Planregister

Nedenfor vises oversikt over vedtatte arealplaner i Lunner kommune, med link til aktuelle dokumenter som plankart, bestemmelser, planbeskrivelse og utbyggingsavtale der dette er inngått.

De fleste plankartene er også tilgjengelige digitalt i plandialogen vår.

Kommuneplanens arealdel og alle reguleringsplaner er vedtatt politisk av kommunestyret i Lunner, med unntak av reguleringsplan for E16 fra Grualia - Akershus grense. Denne planen ble i sin tid vedtatt av Miljøverndepartementet.


 

PLAN ID

NAVN PÅ AREALPLAN STATUS DATO LENKER
  0533-2019-0001 Detaljregulering for Myllalia K-sak 39/21 06.05.2021 Planbestemmelser Plankart Planbeskrivelse
  3054-2012-0005 Detaljregulering for Del av Lunner østre K-sak 03/21 07.01.2021 Planbestemmelser  Plankart  Illustrasjonsplan
  3054-2014-0005 Områderegulering for Østhagan K-sak 04/20 13.02.2020 Planbestemmelser  Plankart illustrasjoner BK2 og BK3  illustrasjon BK1 og BK7  illustrasjon BK5  illustrasjon BK6 Planbeskrivelse
  0533-2019-0002 Detaljregulering for Frøisli K-sak 92/19 05.09.2019 Planbestemmelser  Plankart  Planbeskrivelse
  0533-2018-0006 Endring av detaljregulering for rv4 parsell Roa-Gran grense K-sak 73/19 13.06.2019 Plankart søndre del  Plankart nordre del  Planbestemmelser
  0533-2018-0002 Detaljregulering for Grua torg

K-sak 89/19

K-sak 48/21

20.06.2019

17.06.2021

Plankart  Planbestemmelser  Planbeskrivelse  Illustrasjonsplan

Planbestemmelser - Planendring 
Illustrasjonsplan - Planendring

  0533-2017-0007 Detaljregulering for LinstadUtsikten K-sak 62/219 23.05.2019 Plankart  Planbestemmelser  Planbeskrivelse
  0533-2018-0005 Detaljregulering for Gruakollen K-sak 31/2019 04.04.2019 Plankart  Planbestemmelser  Planbeskrivelse
  0533-2017-0008 Detaljregulering for Bureiservegen K-sak 30/2019 04.04.2019 Plankart  Planbestemmelser  Planbeskrivelse
  0533-2018-0004 Detaljregulering for Monsrud kryssingsspor K-sak 18/2019 06.03.2019 Plankart Planbestemmelser Planbeskrivelse
  0533-2018-0003 Detaljregulering for Piperveien 2-4 K-sak 3/19 07.02.2019 Plankart  Planbestemmelser Planbeskrivelse
  0533-2017-0012 Detaljregulering for Søvold K-sak 93/18 11.10.2018  Plankart   Planbestemmelser Planbeskrivelse
  0533-2017-0013 Detaljregulering for parkering ved Harestua holdeplass K-sak 77/18 06.09.2018 Plankart  planbestemmelser Planbeskrivelse
  0533-2018-0001 Detaljregulering for Grua nord K-sak 53/18 07.06.2018 Plankart     Planbestemmelser Planbeskrivelse
  0533-2017-0015 Detaljregulering for Lunner helse- og omsorgssenter og Harestua sentrum K-sak 52/18 07.06.2018 Plankart  Planbestemmelser  Planbeskrivelse
  0533-2017-0011 Detaljregulering for Stubbengmoen K-sak18/18 22.03.2018 Plankart  Planbestemmelser  Planbeskrivelse
  0533-2017-0002 Detaljregulering for Hadelandsparken vest K-sak 111/17 19.10.2017 Plankart  Planbestemmelser  Planbeskrivelse
  0533-2017-0003 Detaljregulering for Lunner pukkverk K-sak 110/17 19.10.2017 Plankart  Planbestemmelser Planbeskrivelse
  0533-2017-0004 Detaljregulering for Bratholt Skog felt 1 K-sak 90/17 07.09.2017 Plankart  Planbestemmelser Planbeskrivelse
  0533-2017-0005 Detaljregulering for Brathold Skog felt 2 K-sak 91/17 07.09.2017 Plankart  Planbestemmelser Planbeskrivelse
  0533-2017-0001 Detaljregulering for Fortau langs Myllavegen fra Muttastien til Sveakrysset K-sak 33/17 06.04.2017 Plankart    Planbestemmelser
  0533-2017-0010 Detaljregulering for Kildal Omsorgssenter K-sak 86/17 15.06.2017 Plankart  Planbestemmelser  Planbeskrivelse  Møteprotokoll
  0533-2016-0007 Detaljregulering for Ohren-Snålen 3 K-sak 134/16 17.11.2016 Plankart  Planbestemmelser  Planbeskrivelse med risiko- og sårbarhetsanalyse
  0533-2016-0006 Detaljregulering for  Fv.16 Jernbaneundergangen på Grua K-sak 114/16 20.10.2016 Plankart  Planbestemmelser  Planbeskrivelse Risiko- og sårbarhetsanalyse
  0533-2016-0005 Detaljregulering Nordstrand skidestinasjon K-sak 101/16 08.09.2016

