Priser og gebyrer

Her finner du priser og gebyrer på kommunale tjenester. Prisene finner du enten direkte under de enkelte overskriftene, link til egne sider, eller PDF dokumenter. Det totale PDF dokumentet gebyrer og betalingssatser 2021 finner du her.


Barnehage

Antall dager Sats Kostpenger
5 dager 3 230 345 (500 i Eventyrskogen og Harestua arena)
4 dager 2 907 275 (400  i Eventyrskogen og Harestua arena)
3 dager 2 584 206 (300 i Eventyrskogen og Harestua arena)


Søskenmoderasjon

Det gis 30 % reduksjon for 2. barn og 50 % fra og med 3. barn i søskenmoderasjon. Barnet med lengst oppholdstid defineres som første barnet. Dersom søsken har samme oppholdstid defineres eldste barn som første barn.

Betaling for kost kommer i tillegg til ordinær betaling for plass. Ved henting av barn etter stengetid påløper et gebyr på kr 300 pr. dag. Kjøp av ekstra dag i barnehage koster kr 200.

 

Betalingsbetingelser, fakturering og innfordring

Betalingsbetingelser

Egenbetaling innenfor pleie- og omsorgstjenestene faktureres i stor grad etter forbruk, det vil si etterskuddsvis, og med forfall den 20. i måneden (for eksempel forbruk i september forfaller til betaling 20. november).

Husleie, barnehage og skolefritidsordning faktureres med forfall den 20. i måneden kravet gjelder for.

Kommunale gebyrer faktureres 4 ganger pr. år med forfall; 20. mars, 20. mai, 20. august og 20. november.

Lunner kommune tilbyr avtalegiro og eFaktura for fakturaer innenfor alle områder. Kunder oppretter avtalen via sin nettbank eller ved hjelp av sin bankforbindelse. Vi benytter EHF faktura (elektronisk handels format) til stat, kommuner og virksomheter som er registrert med elektronisk adresse i ELMA registeret.


Fakturering

Fakturaen sendes ut til kunden senest 2 uker før forfallsdato. Dersom kunden har spørsmål om fakturagrunnlaget, rettes disse henvendelsene til den som har produsert grunnlaget. Faktura inneholder informasjon om at det ved for sen betaling vil bli belastet lovbestemt forsinkelsesrenter og purregebyr i henhold til gjeldende satser.


Innfordring

Fakturaer som ikke er betalt innen forfallsdato, blir innfordret av kommunens økonomiavdeling. På purreblanketten framgår det hva slags type krav det gjelder og hvilket fakturanummer som står ubetalt. Det er også angitt dato for når kravet forfalt til betaling og betalingsfrist for purrenotaen. Ved for sen betaling vil det fra forfall bli beregnet forsinkelsesrente etter den til en hver tid gjeldende rentesats. Dersom kunden har betalingsproblemer og ønsker henstand, må de henvende seg til kommunens økonomiavdeling. Kundene oppfordres til å ta kontakt tidligst mulig for å komme fram til en løsning.

Det blir beregnet renter på alle ubetalte kommunale krav. Renter blir beregnet med virkning fra første dag etter forfall og med sats for forsinkelsesrenter – for tiden 8,5 % p.a. (justeres 01.01. og 01.07.). Forsinkelsesrenten og purregebyr vil bli regulert i henhold til finansdepartementets fastsettelse. Purregebyr er for tiden kr 70.

 

Bevillingsavgift og skjenkeavgift

Salg

0,22 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1

Skjenking av alkoholholdig drikk

 • 0,50 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1
 • 1,32 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2
 • 4,36 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3

Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum kr 1 740 for salg og kr 5 400 for skjenking. Bevillingsmyndigheten kan likevel i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere.

Ambulerende bevilling

kr 390,- pr. gang. 

Skjenkebevilling ved en enkeltanledning

 • Minstegebyret til en enkelt bestemt anledning med færre enn 100 gjester koster kr 390,- pr. gang.
 • Minstegebyret til en enkelt bestemt anledning med flere enn 100 gjester koster kr 1 500,- pr. gang.

Alkoholprøve – kunnskapsprøve

Forskuddsgebyr på kr 400,-.

Bibliotek

Har du ikke levert tilbake lånt materiale innen lånefristen mottar du purring.
Utsendt purring medfører gebyr.

Satser:

1. purring kr 30,-
2. purring kr 40,-
3. purring kr 60,-

Gebyrene må betales på biblioteket, enten som kontanter eller Vipps til nr. 529215

Etter 3. purring sendes faktura på materialets kostnad og kr 130 i påløpt purregebyr. I tillegg faktureres kr 100 i behandlingsgebyr.


