Skjema

Her finner du interne skjema og søknader kategorisert etter tema til bruk i Lunner kommune.


Familie / oppvekst

Erklæring om taushetsplikt avlaster - støttekontakt
Erklæring om taushetsplikt barnevern
Informasjon og henvisning til TRFO


IKT

Bestillinger av tilganger for nyansatte finner du her. - Må være pålogget Lunner kommunes nett


Lønn

Bilag lønn
Foreldrepermisjon - søknad
Reiseregning
Reiseregning elektronisk - Denne finner du under Visma Enterprise - Meg selv - Reiseregning
Søknad om forskudd
Timeliste
Refusjon av bredbånd og hjemmetelefoni.xlsx
Refusjon utlegg stipend - etter- og videreutdanning.xlsx


Personal

Permisjon utover 3 dager - søknad - Du må være pålogget Lunner kommunes nett for å bruke dette skjemaet!
Permisjon utover 3 dager - papirsøknad 
Taushetserklæring
MRSA-undersøkelse
Tuberkuloseundersøkelse
Referanseintervju


Plan

Virksomhetsplan - Mal PDF document ODT document
Vedlegg til VP - Konsekvensutredning PDF document ODT document


PPT

Diagnostisk sjekkliste for barn i førskolealder
Drøftingsskjema - Ressursteam barnehage
Foreløpig svar PDT
Rapport - IOP
Individuell opplæringsplan - IOP
Henvisning logoped
Henvisning til PPT - For barn under skolepliktig alder
Henvisning til PPT - Skole
Henvisning til PPT - Skole fra foresatte
Pedagogisk rapport - skole
Pedagogisk rapport - barnehage
Plan og rapport for tilpasset opplæring
Rutinebeskrivelse spesialundervisning skole
Rutinebeskrivelse spesialpedagogisk hjelp barnehage
Samtykke til sakkyndig vurdering


Skole

Overføring barnehage til skole
Innskrivingsskjema


Økonomi

Budsjettendring
Inventarliste
Konteringsbilag
Mangelfull faktura
Omposteringsbilag
Omperiodisering
Refusjon-av-utlegg.xlsx