Planer

Her finner du en samlet oversikt over planer i Lunner kommune. Du kan lese mer om arealplaner og reguleringsplaner under Bolig og eiendom

Planer og prosesser oppdateres kontinuerlig og er på denne måten et oppslagsverk som til enhver tid skal være à jour.

Revisjon av kommuneplanens arealdel

Revisjon av kommuneplanens arealdel

Lunner kommune er i gang med å revidere kommuneplanens arealdel. Dette innebærer å gå igjennom plankartet og vurdere om det er behov for endringer i arealformål, for eksempel av bo- eller næringsområder. Revisjonen innebærer også en gjennomgang av bestemmelsene i kommuneplanen. 

Du kan lese mer om revisjonen på denne siden.

Du kan lese mer om konsekvensutredningene her.

Her finner du gjeldende arealdel.


Planstrategi

Kommunal planstrategi 2020 - 2023

Planstrategien er en gjennomgang av kommunens planer, samt en drøfting av hvorvidt eksisterende planer skal rulleres og om nye skal utarbeides, og hvordan kommunen skal jobbe med planlegging.

Du kan lese planstrategien her.

Planstrategien går igjennom hvilke planer Lunner kommune må ha for å ivareta sine planbehov. Kommuneplanen består av to deler. Kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel. Arealdelen gir en beskrivelse av arealbruken i kommunen, og tar for seg bestemmelsene som gjelder for denne. Samfunnsdelen tar for seg samfunnsutviklingen og hvilke mål og strategier som skal gjelde for denne. Under disse planene er det behov for nærmere beskrivelser av av enkelte områder og temaer. For arealbruk skjer dette gjennom reguleringsplaner, mens det for temaer og tjenesteområder vil skje gjennom strategier og temaplaner. 

plansystem 2020 - 2023.jpg

Planstrategien bygger på flere faktagrunnlag.

 

Du kan finne oversikt over Kommunedelplaner som ble avløst ved å følge linken. 

Kommuneplanens samfunnsdel 2020 - 2040

Kommunestyret vedtok i møtet 26.03.2020 kommuneplanens samfunnsdel. Kommuneplanens samfunnsdel er et strategisk styringsdokument, som tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommune-samfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Kommuneplanens samfunnsdel legges til grunn for kommunens egen virksomhet, og for statens og regionale myndigheters virksomhet i kommunen.

Planen er organisert rundt FNs bærekraftmål, hvor det er fastsatt egne mål og strategier for Lunner kommune. Målene og strategiene i planen er tverrsektorielle og skal gi kommunen retning fram mot 2040. Kommunestyret har valgt ut noen bærekraftmål som er viktige for utviklingen av Lunner. Disse bærekraftmålene er samlet i fire fokusområder. 

SAMMEN SKAPER VI FRAMTIDEN! Denne delen viser hvordan vi vil jobbe sammen for å nå målene.

LIKE MULIGHETER TIL GODE LIV – HELE LIVET Denne delen viser hvordan vi vil jobbe med menneskene.

ATTRAKTIVE LUNNER – MED INNBYGGERNE I SENTRUM Denne delen viser hvordan vi vil jobbe med stedene.

GRØNNE LUNNER – PÅ LAG MED NATUREN Denne delen viser hvordan vi vil jobbe med natur og miljø.

Du kan lese kommuneplanens samfunnsdel her.

Det er flere vedlegg til kommuneplanens samfunnsdel:

Saksfremlegg og kommunestyrets vedtak kan du se her.

Årsberetninger og årsregnskap