Regionrådet

Hadeland interkommunale politiske råd

Hadeland interkommunale politiske råd er et samarbeid mellom Jevnaker, Lunner og Gran kommune. Gjennom flere prosjekter jobbes det for å skape gode levekår og utviklingsmuligheter på Hadeland, samt profilere regionen som en attraktiv bo- og etablererregion for alle som vil leve i takt med naturens bæreevne.


Medlemmer fra Lunner kommune til Hadeland interkommunale politiske råd 2019-2023:

Ordfører Harald Tyrdal (AP)

Varaordfører Andreas Ensrud (SP)

Line Jorung (H)

 

I tillegg møter rådmann Dag Flacké

 

——————————————————————————-

Reglement for Hadeland interkommunale politske råd (NB! Ikke oppdatert etter ny kommunelov, derav bruk av betegnelsen "regionråd")

1. Samarbeidsorgan.

Regionrådet for Hadeland er et politisk samarbeidsorgan for kommunene Gran, Jevnaker og Lunner.

2. Sammensetting.

Rådet består av tre folkevalgte representanter fra hver av kommunene. Ordfører skal være en av representantene. Valg av representanter, med vararepresentanter, skjer etter forholdstallsprinsippet i den enkelte kommune.

Rådmennene i de tre kommunene møter i rådet med samme rettigheter som i kommunestyrene.

Fylkesmannen inviteres til møtene med rett til å uttale seg.

Fylkeskommunens representasjon i møtene framkommer i eget pkt (Pkt. 6).

 

3. Ledelse.

Regionrådet ledes av en av ordføreren. Ledelsen alternere mellom ordførerne med en funksjonstid på et år av gangen. Foregående års leder er nestleder.

4. Formål.

Rådet skal arbeide med saker som er av felles interesse for kommunene og være et samarbeidsorgan for utvikling av regionale strategier og planer.

Å fremme regionens interesser overfor fylkeskommunen og statlige organer skal være et prioritert område. Målet skal være å skape gode levekår og utviklingsmuligheter for de som bor og har virksomhet i regionen.

Rådet skal kunne gi uttalelser i saker som er viktige for regionen.

Rådet kan samordne utviklings- og utredningsarbeid som er av felles interesse for kommunene og delegeres myndighet til å utgjøre/oppnevne styringsgruppe og ledelse for enkeltprosjekter.

Den enkelte kommune har ansvaret for å holde kommunestyret orientert om arbeidet i rådet.

5. Sekretariat.

Regionkoordinator har ansvaret for regionrådets sekretariat og skal sørge for at saker som legges fram for regionrådet er tilstrekkelig forberedt samt å utarbeide innstilling til vedtak.

I viktige saker skal innstillingen være drøftet i felles rådmannsmøte. Er det uenighet i rådmannsgruppa skal dette synliggjøres i saksframlegget.

Kommunene skal bistå med saksforberedelse når dette vurderes som hensiktsmessig.

Når ikke annet er nevnt har regionkoordinator ansvaret for å følge opp vedtak som er fattet.

Innefor de rammer som er stilt til disposisjon har regionrådets sekretariat et ansvar for å være orientert om problemstillinger som er aktuelle for regionen og i samarbeide med leder avklare aktuell behandling.

6. Beslutningsorgan for partnerskapsavtale med Oppland fylkeskommune.

I saker hvor regionrådet er delegert myndighet som beslutningsorgan for partnerskapsavtale

med Oppland fylkeskommune, deltar to valgte politiske representanter for fylkeskommunen med samme rettigheter som øvrige politiske valgt representanter.

I disse sakene møter også en representant for fylkesrådmannen med samme rettigheter som rådmennene i kommunene.

7. Delegert myndighet til bevilgning av mindre beløp fra partnerskapsavtalen med Oppland fylkeskommune.

Leder av regionrådet er delegert myndighet til å foreta mindre bevilgninger fra partnerskapsavtale med Oppland fylkeskommune.

Retten er begrenset til enkeltbevilgninger på inntil 25 000 kr.

Årlig ramme for slike bevilgninger kan ikke overstige 100 000 kr og er begrenset til 50 % av avsatt reserve.

Slike bevilgninger skal legges fram som referatsak på påfølgende møte i regionrådet.

8. Møtene.

Møtene ledes av regionrådets leder.

Regionrådet kan vedta eget reglement for møteavvikling.

9. Møteplan – Frist for utsending av dokumenter.

Det utarbeide årlig møteplan.

Møteplanen, samt regionrådets møter, offentliggjøres på samme måte som øvrige politiske møter i kommunene.

Møteinnkalling og saksdokumenter sendes medlemmene seinest en uke før møtet.

10. Felles formannskapsmøte.

Det gjennomføres et felles formannskapsmøte hvert år, fortrinnsvis i mai. Dette innarbeides i kommunenes møteplaner.

På møtet skal en bla. ta opp:

- Regionrådets virksomhet.

- Aktuelle utfrodringer for regionen.

- Framtidige prioriteringer.

11. Handlingsplan – Årsmelding.

Det utarbeides en årlig handlingsplan for regionrådets virksomhet som regionrådet selv vedtar. Handlingsplanen kan senest vedtas på første møtet i året.

Årsmelding for regionrådets virksomhet utarbeides innen 15. feb. hvert år. Årsmeldingen

oversendes kommunene og Oppland fylkeskommune.

12. Lokalisering.

Regionrådets sekretariat har lokaler i Gran rådhus. Utgiftene ved dette reguleres gjennom egen avtale.

13. Økonomiske forhold.

Økonomiske bidrag ut over hva som er beskrevet i pkt. 11må avtales særskilt. (Jf. pkt. 6.)

Regionrådet har ikke anledning til å ta opp lån eller på annen måte pådra deltakende kommuner framtidige økonomiske forpliktelser.

14. Utmelding.

Dersom en av kommunene ønsker å melde seg ut av regionrådet kan dette skje med en frist på ett års skriftlig varsel.

15. Kommuneloven.

Ut over hva som er beskrevet over gjelder kommunelovens § 27 om interkommunalt samarbeid.