Priser og gebyrer

Her finner du priser og gebyrer på kommunale tjenester. Prisene finner du enten direkte under de enkelte overskriftene, link til egne sider, eller PDF dokumenter. Det totale PDF dokumentet gebyrer og betalingssatser 2019 finner du her.


Barnehage

Antall dager Sats Kostpenger
5 dager 2 990 331
4 dager 2 691 265
3 dager 2 392 199


Søskenmoderasjon

Det gis 30 % reduksjon for 2. barn og 50 % for 3. barnet. Barnet med lengst oppholdstid defineres som første barnet. Dersom søsken har samme oppholdstid defineres eldste barn som 1. barn.

 

Betalingsbetingelser, fakturering og innfordring

Betalingsbetingelser

Egenbetaling innenfor pleie- og omsorgstjenestene faktureres i stor grad etter forbruk, det vil si etterskuddsvis, og med forfall den 20. i måneden (for eksempel forbruk i september forfaller til betaling 20. november).

Husleie, barnehage og skolefritidsordning faktureres med forfall den 20. i måneden kravet gjelder for.

Kommunale gebyrer faktureres 4 ganger pr. år med forfall; 20. mars, 20. mai, 20. september og 20. november.

Lunner kommune tilbyr avtalegiro og eFaktura for fakturaer innenfor alle områder. Kunder oppretter avtalen via sin nettbank eller ved hjelp av sin bankforbindelse. Vi benytter EHF faktura (elektronisk handels format) til stat, kommuner og virksomheter som er registrert med elektronisk adresse i ELMA registeret.


Fakturering

Fakturaen sendes ut til kunden senest 2 uker før forfallsdato. Dersom kunden har spørsmål om fakturagrunnlaget, rettes disse henvendelsene til den som har produsert grunnlaget. Faktura inneholder informasjon om at det ved for sen betaling vil bli belastet lovbestemt forsinkelsesrenter og purregebyr i henhold til gjeldende satser.


Innfordring

Fakturaer som ikke er betalt innen forfallsdato, blir innfordret av kommunens økonomiavdeling. På purreblanketten framgår det hva slags type krav det gjelder og hvilket fakturanummer som står ubetalt. Det er også angitt dato for når kravet forfalt til betaling og betalingsfrist for purrenotaen. Ved for sen betaling vil det fra forfall bli beregnet forsinkelsesrente etter den til en hver tid gjeldende rentesats. Dersom kunden har betalingsproblemer og ønsker henstand, må de henvende seg til kommunens økonomiavdeling. Kundene oppfordres til å ta kontakt tidligst mulig for å komme fram til en løsning.

Det blir beregnet renter på alle ubetalte kommunale krav. Renter blir beregnet med virkning fra første dag etter forfall og med sats for forsinkelsesrenter – for tiden 8,5 % p.a. (justeres 01.01 og 01.07). Forsinkelsesrenten og purregebyr vil bli regulert i henhold til finansdepartementets fastsettelse. Purregebyr er for tiden kr 70.

 

Bevillingsavgift og skjenkeavgift

Salg

0,21 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1

Skjenking av alkoholholdig drikk

 • 0,58 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1
 • 1,26 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2
 • 4,16 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3

Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum kr 1 660 for salg og kr 5 200 for skjenking. Bevillingsmyndigheten kan likevel i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere.

Ambulerende bevilling

kr 370,- pr. gang. (2019)

Skjenkebevilling ved en enkeltanledning

Inntil kr 1 300 pr. gang.

Alkoholprøve – kunnskapsprøve

Forskuddsgebyr på kr 400.

Bibliotek

Har du ikke levert tilbake lånt materiale innen lånefristen mottar du purring.
Utsendt purring medfører gebyr.

Satser:

1. purring kr 30,-
2. purring kr 40,-
3. purring kr 60,-

Gebyrene må betales på biblioteket.

Etter 2. purring blir låner sperret for nye utlån.
Etter 3. purring sendes erstatningskrav.


Erstatning

Du som låner er ansvarlig for alt materiale som lånes på ditt lånekort. Materiale som ikke leveres tilbake til biblioteket må erstattes.
Før erstatningskrav blir sendt deg fra kommunen, kan du selv kjøpe inn det som er tapt og levere et nytt eksemplar på biblioteket.

Satser for erstatning

bøker barn og ungdom, kr 300,-
bøker voksen, kr 400,-
lydbøker voksne, kr 400,-
lydbøker barn, kr 300,-
språkkurs, kr 400,-
spill, kr 400,-
film (DVD), kr 200,-
tidsskrifter, kr 100,-

Etter 3. purring sendes faktura på materialets kostnad og kr 130 i påløpt purregebyr. I tillegg faktureres kr 100 i behandlingsgebyr.

