Radon


Hva er radon?

Radon er en usynlig og luktfri gass som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav og helsefare oppstår først når gassen siver innendørs og oppkonsentreres i innemiljøet vårt. Det anbefales at radonnivået holdes så lavt som mulig i alle bygninger, og at tiltak alltid bør utføres når radonnivået i oppholdsrom overstiger 100 Bq/m3. Det er den enkelte huseiers ansvar å måle radonkonsentrasjonen  i boligen og iverksette tiltak.

Radon i Lunner

Enkelte steder i Lunner kan det være høye radonverdier. Det er ikke gjort noen helhetlig kartlegging av radon i grunnen i Lunner, men mange huseiere har målt radonnivået og i 1999/2000 hadde Lunner kommune en kampanje i forhold til å måle radon i boliger og resultatene fra denne kan gi oss en pekepinn om hvor det kan være høye verdier. Samtidig varierer konsentrasjonen av radon i grunnen mye på korte avstander. Kommunen forholder seg til aktsomhetskart for radon utgitt av NGU (Norges geologiske undersøkelser). I Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven er det nå et krav at det gjørs sikring mot radon når det bygges nye boliger.

Krav om måling av radonstråling i utleieboliger

Strålevernforskriften stiller krav til radonnivået for utleieboliger og kravene gjelder fra 1. januar 2014. Bare en radonmåling kan avsløre om en utleiebolig har for høye radonverdier.

Les mer om radon på Statens strålevern sine hjemmesider.