Skjemaer og søknader

Her finner du både elektroniske og ikke elektroniske skjemaer og søknader. Hvis du velger å logge deg inn via skjemaportalen eller id-porten, kan du lagre utkast av skjema, få forhåndsutfylte felt og en oversikt over alle skjema du har sendt inn tidligere. Innlogging skjer når du har gått inn på det aktuelle elektroniske skjemaet.

Se også vår nettside om PersonopplysningerA
Ansvarsrett - melding om endring
Ansvarsrett - søknad
Ansvarsrett søknad
Arbeidsvarslingsplan
Avkjørsel til kommunal vei søknad
Avkkjørsel til riks- og fylkesvei søknad
Avtale mellom barneverntjenesten og støtteperson
Avtale mellom foreldre, besøkshjem og barneverntjenesten

B
Barnehage - søknad om godkjenning (barnehageloven)
Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid
Barnehageplass - Søknad
Bekymringsmelding til barneverntjenesten
Bevilling - melding om endringer
Boligspesifikasjon i matrikkelen
Bostøtte søknad
Byggsøk
Bålbrenning - søknad om tillatelse

D
Deling/justering av eiendom - søknad
Dispensasjon fra byggegrense mot jernbanelinje søknad
Dispensasjon fra byggegrense mot vei søknad
Dispensasjon søknad

E
Egenerklæring om konsesjonsfrihet
Eiendomsskatt - Søknad om fritak for lag og foreninger
Eierseksjoner - begjæring om oppdeling/reseksjonering i PDF
Eksamen/heldagsprøve - søknad om særskilt tilrettelegging
Elevpermisjon søknad

F
Felling av trær/rydding av kratt på kommunal grunn - søknad
Ferdigattest - søknad om ferdigattest med avfallsrapport (nybygg)
Ferdigattest - søknad om ferdigattest med avfallsrapport (rehabilitering/riving)
Ferdigattest – søknad
Foreningsregister - registrering/endring
Forhåndskonferanse - bestilling
Fradeling og oppmåling
Fravær - krav om sletting av gyldig fravær (grunnskole)
Fyringsanlegg - registrering
Fyrverkeri (pyroteknisk vare) - melding om oppskyting

G
Generell henvendelse til kommunen
Gjennomføringsplan
Gravetillatelse i kommunal vei eller grunn - søknad
Graving i kommunal vei/grunn - egenkontroll for istandsetting
Grunnskole - Fritak fra vurdering i enkeltfag
Grunnskole - innmelding 1. trinn
Grunnskole søknad

H
Henvisning logoped
Henvisning til PP-tjenesten - For barn under skolepliktig alder
Henvisning til PP-tjenesten - skole
Henvisning til PP-tjenesten - voksne

I
Igangsettingstillatelse - søknad

K
Karakterer - klage
Kommunal bolig - søknad
Kommunalt disponert bolig søknad
Kommunalt driftstilskudd idrettslag og foreninger
Kommunalt driftstilskudd kultur og fritidsarbeid
Kommunalt driftstilskudd musikkkorps, kor, danseringer mm.
Konsesjon på erverv av fast eiendom - søknad
Konsesjonssøknad
Kunnskapsprøven/etablererprøven - oppmelding

L
Ledsagerbevis
Loggbok kontroll

M
Matrikkel - utlevering av personopplysninger
Meddommer/lagrettemedlem - kandidat til verv
Melding om plassering av enkelt byggetiltak etter ferdigstillelse
Midlertidig brukstillatelse - søknad
Motorferdsel i utmark - melding
Motorferdsel i utmark - søknad

N
Naboerklæring ved bygging nærmere nabogrense enn 4 m
Naboliste og kart bestilling
Nabovarsel
Nabovarsel - Kvittering for nabovarsel
Nabovarsel - Opplysninger gitt i nabovarsel

O
Oljetank - registrering/sanering av nedgravd tank
Omsetningsoppgave for alkohol (salgsbevilling)
Omsetningsoppgave for alkohol (skjenkebevilling)
Omsorgsbolig med bemanning
Opplysninger om tiltakets ytre rammer
Oppmåling og grensejustering
Oppmålingsforretning - fullmakt
Oppmålingsforretning - kvittering for varsel
Oppmålingsforretning etter matrikkelloven - rekvisisjon
Oppmålingsforretning søknadspliktige tiltak - rekvisisjon

P
Pedagogisk rapport for barnehage
Permisjon fra undervisning - søknad
Personlig ansvarsrett som selvbygger av egen bolig eller fritidsbolig - søknad
Personopplysninger - innsyn, retting, sletting og innsigelse
Pleie- og omsorgstjenester søknad

R
Reseksjonering - søknad

S
Salgsbevilling - søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1
Sammenslåing av eiendommer
Seksjonering - søknad
Serverings- og/eller skjenkebevilling - søknad
Serveringsbevilling - søknad
SFO - Innmelding, endring, oppsigelse
Skilt og varslingsplan
Skjenkebevilling - søknad
Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende)
Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning)
Skjenkebevilling - søknad om endrede vilkår for én enkelt anledning (når søker allerede har bevilling)
Skole - melding om skolebytte ved flytting
Skorstein som ikke er i bruk - melding
Sluttrapport med avfallsplan (nybygg)
Sluttrapport med avfallsplan (rehabilitering/riving)
Standard byggesaksblanketter
Startlån og boligtilskudd søknad
Startlån og boligtilskudd søknad - Elektronisk
Støtte til tiltak for barn og ungdom søknad

T
Tilknytning til kommunalt ledningsnett (vann og avløp)
Tilknytning til kommunalt ledningsnett (vann og avløp) og legging av ledninger søknad
Tillatelse - søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning
Tillatelse til våtrom i eksisterende bygning - søknad
Tiltak - melding om antatt ulovlig tiltak etter plan- og bygningsloven
Tiltak - søknad om tillatelse til tiltak
Tiltak - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett
Tiltak - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett med dispensasjonssøknad
Timeliste besøkshjem / avlastning
Timeliste besøkshjem / avlastning barnevern
Timeliste støttekontakt
Timeliste støttekontakt barnevern
Timeliste tilsynsfører
Tinglyste matrikkelenheter - krav om sammenslåing
Transporttjeneste for forflytningshemmede
Trygde og eldrebolig søknad

U
Utslippstillatelse for separat avløpsanlegg søknad

V
Valgfag - påmelding eller søknad om bytte
Vann-/avløpsanlegg - ferdigmelding av arbeid
Vann-/avløpsledning - frakobling
Varsel om kritikkverdige forhold

Å
Åpent avvik fra ansvarlig kontrollerende - melding til kommunen