolepliktig alder
Henvisning til PPT - Skole
Pedagogisk rapport - skole
Pedagogisk rapport - barnehage
Plan og rapport for tilpasset opplæring
Rutinebeskrivelse spesialundervisning skole
Rutinebeskrivelse spesialpedagogisk hjelp barnehage
Samtykke til sakkyndig vurdering


Skole

Overføring barnehage til skole
Innskrivingsskjema


Økonomi

Budsjettendring
Inventarliste
Konteringsbilag
Mangelfull faktura
Omposteringsbilag
Omperiodisering
Tilbakeføring av utlegg