Reguleringsplaner

Detaljregulering for del av Kjørven nedre
Detaljregulering for del av Kjørven nedre

Hva er en reguleringsplan?
Reguleringsplan er et arealplankart med tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. For gjennomføring av større bygge- og anleggstiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, kreves det reguleringsplan. Reguleringsplan kan utarbeides som områderegulering, jf. plan- og bygningsloven § 12-2, eller detaljregulering, jf. § 12-3.

Planregisteret
Planregisteret er en oversikt over alle vedtatte reguleringsplaner i Lunner kommune. Her finner du plankart og planbestemmelser.

Planveilederen
I planveilederen finner du dokumentmaler som er nyttige for den som utarbeider en reguleringsplan i Lunner. Her finner du også eksterne lenker til relevant planinformasjon.

Gebyr for planbehandling
Kommunen krever gebyr for å saksbehandle reguleringsplaner. Oversikt over gebyrene finner du i gebyrregulativets kapittel 2.