Priser og gebyrer

Her finner du priser og gebyrer på kommunale tjenester. Prisene finner du enten direkte under de enkelte overskriftene, link til egne sider, eller PDF dokumenter. Det totale PDF dokumentet gebyrer og betalingssatser 2018 finner du her.

Barnehage

Antall dager Sats Kostpenger
5 dager 2 910 331
4 dager 2 619 265
3 dager 2 328 199


Søskenmoderasjon

Det gis 30 % reduksjon for 2. barn og 50 % for 3. barnet. Barnet med lengst oppholdstid defineres som første barnet. Dersom søsken har samme oppholdstid defineres eldste barn som 1. barn.

 

Betalingsbetingelser, fakturering og innfordring

Betalingsbetingelser

Egenbetaling innenfor pleie- og omsorgstjenestene faktureres i stor grad etter forbruk, det vil si etterskuddsvis, og med forfall den 20. i måneden (for eksempel forbruk i september forfaller til betaling 20. november).

Husleie, barnehage og skolefritidsordning faktureres med forfall den 20. i måneden kravet gjelder for.

Kommunale gebyrer faktureres 4 ganger pr. år med forfall; 20. mars, 20. mai, 20. september og 20. november.

Lunner kommune tilbyr avtalegiro og eFaktura for fakturaer innenfor alle områder. Kunder oppretter avtalen via sin nettbank eller ved hjelp av sin bankforbindelse. Vi benytter EHF faktura (elektronisk handels format) til stat, kommuner og virksomheter som er registrert med elektronisk adresse i ELMA registeret.


Fakturering

Fakturaen sendes ut til kunden senest 2 uker før forfallsdato. Dersom kunden har spørsmål om fakturagrunnlaget, rettes disse henvendelsene til den som har produsert grunnlaget. Faktura inneholder informasjon om at det ved for sen betaling vil bli belastet lovbestemt forsinkelsesrenter og purregebyr i henhold til gjeldende satser.


Innfordring

Fakturaer som ikke er betalt innen forfallsdato, blir innfordret av kommunens økonomiavdeling. På purreblanketten framgår det hva slags type krav det gjelder og hvilket fakturanummer som står ubetalt. Det er også angitt dato for når kravet forfalt til betaling og betalingsfrist for purrenotaen. Ved for sen betaling vil det fra forfall bli beregnet forsinkelsesrente etter den til en hver tid gjeldende rentesats. Dersom kunden har betalingsproblemer og ønsker henstand, må de henvende seg til kommunens økonomiavdeling. Kundene oppfordres til å ta kontakt tidligst mulig for å komme fram til en løsning.

Det blir beregnet renter på alle ubetalte kommunale krav. Renter blir beregnet med virkning fra første dag etter forfall og med sats for forsinkelsesrenter – for tiden 8,5 % p.a. (justeres 01.01 og 01.07). Forsinkelsesrenten og purregebyr vil bli regulert i henhold til finansdepartementets fastsettelse. Purregebyr er for tiden kr 70.

 

Bevillingsavgift og skjenkeavgift

Salg

0,21 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1

Skjenking av alkoholholdig drikk

 • 0,47 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1
 • 1,24 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2
 • 4,09 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3

Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum kr 1 630 for salg og kr 5 100 for skjenking. Bevillingsmyndigheten kan likevel i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere.

Ambulerende bevilling

Inntil kr 360 pr. gang.

Skjenkebevilling ved en enkeltanledning

Inntil kr 1 300 pr. gang.

Alkoholprøve – kunnskapsprøve

Forskuddsgebyr på kr 400.

Bibliotek

Har du ikke levert tilbake lånt materiale innen lånefristen mottar du purring.
Utsendt purring medfører gebyr.

Satser:

1. purring kr 30,-
2. purring kr 40,-
3. purring kr 60,-

Gebyrene må betales på biblioteket.

Etter 2. purring blir låner sperret for nye utlån.
Etter 3. purring sendes erstatningskrav.


Erstatning

Du som låner er ansvarlig for alt materiale som lånes på ditt lånekort. Materiale som ikke leveres tilbake til biblioteket må erstattes.
Før erstatningskrav blir sendt deg fra kommunen, kan du selv kjøpe inn det som er tapt og levere et nytt eksemplar på biblioteket.