Plankart
Planbestemmelser
Planbeskrivelse
Risiko- og sårbarhetsanalyse

  0533-2016-0004 Detaljregulering Del av fv.16 Vestbygdvegen K-sak 103/16 08.09.2016

Plankart  Planbestemmelser

Planbeskrivelse Risiko- og sårbarhetsanalyse

  0533-2016-0003 Detaljregulering for Kiwi Grua K-sak 37/16 07.04.2016 Plankart Planbestemmelser Planbeskrivelse ROS-analyse
  0533-2016-0002 Detaljregulering for utvidelse av Grua kirkegård K-sak 36/16 07.04.2016 Plankart Planbestemmelser Planbeskrivelse med ROS-analyse
  0533-2016-0001 Detaljregulering for Nye Nordstrandkollen hyttefelt K-sak 11/16 04.02.2016

Plankart Planbestemmelser 
Planbeskrivelse ROS-analyse

  0533-2015-0005 Detaljregulering for nordre Kvernhusmoen boligområde K-sak 83/15 03.09.2015 Plankart  Planbestemmelser Planbeskrivelse  Rosanalyse
  0533-2015-0004 Detaljregulering for Saglunden

K-sak 56/15

FSKAP 222/16

11.06.2015 Plankart  Planbestemmelser  Planbeskrivelse Plankart mindre endring
  0533-2015-0003 Detaljregulering for Solobservatoriet på Harestua K-sak 23/15 19.03.2015 Plankart  Planbeskrivelse Planbestemmelser
  0533-2015-0002 Detaljregulering for GS/fortau Kalvsjø dagligvare - Oppenvegen K-sak 4/15 19.02.2015 Plankart Planbestemmelser  Planbeskrivelse
  0533-2018-0006 Endring av detaljregulering for rv4 parsell Roa-Gran grense

K-sak 2/15,

K-sak 73/19

DS FSKAP 61/19

DSFSKAP 199/17

19.02.2015.  13.6.2019

20.11.2019

27.09.2017

  Planbeskrivelse Planbestemmelser  Plankart Sand Plankart Holmen og Volla         Delegert vedtak senking av vegbane Holmen

Delegert vedtak endret arealformål Myre

  0533-2014-0004 Detaljregulering for Klemmaparken K-sak 133/14 13.11.2014 Bestemmelser  Beskrivelse Plankart
  0533-2014-0003 Detaljregulering for del av Kjørven Nedre K-sak 93/14 04.09.2014