Erstatning

Du som låner er ansvarlig for alt materiale som lånes på ditt lånekort. Materiale som ikke leveres tilbake til biblioteket må erstattes.
Før erstatningskrav blir sendt deg fra kommunen, kan du selv kjøpe inn det som er tapt og levere et nytt eksemplar på biblioteket.

Satser for erstatning

bøker barn og ungdom, kr 300,-
bøker voksen, kr 400,-
lydbøker voksne, kr 400,-
lydbøker barn, kr 300,-
språkkurs, kr 400,-
spill, kr 400,-
film (DVD), kr 200,-
tidsskrifter, kr 100,-

Ved erstatning kan låner selv kjøpe inn det som er tapt eller ødelagt og levere et nytt eksemplar på biblioteket, før erstatningskrav er sendt. Alt nytt materiale, det vil si inntil to år gammelt, erstattes med full pris dersom den er høyere enn satsene angitt ovenfor.

Se også bibliotekets egen nettside.

 

Borgerlige vigsler

Vigsler av brudefolk Pris
Hverdager, mellom kl. 08.00 og 15.30 0
Hverdager, før kl. 08.00 og etter 15.30 600
Øvrige dager 600

Borgerlige vigsler

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt til kommunene utskrives etter reglene i «lov om eigedomsskatt til kommunane» av 16.juni 1975 nr. 29. Kommunestyret i Lunner har vedtatt utskrivning av eiendomsskatt, jf. eiendomsskatteloven §§ 2 og 3.

Kommunestyret viderefører utskrivning av eiendomsskatt på alle eiendommer i hele kommunen jf. § 3 bokstav a.

Lunner kommune har differensierte skattesatser. Vedtatt om eiendomsskatt gjøres i kommunestyret i desember.

Eiendomsskatten skal betales i to terminer. Fakturering skjer sammen med de øvrige kommunale avgiftene i 2. og 3. termin (mai og august). 

Gravegebyr

Dette er et gebyr for en tillatelse som blir gitt for arbeid på kommunal grunn/veg. Gebyret er hjemlet i vegloven § 57. Gebyret skal dekke befaring samt dekke eventuelle senskader.

Gravegebyr 2021
  kr 2 900

 

Husleie for kommunale boliger

Husleiens størrelse er avhengig av kvaliteten på boligen, og fastslås ikke før innflytting finner sted. Fastsettelse av husleie for ny kommunale boliger vedtas i egne saker hvor det gjøres en vurdering av leiebeløpet opp mot blant annet betalingsevne og trygdestørrelse for brukergruppen. Husleien indeksreguleres etter konsumprisindeksen en gang i året.

Kommunale avgifter

 • Engangsgebyr vann og avløp
 • Årsgebyr vann og avløp
 • Enhetspriser bygningstyper vann og avløp
 • Septikk
 • Renovasjon
 • Feiertjeneste

Kommunale avgifter

Kulturskolen

Undervisning 2021 / kr semester
   
Gruppeundervisning 1 350
Individuell undervisning 1 850
Subsidiert pris 8 893
Kulturverksteder, pr. kurs minimum 580
Kulturverksteder, pr. kurs maksimum 946
Materialutgifter visuell kunst 500

 

En årstime er 60 minutter i 38 uker (skoleår). Det er søskenmoderasjon fra barn nr. 2 på 50 % av elevavgift for individuell eller gruppeundervisning, gjelder kun et undervisningstilbud pr. barn.

Friplassordning for barn i familier med lavinntekt, dvs. når brutto inntekt i husholdningen er lavere enn 4,5 G (kr 456 080 per 01.05.20) 

Pleie- og omsorgstjenester

 • Hjemmetjenesten og praktisk bistand
 • Matombringing
 • Trygghetsalarm
 • Transport dagsenter / dagopphold
 • Rehabilitering / korttidsopphold
 • Langtidsopphold i institusjon
 • Vaksinering

Pleie- og omsorgstjenester - priser

Sosialhjelp

Sosialhjelpssatsene i Lunner følger statens anbefalte satser, jf. Arbeids- og sosialdepartementets rundskriv - Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad. Sosialhjelpssatser benyttes av NAV Hadeland for beregning av økonomisk støtte til livsopphold. De benyttes også av Flyktningtjenesten til beregning av ventestønad til flyktninger som ennå ikke har startet i introduksjonsordningen. 

 

Basisbeløp

Pr. md. 

Enslig

6 250

Ektepar/samboer

10 450

Bofellesskap

5 250

Barn 0-5

2 750

Barn 6-10

3 150


Barn 11-18
 
4 100

Lommepenger institusjon

2 400

 

 

Nødhjelp 

Pr. dag

Enslig

103

Ektepar/samboer

172

Bofellesskap

86

Barn 0-5

40

Barn 5-10

52

Barn 11-18

67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utlån av kommunale bygg