Vassjø på Grindvoll som antagelig er Norges største kransalgesjø

Resultater fra vassdragsovervåking på Hadeland i 2018

I perioden fra mai til oktober i 2018 ble det i regi av Fylkesmannen i Oppland gjennomført månedlig innsamling av vannprøver i 32 kalkrike innsjøer på Hadeland. Nå foreligger rapport fra undersøkelsene.

(foto. Ellen M.Stabursvik)


Det ble gjort en overvåking av innsjøene i 2017 som viste at mange vann i jordbruksområdene på Hadeland var forurenset av næringssalter. Den oppfølgende undersøkelsen i 2018 bekrefter dette. Fylkesmannen i Innlandet har lagd en nyhetssak om undersøkelsen som du kan lese her