Kart  Bestemmelser  Beskrivelse Mindre endring garasjestørrelse

  0533-2014-0002 Detaljreguleringsplan for Kiwi Harestua senter K-sak 78/14 12.06.2014 Kart, Bestemmelser, Beskrivelse,

Utbyggingsavtale

  0533-2014-0001 Detaljreguleringsplan for Grua barnehage K-sak 42/14 24.04.2014 Kart, Bestemmelser, Beskrivelse
  0533-2013-0006 Detaljreguleringsplan for midlertidig veg mellom ny rv.4 i Gran og dagens rv.4 i Lunner K-sak 97/13 21.11.2013

Kart, Bestemmelser 

  0533-2013-0005 Kommuneplanens arealdel 2013-2024 K-sak 83/13 24.10.2013

Bestemmelser og retningslinjer
Hovedkart,
Hensynssone ras- og skredfare, Hensynssone grunnforurensing, Hensynssone høgspentanlegg, Hensynssone bevaring av naturmiljø, Hensynssone radon,
Hensynssone kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap
Hensynssone støy

Planbeskrivelse

  0533-2013-0004 Detaljreguleringsplan for Bislingen naturhotell K-sak 81/13 24.10.2013 Kart, Bestemmelser, Beskrivelse, Utbyggingsavtale
  0533-2013-0002 Detaljreguleringsplan for del av Harestuengen K-sak 69/13 26.09.2013 Kart, Bestemmelser, Beskrivelse
  0533-2013-0001 Detaljreguleringsplan for Brattvoll hytteområde

K-sak 16/13 FSKAP  225/15

FSKAP 7/16

25.04.2013 04.11.2015

13.01.2016

Kart, Bestemmelser, Beskrivelse
  0533-2012-0004 Detaljreguleringsplan for Holtåsen hytteområde K-sak 110/12 22.11.2012 Kart, Bestemmelser, Beskrivelse
  0533-2012-0003 Endring detaljregulering Skolevegen K-sak 88/12 28.09.2012 Kart, Bestemmelser, Beskrivelse
  0533-2012-0002 Detaljreguleringsplan Grindvoll sentrum øst K-sak 86/12 28.09.2012 Kart, Bestemmelser, Beskrivelse
 

0533-2012-0001

Områdereguleringsplan Harestua sentrum

K-sak 41/12

K-sak 3/13

FSKAP 5/16

31.05.2012

14.02.2013

11.01.2016

Kart, Bestemmelser  Beskrivelse/konsekvensutredning

Plankart mindre endring   Bestemmelser mindre endring

  0533-2011-0003 Detaljreguleringsplan Solvang-Oulie K-sak 62/11 30.09.2011 Kart, Bestemmelser, Beskrivelse
  0533-2011-0002 Detaljreguleringsplan Harestua stoppested

K-sak 45/11

K-sak 89/11

16.06.2011

24.11.2011

Kart, Bestemmelser, Beskrivelse
  0533-2011-0004

Detaljreguleringsplan Voldstadsletta

K-sak 13/11 19.05.2011 Kart, Bestemmelser, Beskrivelse
  0533-2010-0003 Hadelandsparken K-sak 30/10 27.05.2010 Kart, Bestemmelser
  0533-2010-0002 Myllakollen K-sak 17/10 29.04.2010 Kart, Bestemmelser, Beskrivelse
  0533-2010-0001 Liåker K-sak 16/10 29.04.2010 Kart, Bestemmelser, Beskrivelse
  0533-2009-0004 Solheimstorget K-sak 60/09 17.09.2009 Kart, Beskrivelse og bestemmelser
  0533-2009-0003 Svenbalrud og Lindstad

K-sak 59/09

F-skap 157/12

17.09.2009

10.07.2012

Kart, Bestemmelser
  0533-2009-0002 Sørenga K-sak 26/09 14.05.2009 Kart, Bestemmelser
  0533-2009-0001 Schiongsvingen K-sak 17/09 26.03.2009 Mangler oppdatert plan fra Statens vegvesen
  0533-2008-0002

