Retningslinjer for søknad om midler til kulturutvikling

Søkere til midlene kan være lag/foreninger, stiftelser og enkeltpersoner som har tilholdssted i Lunner kommune. Kulturutviklingsmidlene kan gis til både enkelttiltak og forsøksprosjekt, men det gis ikke støtte til ordinær drift. Det gis ikke tilskudd til politiske organisasjoner.


Tilskuddet fordeles etter søknad to ganger i året, nærmere bestemt hver april og oktober. Midlene til kulturutvikling fordeles likt på for disse to halvårlige tildelingene.

Søknadene sendes til Kulturkontoret for Lunner og Gran og behandles etter følgende måte:

  1. Søknader under kr 30 000 behandles og tildeles av Kulturkontoret, som gis myndighet til å tildele tilskudd tilsvarende det som kommunestyret har bevilget for det enkelte år. Tildeling av midler går som referatsak til Livsløpsutvalget og Kommunestyret.
     
  2. Søknader over kr 30 000 vil bli behandlet politisk etter søknadsfristen to ganger i året. Kulturkontoret legger saken fram for Livsløpsutvalget, som gis myndighet til å tildele tilskudd tilsvarende det som kommunestyret har bevilget for det enkelte år. Tildeling av midler går som referatsak til kommunestyret


Krav til søknaden:

Søknaden skal inneholde:

  • Hvem som er ansvarlig for planlegging, økonomi og gjennomføring av tiltaket
  • Beskrivelse av tiltaket og tiltakets formål
  • Framdriftsplan, oppstart – avslutning
  • Budsjett og finansieringsplan


Søknader som ikke oppfyller disse kravene vil ikke bli behandlet.

Midlene til kulturutvikling skal være et virkemiddel for nettopp kulturutvikling. Støtte til nyskapende prosjekt/tiltak er et sentralt mål. Tiltak for barn- og unge prioriteres spesielt. Midlene skal bidra til å realisere overordnede målsettinger som er nevnt i kommuneplanen.

Eksempler på tiltak som kan støttes:

Arrangement:
Skal et arrangement tildeles tilskudd gjennom midlene, må det i hovedsak være tilgjengelig for alle. Arrangementene bør være av en slik størrelse at det er vanskelig for et lag å stå alene om gjennomføring.

Leie av Hadeland kultursal og kommunale gebyrer:
Kulturutviklingsmidlene kan dekke merkostnader ved å leie Hadeland kultursal. Det kan også ytes tilskudd til dekking av andre kommunale gebyrer.

Bygningsvern/restaurering:
Det kan ytes tilskudd til bygninger som har kulturhistorisk verdi og som innbyggerne i Lunner har mulighet til å besøke. En kan yte tilskudd til samlinger av gamle hus, gårdstun og lignende. Det ytes ikke tilskudd til privat bolig.

Minnesmerke:
Det kan ytes tilskudd til reising av minnesmerke i forbindelse med spesielle hendelser og/eller personer som er, eller har vært, spesielt knyttet til kommunen.

Tilskudd til kulturbygg/kulturhus:
Det kan søkes tilskudd til kulturhus, forsamlingshus og andre bygg. Vanlig vedlikehold og driftsutgifter er ikke tilskudds berettiget.

Historie og kulturstoff:
Det kan ytes tilskudd til innsamling og/eller arbeid med historie- og kulturstoff som lag eller personer tar initiativ til. Formålet med arbeidet må være å skaffe fram materiale som har allmenn kulturell inneresse. Det kan søkes tilskudd til skilting/informasjonsarbeid og tilrettelegging av kulturminner og natur- og kulturstier.

Utstyr/instrumenter:
Det kan gis støtte til lag/foreninger som ønsker å gå til innkjøp av svært dyrt utstyr eller instrument.

Idrett ,fysisk aktivitet og friluftsliv:
Det kan søkes tilskudd i forbindelse med utvidelse/rehabilitering og nybygg av anlegg og områder for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv