Retningslinjer for bruk av kulturfondet

Søkere til fondet kan være lag/foreninger, stiftelser og enkeltpersoner som har tilholdssted i Lunner kommune. Tilskuddet fra fondet kan gis til både enkelttiltak og forsøksprosjekt, men det gis ikke støtte til ordinær drift. Det gis ikke tilskudd til politiske organisasjoner.


Det er ingen fast søknadsfrist: Søknadene sendes til Kulturkontoret for Lunner og Gran.

Søknader under kr 30 000 behandles og tildeles av Kulturkontoret, som gis myndighet til å tildele tilskudd tilsvarende det som kommunestyret har bevilget for det enkelte år. Tildeling av midler går som referatsak til oppvekst- og kulturkomite og kommunestyret.

Søknader over kr. 30 000 vil bli behandlet to ganger i året (januar og september). Kulturkontoret legger saken fram for oppvekst- og kulturkomiteen, som gis myndighet til å tildele tilskudd tilsvarende det som kommunestyret har bevilget for det enkelte år. Tildeling av midler går som referatsak til kommunestyret.

Krav til søknaden

Søknaden skal inneholde:

  •  Hvem som er ansvarlig for planlegging, økonomi og gjennomføring av tiltaket
  •  Beskrivelse av tiltaket og tiltakets formål
  •  Framdriftsplan, oppstart – avslutning
  •  Budsjett og finansieringsplan

Søknader som ikke oppfyller disse kravene vil ikke bli behandlet.

Fondet skal være et virkemiddel for kulturutvikling. Støtte til nyskapende prosjekt/tiltak er et sentralt mål. Tiltak for barn- og unge prioriteres spesielt. Fondet skal bidra til å realisere overordna målsettinger som er nevnt i kommuneplanen.

Eksempler på tiltak som kan støttes

Arrangement:
Skal et arrangement tildeles tilskudd gjennom kulturfondet, må det i hovedsak være tilgjengelig for alle. Arrangementene bør være av en slik størrelse at det er vanskelig for et lag å stå aleine om gjennomføring.

Tilskudd:
Til dekning av merkostnader ved å leie Hadeland kultursal. Det kan også ytes tilskudd til dekning av kommunale gebyrer.

Bygningsvern/restaurering:
Det kan ytes tilskudd til bygninger som har kulturhistorisk verdi og som innbyggerne i Lunner har mulighet til å besøke. En kan yte tilskudd til samlinger av gamle hus, gårdstun og lignende. Det ytes ikke tilskudd til privat bolig.

Minnesmerke:
Det kan ytes tilskudd til reising av minnesmerke i forbindelse med spesielle hendelser og/eller personer som er, eller har vært, spesielt knyttet til kommunen.

Tilskudd til kulturbygg/kulturhus:
Det kan søkes tilskudd til kulturhus, forsamlingshus og andre bygg. Vanlig vedlikehold og driftsutgifter er ikke tilskuddsberettiget.

Historie og kulturstoff:
Det kan ytes tilskudd til innsamling og/eller arbeid med historie- og kulturstoff som lag eller personer tar initiativ til. Formålet med arbeidet må være å skaffe fram materiale som har allmenn kulturell inneresse. Det kan søkes tilskudd til skilting/informasjonsarbeid og tilrettelegging av kulturminner og natur- og kulturstier.

Utstyr/instrumenter:
Det kan gis støtte til lag/foreninger som ønsker å gå til innkjøp av svært dyrt utstyr eller instrument.

Idrett og fysisk aktivitet:
Det kan søkes tilskudd i forbindelse med utvidelse/rehabilitering og nybygg av anlegg og områder for idrett og fysisk.