G/s-veg langs fv4 og fv5, parsell Jernbanebrua-Melbykrysset (89)

K-sak 94/08 18.12.2008

Kart, Bestemmelser, Beskrivelse

 

0533-2008-0001

 

Fortau langs fv4, parsell Kalvsjø-Jernbanebrua (102)

K-sak 93/08

 

18.12.2008

 

Kart, Bestemmelser, Beskrivelse

 

0533-2007-0004

Ohren-Snålen 2 (95)

UTV-sak 78/10

02.12.2010

Kart, Bestemmelser

  0533-2007-0003 Malmgruben (67) K-sak 82/07 11.10.2007, endret 26.11.2007

Kart, Bestemmelser

 

 

0533-2007-0002

Marthetunet (93)

K-sak 81/07

F-sak 36/12

11.10.2007

29.03.2012

Kart, Bestemmelser

 

0533-2007-0001

Skolevegen (90)

K-sak 47/07

28.06.2007

Kart,

Bestemmelser

 

0533-2006-0005

G/s-veg Melbykrysset-Solvang (88)

K-sak 79/06

23.11.2006

Kart, Bestemmelser, Beskrivelse

  0533-2006-0004 Del av Roa sentrum (58)

K-sak 41/06

DSUTV-216/06

29.06.2006

29.12.2006

Kart, Bestemmelser
 

0533-2006-0002

 

Del av Håvelsrud (78)

K-sak 17/06

09.03.2006

Kart, Bestemmelser

 

0533-2006-0001

Sanering av planoverganger vest for Roa stasjon (82)

K-sak 3/06

02.02.2006

 

Kart m/bestemmelser

 

  0533-2005-0004 Jonsrud, 115/5 og del av 116/1 (77) K-sak 119/05 15.12.2005 Kart, Bestemmelser
  0533-2005-0003 Løkenkollen hyttegrend (57) K-sak 109/05 24.11.2005 Kart, Bestemmelser, Beskrivelse
 

0533-2005-0002

Stasjonsvika (tidl. Harestua kro (81) K-sak 60/05 08.09.2005 Mer info
 

0533-2005-0001

Haneknemoen (56)

K-sak 50/05

K-sak 80/07

FSKAP 108/12

16.06.2006

11.10.2007

21.06.2012

Kart, Bestemmelser
 

0533-2004-0003

Sveafeltet (75) K-sak 066/04

24.06.2004, sist endret 07.02.2013

Kart, Bestemmelser
 

0533-2004-0002

Skoleberget (65)

K-sak 19/04 UTV-58/05 UTV-214/08

11.03.2004 25.08.2005 24.10.2008

Kart, Bestemmelser
 

0533-2004-0001

Voldstadenga (51)

K-sak 6/04

12.02.2004 sist endret 25.08.2005

Kart, Bestemmelser
 

533-2003-0002

Skøien Søndre (68)

K-sak-83/03 UTV-68/05

23.10.2003 15.09.2005

Kart,

Bestemmelser

 

0533-2003-0001

Ohren-Snålen (77) K-sak 17/03 06.03.2003 Innlemmet i plan 0533-2007-0004
 

0533-2002-0006

Hasselbakken (74)

K-sak 35/02 UTV-23/03

FSKAP 187/16

27.06.2002 08.05.2003

07.11.2016

Kart, Bestemmelser/Beskrivelse

Vedtak med endring i plankart Kartutsnitt rettet som følge av vedtak

 

0533-2002-0005

Nordseth - Vestbygda (69)

K- 34/02
F-27/11
F-247/13

27.06.2002
23.11.2011
02.12.2013

Kart, Bestemmelser, Beskrivelse

 

0533-2002-0004

Haganskogen nord (55) K-sak 33/02 27.06.2002 Planbeskrivelse og -bestemmelser, Kart
 

