Psykisk helse og rusoppfølging, behandlingsteamet

Mål for tjenesten er å bidra til at du på en best mulig måte kan mestre egen hverdag til tross for psykiske helseplager og/eller et problematisk forhold/avhengighetsforhold til rusmidler.


Hvem kan få tjenesten?

  •  Personer med psykiske helseplager som er til hinder for vanlig livsutfoldelse
  •  Personer som har et problematisk forhold/avhengighetsforhold til rusmidler
  •  Pårørende til mennesker i målgruppen

Lunner kommune har fra 01.10.2020 ansatt Erfaringskonsulent i 100% stilling

Tilrettelagte tjenester, Psykisk helse og rusoppfølging, har fått tilsagn om tilskudd for å styrke kommunalt rusarbeid. Dette tilskuddet skal brukes til å finansiere stilling som erfaringskonsulent.

Henning Bråten er fra 01.10.2020 ansatt som efaringskonsulent i 100 % stilling.

Stillingen skal blant annet styrke lavterskeltilbud for målgruppa, etablere gruppetilbud for pårørende av rusavhengige, følge opp enkeltpersoner i forhold til mestring av eget liv, samt etablere tilbud for ungdom under 18 år.


Hvordan komme i kontakt med oss?

Dersom du tenker at du er i behov for våre tjenester, kan du ta kontakt med saksbehandler ved tildelingskontoret eller ansatt i behandling og oppfølgingsteamet direkte.

Du kan også fylle ut og sende inn søknadskjema for pleie og omsorgstjenester (Papir til utskrift) eller Helse- og omsorgstjenester - søknad (Elektronisk).

Ved akutt behov, ta kontakt med din fastlege, legevakt 116 117 eller 113.

Besøksadresse Psykisk helse og rusoppfølging: Lunnerlinna 43B, 2730 Lunner

Kontaktinformasjon psykisk helse og rusoppfølging

Her finner du informasjon om vårt lavterskeltilbud.