Satser for erstatning

bøker barn og ungdom, kr 300,-
bøker voksen, kr 400,-
lydbøker, kr 400,-
språkkurs, kr 400,-
spill, kr 400,-
film (DVD), kr 200,-
tidsskrifter, kr 100,-

Etter 3. purring sendes faktura på materialets kostnad og kr 130 i påløpt purregebyr. I tillegg faktureres kr 100 i behandlingsgebyr.

Ved erstatning kan låner selv kjøpe inn det som er tapt eller ødelagt og levere et nytt eksemplar på biblioteket, før erstatningskrav er sendt. Alt nytt materiale, det vil si inntil to år gammelt, erstattes med full pris dersom den er høyere enn satsene angitt ovenfor.

Se også bibliotekets egen nettside.

 

Borgerlige vigsler

Eiendomsskatt

Kommunestyret i Lunner har vedtatt utskriving av eiendomsskatt. Eiendomsskatten skal skrives ut for faste eiendommer i hele kommunen. Unntatt er eiendommer som får fritak i medhold av eiendomsskatteloven § 5.

For 2017 var skattesatsen 5 promille og bunnfradraget kr 300 000 for boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet. I løpet av 2017/2018 skal eiendommene retakseres i tråd med tidligere vedtatte rammer. Dette vil gi øket grunnlag for utskriving av denne skatten.

I medhold av Eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 videreføres utskriving av eiendomsskatt i hele kommunen i 2018. Satser og bunnfradrag endres i forhold til 2017 for boliger og hytter. Satsen settes til 3,5 0/00. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr 450 000 av taksverdi. Satsen for verker, bruk og nærings opprettholdes på 5 0/00 og uten bunnfradrag.  Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.

I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav a fritas «Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten».

Eiendomsskatten skal betales i to terminer. Fakturering skjer sammen med øvrige kommunale avgifter i 2. og 3. termin (mai og august).

Husleie for kommunale boliger

Husleiens størrelse er avhengig av kvaliteten på boligen, og fastslås ikke før innflytting finner sted. Fastsettelse av husleie for kommunale boliger vedtas i egne saker hvor det gjøres en vurdering av leiebeløpet opp mot blant annet betalingsevne og trygdestørrelse for brukergruppen. Husleien indeksreguleres etter konsumprisindeksen en gang i året.

Kommunale avgifter

 • Engangsgebyr vann og avløp
 • Årsgebyr vann og avløp
 • Enhetspriser bygningstyper vann og avløp
 • Septikk
 • Renovasjon
 • Feiertjeneste

Kommunale avgifter

Kulturskolen

Undervisning 2018 / kr semester
Gruppeundervisning 1 038
Individuell undervisning 1 400
Subsidiert pris 7 460
Kulturverksteder, pr. kurs minimum 515
Kulturverksteder, pr. kurs maksimum 842

En årstime er 60 minutter i 38 uker (skoleår).

Pleie- og omsorgstjenester

 • Hjemmetjenesten og praktisk bistand
 • Matombringing
 • Trygghetsalarm
 • Transport dagsenter / dagopphold
 • Rehabilitering / korttidsopphold
 • Langtidsopphold i institusjon
 • Vaksinering

Pleie- og omsorgstjenester - priser

Sosialhjelp

Sosialhjelpssatsene i Lunner følger statens anbefalte satser, jf. Arbeids- og sosialdepartementets rundskriv - Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad.

Sosialhjelpssatser benyttes av NAV Hadeland for beregning av økonomisk støtte til livsopphold. De benyttes også av Flyktningtjenesten til beregning av ventestønad til flyktninger som ennå ikke har startet i introduksjonsordningen.

 

Basisbeløp

Pr. mnd.

Pr. uke

Pr. dag

Enslig

5 950

1 383

195

Ektepar/samboer

9 950

2 261

327

Bofellesskap

4 950

1 151

162

Hjemmeboende ungdom

3 900

907

128

Barn 0-5

2 300

534

76

Barn 5-10

3 000

692

98

Barn 11-18

3 900

907

128

Lommepenger institusjon

2 250

519

74

Tabell 11 Basisbeløp

 

Nødhjelp

Pr. dag

Enslig

98

Ektepar/samboer

164

Bofellesskap

81

Barn 0-5

38

Barn 5-10

50

Barn 11-18

64

Tabell 12 Nødhjelp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utlån av kommunale bygg