0533-2002-0003

Helgelandbråten (59) K-sak 9/02 U-13/04 UTV-136/06 14.02.02 19.02.04 31.08.06 Kart, Bestemmelser, Beskrivelse
 

0533-2002-0002

Sand, Lindgaard og Bakkehaugen (62)

K-sak 8/02 UTV-36/04

14.02.2002 10.06.2004

Kart, Bestemmelser
 

0533-2002-0001

Frøyslie (61) K-sak 7/02 14.02.2002 Kart, Bestemmelser, Beskrivelse
 

0533-2001-0004

G-/s-veg Lunby skole-Solheimstorget (53) K-sak 61/01 20.09.2001

Kart1 m/bestemmelser, Kart2 m/bestemmelser

 

0533-2001-0003

Nordstrandkollen (60) K-sak 60/01 20.09.2001 Opphevet K-sak 101/16, 08.09.2016
 

0533-2001-0002

Kvernhusmoen (72) K-sak 8/01 29.03.2001 Kart, Bestemmelser, Beskrivelse
 

0533-2001-0001

Gruaenga (52) K-sak 7/01 UTV 69/05 FSKAP 44/12 29.03.2001 15.09.2005 03.04.2012

Kart, Bestemmelser, Beskrivelse

 

0533-2000-0001

Tangenmoen (54) K-sak 73/00 24.08.2000 Kart, Bestemmelser, Beskrivelse
 

0533-1999-0002

G-/s-veg Stumnekrysset-Svingen (50) K-sak 057/99 21.10.99 Kart, Bestemmelser, Beskrivelse
 

0533-1999-0001

G/S-veg langs fv 16, Shell-Lunner rådhus (64)

K-sak 36/99 PM-66/00

17.06.1999 23.11.2000

Kart1, Kart2, Bestemmelser, Beskrivelse
 

0533-1998-0006

Grindvoll (49) K-sak 70/98 08.10.1998 Kart, Bestemmelser, Beskrivelse
 

0533-1998-0005

Roa syd (37)

K-sak 69/98K-sak 21/02

08.10.98 14.05.02 Kart, Bestemmelser
 

0533-1998-0004

Lunner sentrum del 1 (46)

K-sak 47/98

FSKAP 113/13

25.06.1998

07.06.2013

Kart, Tegnforklaring

Bestemmelser, Beskrivelse

Kart, Bestemmelser

 

0533-1998-0003

Roshov (45) K-sak 41/98 28.05.1998 Kart, Bestemmelser, Beskrivelse
 

0533-1998-0002

Nytt kryss Rv4/Rv35 ved Roa nord (44) K-sak 40/98 28.05.1998 Kart, Bestemmelser, Beskrivelse
 

0533-1998-0001

Harestua skole (41) K-sak 8/98 19.02.1998

Kart, Bestemmelser, Beskrivelse

  0533-1997-0003 Hyttabråtan (40) K-sak 77/97 16.10.1997

Kart m/bestemmelser, Beskrivelse

 

 

0533-1997-0002

Rv35 Grualia - Akershus grense (39) MD 08.10.1997  
 

0533-1997-0001

Skjervetråkket (36) K-sak 49/97 26.06.1997

Kart, Tegnforklaring,

Bestemmelser/Beskrivelse, Byggeskikkveileder

 

0533-1996-0004

Viubråtamoen (35) K-sak 78/96 05.12.1996 Kart, Bestemmelser og Planbeskrivelse
 

0533-1996-0003

Del av Raastad Nordre, 38/1 (34) K-sak 77/96 05.12.1996

Kart, Tegnforklaring,

Bestemmelser, Beskrivelse

 

0533-1996-0002

Del av Ødegården, 68/2 og Grua Auto (33) K-sak 67/96 24.10.1996 Kart, Bestemmelser, Beskrivelse
 

