Samfunnssikkerhet


Kommunen har et grunnleggende ansvar for ivaretakelse av befolkningens sikkerhet og trygghet innenfor sitt geografiske område og har viktige oppgaver knyttet til forebygging og beredskap. Det innbefatter oppgaver som utøves i nært samarbeid med andre forvaltningsnivåer og andre aktører. Dette samarbeidet er et viktig element i kommunens arbeid.

For å forhindre uønskede hendelser og for å klare å håndtere disse som allikevel inntreffer, er det viktig å ha gode planer samt gjennomføre øvelser. Den kommunale planleggingen skal fremme samfunnsikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier mv..