Regnskapstallene for 2022 ble presentert for kommunestyret i går kveld. Regnskapet er ikke endelig før det er blitt revidert, men det ligger an til at Lunner kommune får et overskudd på cirka 21 millioner kroner sammenlignet med revidert budsjett for 2022.

Mye bedre enn forventet

Da budsjettet ble revidert i fjor høst lå det an til at Lunner kommune ville gå cirka 10 millioner i minus i 2022. Den viktigste årsaken til at regnskapet nå viser over 20 millioner i pluss er at kommunen mot slutten av fjoråret fikk større statlige overføringer enn forventet, blant annet gjennom refusjon av ekstraordinære koronautgifter og økte skatteinntekter. Dette kom som en positiv overraskelse rett før jul.

Andre årsaker til det positive resultatet er at kommunens strømutgifter ble lavere enn beregnet i revidert budsjett, og at kommunen har hatt økte renteinntekter.

- Resultatet ble dermed mye bedre enn forventet. Vi vil gå nærmere inn i tallene når regnskapet er revidert og endelig regnskap og årsrapport legges fram for politikerne senere i vår, sier Dag Flacké.

Viktig å styrke disposisjonsfondet

Regnskapet for 2022, før revisjon, viser et netto driftsresultat for Lunner kommune på 2,5 prosent.  Netto driftsresultat er kommunens resultat før bruk av og avsetning til fond. Disposisjonsfondet er midler som i utgangspunktet ikke er øremerket et særskilt formål, og som kommunestyret bestemmer bruken av.

- Det ligger an til at vi kan sette av cirka 23 millioner kroner på disposisjonsfond. Dette er sårt tiltrengte midler. Kommunens budsjett for 2023 er svært stramt, og i budsjettet ligger det allerede bruk av fondsmidler tilsvarende to millioner kroner. Det at vi nå får en bedre start på 2023 enn forventet, er svært viktig når de kommunale rammene allerede er trange, sier Flacké.

Disposisjonsfondet vil, etter avsetningen for 2022, være på cirka 84 millioner kroner, noe som tilsvarer cirka 10 prosent av kommunens årlige inntekter.