0533-1996-0001

Vangsgutua Vest (31) K-sak 39/96 09.05.1996 Kart, Bestemmelser, Beskrivelse
 

0533-1995-0002

Harestustranda (30) K-sak 55/95 07.09.1995 Kart, Bestemmelser, Beskrivelse
 

0533-1995-0001

Viubråtan (29) K-sak 54/95 07.09.1995 Kart, Tegnforklaring, Bestemmelser
 

0533-1994-0002

Rv35 Olimb-Hallum (28) K-sak 51/94 16.06.1994 Kart1, Kart2, Bestemmelser
 

0533-1994-0001

Nyseter skytefelt (27) K-sak 24/94 14.04.1994 Kart, Bestemmelser
 

0533-1992-0002

G-s-veg Fv4 Lunner-Lunby skole (25) K-sak 78/92 01.10.1992 Kart, Bestemmelser/Beskrivelse
 

0533-1992-0001

Store Skillingen (26) K-sak 41/92   Ikke rettslig bindende jfr. brev fra Fylkesmannen 10.11.1993
 

0533-1991-0002

Grua sentrum (24) K-sak 62/91 31.10.1992 Kart, Bestemmelser, Beskrivelse
 

0533-1991-0001

Lokalveg og g-/s-veg Roa syd (23) K-sak 57/91 26.09.1990 Plankart1, Plankart2, Beskrivelse
 

0533-1990-0001

Stryken industripark (22) K-sak 61/90 06.09.1990 Bestemmelser, Plankart kontrollstasjon Plankart Stryken industripark
 

0533-1989-0001

Skjervemoen hytteområde (20) K-sak 65/89 26.10.1989 Kart, Bestemmelser, Beskrivelse
 

0533-1988-0002

Nedre del av Sveavegen (19) K-sak 16/88 24.03.1988 Kart, Bestemmelser, Beskrivelse
 

0533-1988-0001

Skytebane på Varpet (18) K-sak 5/88 04.02.1988 Kart, Bestemmelser, Beskrivelse
 

0533-1987-0003

Kjørvenåsen (17)

K-sak 79/87

27.08.1987 Opphevet K-sak 74/00, 28.09.2000
 

0533-1987-0002

Furumo IV felt 5 (16) K-sak 17/87 05.03.1987 Kart, Bestemmelser, Beskrivelse
 

0533-1987-0001

Roa sentrum (15) K-sak 2/87 29.01.1987 Plankart, Bestemmelser, Beskrivelse
 

0533-1986-0001

Haugen (11) K-sak 74/86 26.06.1986 Kart, Bestemmelser, Beskrivelse
 

0533-1983-0001

Roa nord (10) FM 22.09.1983 Kart, Bestemmelser
 

0533-1982-0002

Furumo I,II,III og Furumohaugen (8) FM 30.06.1982 Kart, Bestemmelser, Beskrivelse
 

0533-1982-0001

Industriområde v/Harestua gamle skole (9)   11.02.1982 Opphevet, K-sak 10.01, 29.03.01
 

0533-1980-0002

Bolig- og industriområde v/Vestbygdvegen (7)   17.04.1980 Opphevet, K-sak 09/01, 29.03.2001
 

0533-1980-0001

Grua sør for Myllavegen (6) FM 15.04.1980 Plankart, Bestemmelser, Beskrivelse
 

0533-1977-0001

Grindvoll tomtefelt 1 (5) FM 08.07.1977 Plankart, Bestemmelser
 

0533-1975-0002

Vegforbindelse Hagareksla - Fv E-17 (38) FM 05.11.1975 Kart
 

0533-1975-0001

Furumo IV (4) MD 03.11.1975 Kart, Bestemmelser
 

0533-1973-0001

Del av Frøshaug (3) MD 04.07.1973 Opphevet K-sak 43/01, 28.06.2002
 

0533-1962-0001

Roa (2) KAD 21.06.1962 Opphevet K-sak 44/01, 28.06.2002
 

0533-1952-0001

Lunner Bygningsdistrikt (1) KAD 13.11.1952 Opphevet K-sak 18/01, 29.03.2001