Ved erstatning kan låner selv kjøpe inn det som er tapt eller ødelagt og levere et nytt eksemplar på biblioteket, før erstatningskrav er sendt. Alt nytt materiale, det vil si inntil to år gammelt, erstattes med full pris dersom den er høyere enn satsene angitt ovenfor.

Se også bibliotekets egen nettside.

 

Borgerlige vigsler

Vigsler av brudefolk Pris
Hverdager, mellom kl. 08.00 og 15.30 0
Hverdager, før kl. 08.00 og etter 15.30 600
Øvrige dager 600

Borgerlige vigsler

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt til kommunene utskrives etter reglene i «lov om eigedomsskatt til kommunane» av 16.juni 1975 nr. 29. Kommunestyret i Lunner har vedtatt utskrivning av eiendomsskatt, jf. eiendomsskatteloven §§ 2 og 3.

Kommunestyret viderefører utskrivning av eiendomsskatt på alle eiendommer i hele kommunen jf. § 3 bokstav a.

Lunner kommune innførte differensierte skattesatser i 2018. Dette videreføres i 2019. Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommene i 2019 settes til 4,6 promille. Skattesats som gjelder for boliger og fritidseiendommer settes til 3,1 promille.

Boligeiendommer og fritidseiendommer tilordnes et bunnfradrag på kr. 400 000 jf. esktl. §11

I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav a fritas «Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten».

Eiendomsskatten skal betales i to terminer. Fakturering skjer sammen med de øvrige kommunale avgiftene i 2. og 3. termin (mai og august)

Gravegebyr

Dette er et gebyr for en tillatelse som blir gitt for arbeid på kommunal grunn/veg. Gebyret er hjemlet i vegloven § 57. Gebyret skal dekke befaring samt dekke eventuelle senskader.

Gravegebyr 2019
  2 800

 

Husleie for kommunale boliger

Husleiens størrelse er avhengig av kvaliteten på boligen, og fastslås ikke før innflytting finner sted. Fastsettelse av husleie for kommunale boliger vedtas i egne saker hvor det gjøres en vurdering av leiebeløpet opp mot blant annet betalingsevne og trygdestørrelse for brukergruppen. Husleien indeksreguleres etter konsumprisindeksen en gang i året.

Kommunale avgifter

 • Engangsgebyr vann og avløp
 • Årsgebyr vann og avløp
 • Enhetspriser bygningstyper vann og avløp
 • Septikk
 • Renovasjon
 • Feiertjeneste

Kommunale avgifter

Kulturskolen

Undervisning 2019 / kr semester
Gruppeundervisning 1 168
Individuell undervisning 1 575
Subsidiert pris 8 399
Kulturverksteder, pr. kurs minimum 563
Kulturverksteder, pr. kurs maksimum 918

En årstime er 60 minutter i 38 uker (skoleår).
Det er søskenmoderasjon fra barn nr. 2 på 50 % av elevavgift for individuell eller gruppeundervisning, gjelder kun et undervisningstilbud pr. barn.

Pleie- og omsorgstjenester

 • Hjemmetjenesten og praktisk bistand
 • Matombringing
 • Trygghetsalarm
 • Transport dagsenter / dagopphold
 • Rehabilitering / korttidsopphold
 • Langtidsopphold i institusjon
 • Vaksinering

Pleie- og omsorgstjenester - priser

Sosialhjelp

Sosialhjelpssatsene i Lunner følger statens anbefalte satser, jf. Arbeids- og sosialdepartementets rundskriv - Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad.

Sosialhjelpssatser benyttes av NAV Hadeland for beregning av økonomisk støtte til livsopphold. De benyttes også av Flyktningtjenesten til beregning av ventestønad til flyktninger som ennå ikke har startet i introduksjonsordningen.

 

Basisbeløp

Pr. mnd.

Pr. uke

Pr. dag

Enslig

6 050

1 411

201

Ektepar/samboer

10 100

2 356

336

Bofellesskap

5 050

1 178

168

Hjemmeboende ungdom

3 950

921

132

Barn 0-5

2 350

548

78

Barn 5-10

3 050

711

101

Barn 11-18

3 950

921

131

Lommepenger institusjon

2 250

519

74

Tabell 11 Basisbeløp

 

Nødhjelp

Pr. dag

Enslig

100

Ektepar/samboer

168

Bofellesskap

84

Barn 0-5

39

Barn 5-10

50

Barn 11-18

65

Tabell 11 Nødhjelp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utlån av kommunale bygg